มอก.2217-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การทำเครื่องหมาย การไฟฟ้านครหลวง
การทำเครื่องหมาย ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การทำเครื่องหมาย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำเครื่องหมาย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยทั่วไปฉนวนและการเดินสายไฟฟ้า,การระบาย,การจัดการอุณหภูมิ/กระแสไฟฟ้า,ส่วนสัมผัสขั้วต่อสาย,การประกอบเซลล์เข้าเป็นแบตเตอรี่,แผนคุณภาพ การไฟฟ้านครหลวง
ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยทั่วไปฉนวนและการเดินสายไฟฟ้า,การระบาย,การจัดการอุณหภูมิ/กระแสไฟฟ้า,ส่วนสัมผัสขั้วต่อสาย,การประกอบเซลล์เข้าเป็นแบตเตอรี่,แผนคุณภาพ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยทั่วไปฉนวนและการเดินสายไฟฟ้า,การระบาย,การจัดการอุณหภูมิ/กระแสไฟฟ้า,ส่วนสัมผัสขั้วต่อสาย,การประกอบเซลล์เข้าเป็นแบตเตอรี่,แผนคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยทั่วไปฉนวนและการเดินสายไฟฟ้า,การระบาย,การจัดการอุณหภูมิ/กระแสไฟฟ้า,ส่วนสัมผัสขั้วต่อสาย,การประกอบเซลล์เข้าเป็นแบตเตอรี่,แผนคุณภาพ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย การไฟฟ้านครหลวง
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการช็อกทางกล การไฟฟ้านครหลวง
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการช็อกทางกล ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการช็อกทางกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการช็อกทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการตกอย่างอิสระ การไฟฟ้านครหลวง
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการตกอย่างอิสระ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการตกอย่างอิสระ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการตกอย่างอิสระ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการติดตั้งเซลล์ที่ไม่ถูกต้อง การไฟฟ้านครหลวง
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการติดตั้งเซลล์ที่ไม่ถูกต้อง ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการติดตั้งเซลล์ที่ไม่ถูกต้อง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการติดตั้งเซลล์ที่ไม่ถูกต้อง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการทำวัฎจักรอุณหภูมิ การไฟฟ้านครหลวง
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการทำวัฎจักรอุณหภูมิ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการทำวัฎจักรอุณหภูมิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการทำวัฎจักรอุณหภูมิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการบีบอัดเซลล์ การไฟฟ้านครหลวง
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการบีบอัดเซลล์ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการบีบอัดเซลล์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการบีบอัดเซลล์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการประจุอัตราต่ำอย่างต่อเนื่อง การไฟฟ้านครหลวง
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการประจุอัตราต่ำอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการประจุอัตราต่ำอย่างต่อเนื่อง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการประจุอัตราต่ำอย่างต่อเนื่อง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการประจุเกินสำหรับระบบนิกเกิล การไฟฟ้านครหลวง
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการประจุเกินสำหรับระบบนิกเกิล ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการประจุเกินสำหรับระบบนิกเกิล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการประจุเกินสำหรับระบบนิกเกิล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการประจุเกินสำหรับระบบลิเทียม การไฟฟ้านครหลวง
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการประจุเกินสำหรับระบบลิเทียม ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการประจุเกินสำหรับระบบลิเทียม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการประจุเกินสำหรับระบบลิเทียม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการปล่อยประจุบังคับ การไฟฟ้านครหลวง
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการปล่อยประจุบังคับ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการปล่อยประจุบังคับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการปล่อยประจุบังคับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการป้องกันเซลล์ต่ออัตราการประจุสูง (ระบบลิเทียม) การไฟฟ้านครหลวง
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการป้องกันเซลล์ต่ออัตราการประจุสูง (ระบบลิเทียม) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการป้องกันเซลล์ต่ออัตราการประจุสูง (ระบบลิเทียม) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการป้องกันเซลล์ต่ออัตราการประจุสูง (ระบบลิเทียม) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการลัดวงจรไฟฟ้าภายนอก การไฟฟ้านครหลวง
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการลัดวงจรไฟฟ้าภายนอก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการลัดวงจรไฟฟ้าภายนอก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการลัดวงจรไฟฟ้าภายนอก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการสั่น การไฟฟ้านครหลวง
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการสั่น ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการสั่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการสั่น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการได้รับความร้อนที่ผิดปกติ การไฟฟ้านครหลวง
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการได้รับความร้อนที่ผิดปกติ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการได้รับความร้อนที่ผิดปกติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบการได้รับความร้อนที่ผิดปกติ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบความดันต่ำ การไฟฟ้านครหลวง
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบความดันต่ำ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบความดันต่ำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบความดันต่ำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบความเค้นของเปลือกหุ้มหล่อแบบที่อุณหภูมิโดยรอบสูง การไฟฟ้านครหลวง
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบความเค้นของเปลือกหุ้มหล่อแบบที่อุณหภูมิโดยรอบสูง ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบความเค้นของเปลือกหุ้มหล่อแบบที่อุณหภูมิโดยรอบสูง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบความเค้นของเปลือกหุ้มหล่อแบบที่อุณหภูมิโดยรอบสูง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top