มอก.2067-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
สมรรถนะ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การวิเคราะห์เคมี แคดเมียม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การวิเคราะห์เคมี ตะกั่ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การวิเคราะห์เคมี สังกะสี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขนาด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความคงทนต่อการใช้งาน น้ำเย็นและน้ำร้อน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนความดัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความคงทนต่อการใช้งาน น้ำเย็น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ปริมาตรน้ำ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ ตรวจพินิจ,การเตรียมสารละลาย,การเตรียมตัวอย่างก๊อกน้ำและการเตรียมสารละลายตัวอย่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เครื่องหมายและฉลาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การวิเคราะห์เคมี แคดเมียม บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
การวิเคราะห์เคมี แคดเมียม บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
การวิเคราะห์เคมี แคดเมียม สถาบันยานยนต์
การวิเคราะห์เคมี แคดเมียม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์เคมี แคดเมียม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การวิเคราะห์เคมี แคดเมียม สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การวิเคราะห์เคมี ตะกั่ว บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
การวิเคราะห์เคมี ตะกั่ว บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
การวิเคราะห์เคมี ตะกั่ว สถาบันยานยนต์
การวิเคราะห์เคมี ตะกั่ว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์เคมี ตะกั่ว สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การวิเคราะห์เคมี ตะกั่ว สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การวิเคราะห์เคมี สังกะสี บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
การวิเคราะห์เคมี สังกะสี บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
การวิเคราะห์เคมี สังกะสี สถาบันยานยนต์
การวิเคราะห์เคมี สังกะสี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์เคมี สังกะสี สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การวิเคราะห์เคมี สังกะสี สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขนาด บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
ขนาด บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
ขนาด สถาบันยานยนต์
ขนาด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ขนาด สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความคงทนต่อการใช้งาน น้ำเย็น บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
ความคงทนต่อการใช้งาน น้ำเย็น บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
ความคงทนต่อการใช้งาน น้ำเย็น สถาบันยานยนต์
ความคงทนต่อการใช้งาน น้ำเย็น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความคงทนต่อการใช้งาน น้ำเย็น สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความคงทนต่อการใช้งาน น้ำเย็นและน้ำร้อน บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
ความคงทนต่อการใช้งาน น้ำเย็นและน้ำร้อน บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
ความคงทนต่อการใช้งาน น้ำเย็นและน้ำร้อน สถาบันยานยนต์
ความคงทนต่อการใช้งาน น้ำเย็นและน้ำร้อน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความคงทนต่อการใช้งาน น้ำเย็นและน้ำร้อน สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความทนความดัน บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
ความทนความดัน บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
ความทนความดัน สถาบันยานยนต์
ความทนความดัน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนความดัน สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริมาตรน้ำ บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
ปริมาตรน้ำ บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
ปริมาตรน้ำ สถาบันยานยนต์
ปริมาตรน้ำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ปริมาตรน้ำ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ ตรวจพินิจ,การเตรียมสารละลาย,การเตรียมตัวอย่างก๊อกน้ำและการเตรียมสารละลายตัวอย่าง บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ ตรวจพินิจ,การเตรียมสารละลาย,การเตรียมตัวอย่างก๊อกน้ำและการเตรียมสารละลายตัวอย่าง บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ ตรวจพินิจ,การเตรียมสารละลาย,การเตรียมตัวอย่างก๊อกน้ำและการเตรียมสารละลายตัวอย่าง สถาบันยานยนต์
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ ตรวจพินิจ,การเตรียมสารละลาย,การเตรียมตัวอย่างก๊อกน้ำและการเตรียมสารละลายตัวอย่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ ตรวจพินิจ,การเตรียมสารละลาย,การเตรียมตัวอย่างก๊อกน้ำและการเตรียมสารละลายตัวอย่าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ ตรวจพินิจ,การเตรียมสารละลาย,การเตรียมตัวอย่างก๊อกน้ำและการเตรียมสารละลายตัวอย่าง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมรรถนะ บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
สมรรถนะ บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
สมรรถนะ สถาบันยานยนต์
สมรรถนะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมรรถนะ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมรรถนะ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เครื่องหมายและฉลาก บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
เครื่องหมายและฉลาก บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
เครื่องหมายและฉลาก สถาบันยานยนต์
เครื่องหมายและฉลาก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องหมายและฉลาก สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top