มอก.882-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
: เครื่องหมายแสดงระดับสารละลาย, ท่ออัดก๊าซ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: เครื่องหมายแสดงระดับสารละลาย, ท่ออัดก๊าซ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: เครื่องหมายแสดงระดับสารละลาย, ท่ออัดก๊าซ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: เครื่องหมายแสดงระดับสารละลาย, ท่ออัดก๊าซ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: กลอุปกรณ์แสดงความดัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: กลอุปกรณ์แสดงความดัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: กลอุปกรณ์แสดงความดัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: กลอุปกรณ์แสดงความดัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: กลไกบังคับการฉีด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: กลไกบังคับการฉีด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: กลไกบังคับการฉีด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: กลไกบังคับการฉีด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: การฉีดเป็นช่วง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: การฉีดเป็นช่วง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การฉีดเป็นช่วง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: การฉีดเป็นช่วง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: การดับเพลิง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: การดับเพลิง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การดับเพลิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: การดับเพลิง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: การเคลือบผิว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: การเคลือบผิว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การเคลือบผิว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: การเคลือบผิว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: คอถังและฝา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: คอถังและฝา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: คอถังและฝา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: คอถังและฝา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ถังเครื่องดับเพลิง ข้อต่อและอุปกรณ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: ถังเครื่องดับเพลิง ข้อต่อและอุปกรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ถังเครื่องดับเพลิง ข้อต่อและอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: ถังเครื่องดับเพลิง ข้อต่อและอุปกรณ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: รอยต่อ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: รอยต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: รอยต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: รอยต่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ระยะเวลาการฉีดใช้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: ระยะเวลาการฉีดใช้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ระยะเวลาการฉีดใช้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: ระยะเวลาการฉีดใช้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: หูหิ้ว ที่แขวน และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: หูหิ้ว ที่แขวน และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: หูหิ้ว ที่แขวน และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: หูหิ้ว ที่แขวน และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: อุปกรณ์สำหรับฉีด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: อุปกรณ์สำหรับฉีด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: อุปกรณ์สำหรับฉีด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: อุปกรณ์สำหรับฉีด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: เครื่องฉีด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: เครื่องฉีด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: เครื่องฉีด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: เครื่องฉีด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การรั่วซึม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การรั่วซึม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การรั่วซึม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การรั่วซึม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขนาด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขนาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขนาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขนาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนความดัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนความดัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนความดัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความทนความดัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สารที่บรรจุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สารที่บรรจุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สารที่บรรจุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top