มกษ. 4702-2557

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

Top