กสทช. มท. 8001-2555

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) กองตํารวจสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) มหาวิทยาลัยพะเยา
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) มหาวิทยาลัยรังสิต
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) ห้องปฏิบัติการทดสอบ Broadcast DIY
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) ห้องปฏิบัติการทดสอบ CJ MEDIA LAB
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) ห้องปฏิบัติการทดสอบ IRCT
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) ห้องปฏิบัติการทดสอบ LABX
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) ห้องปฏิบัติการทดสอบ LABX , Mobile LABX
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) ห้องปฏิบัติการทดสอบ RF LAB
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) ห้องทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “นนทบุรี แลบ”
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) ห้องปฏิบัติการทดสอบ เบต้า อาร์เอฟ แลป
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) ห้องปฏิบัติการทดสอบ ไทยแล็บ
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) ห้องปฏิบัติการทดสอบ ไทยแล็บ(กรุงเทพ)
การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) กองตํารวจสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) มหาวิทยาลัยพะเยา
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) มหาวิทยาลัยรังสิต
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) ห้องปฏิบัติการทดสอบ Broadcast DIY
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) ห้องปฏิบัติการทดสอบ CJ MEDIA LAB
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) ห้องปฏิบัติการทดสอบ IRCT
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) ห้องปฏิบัติการทดสอบ LABX
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) ห้องปฏิบัติการทดสอบ LABX , Mobile LABX
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) ห้องปฏิบัติการทดสอบ RF LAB
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) ห้องทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “นนทบุรี แลบ”
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) ห้องปฏิบัติการทดสอบ เบต้า อาร์เอฟ แลป
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) ห้องปฏิบัติการทดสอบ ไทยแล็บ
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) ห้องปฏิบัติการทดสอบ ไทยแล็บ(กรุงเทพ)
การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) กองตํารวจสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) มหาวิทยาลัยพะเยา
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) มหาวิทยาลัยรังสิต
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) ห้องปฏิบัติการทดสอบ Broadcast DIY
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) ห้องปฏิบัติการทดสอบ CJ MEDIA LAB
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) ห้องปฏิบัติการทดสอบ IRCT
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) ห้องปฏิบัติการทดสอบ LABX
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) ห้องปฏิบัติการทดสอบ LABX , Mobile LABX
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) ห้องปฏิบัติการทดสอบ RF LAB
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) ห้องทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “นนทบุรี แลบ”
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) ห้องปฏิบัติการทดสอบ เบต้า อาร์เอฟ แลป
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) ห้องปฏิบัติการทดสอบ ไทยแล็บ
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) ห้องปฏิบัติการทดสอบ ไทยแล็บ(กรุงเทพ)
กำลังคลื่นพาห์ที่กำหนด (Rated Carrier Power) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) กองตํารวจสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) มหาวิทยาลัยพะเยา
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) มหาวิทยาลัยรังสิต
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) ห้องปฏิบัติการทดสอบ Broadcast DIY
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) ห้องปฏิบัติการทดสอบ CJ MEDIA LAB
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) ห้องปฏิบัติการทดสอบ IRCT
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) ห้องปฏิบัติการทดสอบ LABX
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) ห้องปฏิบัติการทดสอบ LABX , Mobile LABX
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) ห้องปฏิบัติการทดสอบ RF LAB
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) ห้องทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “นนทบุรี แลบ”
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) ห้องปฏิบัติการทดสอบ เบต้า อาร์เอฟ แลป
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) ห้องปฏิบัติการทดสอบ ไทยแล็บ
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) ห้องปฏิบัติการทดสอบ ไทยแล็บ(กรุงเทพ)
ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) กองตํารวจสื่อสาร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) มหาวิทยาลัยพะเยา
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) มหาวิทยาลัยรังสิต
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) ห้องปฏิบัติการทดสอบ Broadcast DIY
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) ห้องปฏิบัติการทดสอบ CJ MEDIA LAB
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) ห้องปฏิบัติการทดสอบ IRCT
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) ห้องปฏิบัติการทดสอบ LABX
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) ห้องปฏิบัติการทดสอบ LABX , Mobile LABX
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) ห้องปฏิบัติการทดสอบ RF LAB
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) ห้องทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “นนทบุรี แลบ”
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) ห้องปฏิบัติการทดสอบ เบต้า อาร์เอฟ แลป
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) ห้องปฏิบัติการทดสอบ ไทยแล็บ
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) ห้องปฏิบัติการทดสอบ ไทยแล็บ(กรุงเทพ)
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top