กสทช.มท. 3001-2555

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

Top