มอก.1746-2545

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับวัตถุระเบิดแอนโฟ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การดูดซับน้ำมัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การดูดซับน้ำมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การบรรจุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การบรรจุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การบรรจุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขนาดแอมโมเนียม : ผ่านแร่ง 1.00 มิลลิเมตร (ASTM เบอร์ 18) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขนาดแอมโมเนียม : ผ่านแร่ง 1.00 มิลลิเมตร (ASTM เบอร์ 18) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คลอไรด์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คลอไรด์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความชื้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความชื้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความชื้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความหนาแน่นเชิงปริมาตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความหนาแน่นเชิงปริมาตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) เมื่อทำให้เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น 0.1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) เมื่อทำให้เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น 0.1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) เมื่อทำให้เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น 0.1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ซัลเฟต กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ซัลเฟต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ซัลเฟต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สารที่ไม่ละลายน้ำ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สารที่ไม่ละลายน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สารที่ไม่ละลายน้ำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สารอินทรีย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สารอินทรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แอมโมเนียมไนเทรต กรมวิทยาศาสตร์บริการ
แอมโมเนียมไนเทรต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แอมโมเนียมไนเทรต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ไนเทรตเม็ดพรุน : ผ่านแร่ง 2.80 มิลลิเมตร (ASTM เบอร์ 7) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ไนเทรตเม็ดพรุน : ผ่านแร่ง 2.80 มิลลิเมตร (ASTM เบอร์ 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top