มอก.348-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง บริษัท ไทยคูน เวิล์ดไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง สถาบันยานยนต์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) บริษัท ไทยคูน เวิล์ดไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สถาบันยานยนต์
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี ::โดยวิธี Emission Spectrometry กรมทรัพยากรธรณี
ส่วนประกอบทางเคมี ::โดยวิธี Emission Spectrometry กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบทางเคมี ::โดยวิธี Emission Spectrometry คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี ::โดยวิธี Emission Spectrometry คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี ::โดยวิธี Emission Spectrometry คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ส่วนประกอบทางเคมี ::โดยวิธี Emission Spectrometry บริษัท ไทยคูน เวิล์ดไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบทางเคมี ::โดยวิธี Emission Spectrometry ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี ::โดยวิธี Emission Spectrometry สถาบันยานยนต์
ส่วนประกอบทางเคมี ::โดยวิธี Emission Spectrometry สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี ::โดยวิธี Emission Spectrometry สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี ::โดยวิธี Emission Spectrometry สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธีวิเคราะห์ทางทางเคมี : คาร์บอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส กำมะถัน กรมทรัพยากรธรณี
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธีวิเคราะห์ทางทางเคมี : คาร์บอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส กำมะถัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธีวิเคราะห์ทางทางเคมี : คาร์บอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส กำมะถัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธีวิเคราะห์ทางทางเคมี : คาร์บอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส กำมะถัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธีวิเคราะห์ทางทางเคมี : คาร์บอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส กำมะถัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธีวิเคราะห์ทางทางเคมี : คาร์บอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส กำมะถัน ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธีวิเคราะห์ทางทางเคมี : คาร์บอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส กำมะถัน สถาบันยานยนต์
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธีวิเคราะห์ทางทางเคมี : คาร์บอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส กำมะถัน สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธีวิเคราะห์ทางทางเคมี : คาร์บอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส กำมะถัน สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี :โดยวิธีวิเคราะห์ทางทางเคมี : คาร์บอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส กำมะถัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top