มอก.496-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
กากที่เหลือจากการระเหยและปริมาตรของเหลวที่กลั่นได้ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
กากที่เหลือจากการระเหยและปริมาตรของเหลวที่กลั่นได้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
การบรรจุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การละลายไนโตรเซลลูโลส กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
การละลายไนโตรเซลลูโลส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเจือจางแล็กเกอร์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
การเจือจางแล็กเกอร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คราบน้ำมัน กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
คราบน้ำมัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ค่าของกรด กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
ค่าของกรด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตัวทำละลายที่ห้ามใช้ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
ตัวทำละลายที่ห้ามใช้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
ลักษณะทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สีเซย์โบลต์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
สีเซย์โบลต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เครื่องหมายและฉลาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
เครื่องหมายและฉลาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตัวทำละลายที่ห้ามใช้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Top