มอก.528-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
สมบัติทางกล:การดัดโค้ง สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล:การดัดโค้ง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล:การดัดโค้ง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล:ความต้านแรงดึง-ความยืด กรมทางหลวง
สมบัติทางกล:ความต้านแรงดึง-ความยืด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล:ความต้านแรงดึง-ความยืด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมบัติทางกล:ความต้านแรงดึง-ความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ความไม่ได้ฉาก กรมทางหลวง
ความไม่ได้ฉาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความไม่ได้ฉาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ความไม่ได้ฉาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ความไม่ได้ฉาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ความไม่ได้ฉาก บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ความไม่ได้ฉาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความไม่ได้ฉาก สถาบันยานยนต์
ความไม่ได้ฉาก สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ความไม่ได้ฉาก สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน:ความหนา ความกว้าง ความยาว กรมทางหลวง
มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน:ความหนา ความกว้าง ความยาว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน:ความหนา ความกว้าง ความยาว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน:ความหนา ความกว้าง ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน:ความหนา ความกว้าง ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน:ความหนา ความกว้าง ความยาว บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน:ความหนา ความกว้าง ความยาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน:ความหนา ความกว้าง ความยาว สถาบันยานยนต์
มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน:ความหนา ความกว้าง ความยาว สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน:ความหนา ความกว้าง ความยาว สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า กรมทางหลวง
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สถาบันยานยนต์
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ กรมทางหลวง
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ สถาบันยานยนต์
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป กรมทางหลวง
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ลักษณะทั่วไป บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ลักษณะทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป สถาบันยานยนต์
ลักษณะทั่วไป สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล:การดัดโค้ง กรมทางหลวง
สมบัติทางกล:การดัดโค้ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล:การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สมบัติทางกล:การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สมบัติทางกล:การดัดโค้ง บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
สมบัติทางกล:การดัดโค้ง บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด
สมบัติทางกล:การดัดโค้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล:การดัดโค้ง ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล:ความต้านแรงดึง-ความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สมบัติทางกล:ความต้านแรงดึง-ความยืด บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
สมบัติทางกล:ความต้านแรงดึง-ความยืด บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด
สมบัติทางกล:ความต้านแรงดึง-ความยืด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล:ความต้านแรงดึง-ความยืด ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล:ความต้านแรงดึง-ความยืด สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล:ความต้านแรงดึง-ความยืด สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล:ความต้านแรงดึง-ความยืด สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี กรมทรัพยากรธรณี
ส่วนประกอบทางเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบทางเคมี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบทางเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ส่วนประกอบทางเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ส่วนประกอบทางเคมี บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ส่วนประกอบทางเคมี บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด
ส่วนประกอบทางเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี สถาบันยานยนต์
ส่วนประกอบทางเคมี สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top