มอก.787-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การควบคุมความเร็วรอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การทำงานขณะให้กำลังสูงสุด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การเริ่มเดินเครื่องยนต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ระบบระบายความร้อน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ระบบหล่อลื่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ล้อช่วยแรง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เครื่องหมายและฉลาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การควบคุมความเร็วรอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การควบคุมความเร็วรอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การควบคุมความเร็วรอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การควบคุมความเร็วรอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การควบคุมความเร็วรอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การควบคุมความเร็วรอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
การทำงานขณะมีโหลด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงานขณะมีโหลด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงานขณะมีโหลด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การทำงานขณะมีโหลด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การทำงานขณะมีโหลด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำงานขณะมีโหลด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
การทำงานขณะโหลดเกินกำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงานขณะโหลดเกินกำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงานขณะโหลดเกินกำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การทำงานขณะโหลดเกินกำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การทำงานขณะโหลดเกินกำลัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำงานขณะโหลดเกินกำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
การทำงานขณะให้กำลังสูงสุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงานขณะให้กำลังสูงสุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงานขณะให้กำลังสูงสุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การทำงานขณะให้กำลังสูงสุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การทำงานขณะให้กำลังสูงสุด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำงานขณะให้กำลังสูงสุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
การทำงานอย่างต่อเนื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงานอย่างต่อเนื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงานอย่างต่อเนื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การทำงานอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การทำงานอย่างต่อเนื่อง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำงานอย่างต่อเนื่อง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
การเริ่มเดินเครื่องยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเริ่มเดินเครื่องยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเริ่มเดินเครื่องยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การเริ่มเดินเครื่องยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การเริ่มเดินเครื่องยนต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเริ่มเดินเครื่องยนต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ระบบระบายความร้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระบบระบายความร้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบระบายความร้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระบบระบายความร้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระบบระบายความร้อน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระบบระบายความร้อน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ระบบหล่อลื่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระบบหล่อลื่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบหล่อลื่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระบบหล่อลื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระบบหล่อลื่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระบบหล่อลื่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ล้อช่วยแรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ล้อช่วยแรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ล้อช่วยแรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ล้อช่วยแรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ล้อช่วยแรง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ล้อช่วยแรง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
เครื่องหมายและฉลาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องหมายและฉลาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครื่องหมายและฉลาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เครื่องหมายและฉลาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เครื่องหมายและฉลาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เครื่องหมายและฉลาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top