กทช. มท. 1015-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขายกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใชเทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Direct Spread

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

Top