กทช. มท. 1025-2557

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ ๕๗ - ๖๖ GHzในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) อมูล

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

Top