หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อาหารแช่เยือกแข็ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
Arsenic ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Bacillus cereus ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Beta-agonist ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Cadmium ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Campylobactor spp. ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Carbamate ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Chloramphenicol ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Clostridium botulinum ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Clostridium perfringens ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
E. coli ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
EDTA (Ethylenediaminetetracetic acid, disodium salt ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Histamine ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Lead ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Listeria monocytogenes ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Mercury ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Nitrofuran ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Organochlorine ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Organophosphate ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Oxolinic acid ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Oxytetracycline ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Phosphate ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
PolyChlorinated biphenyls (PCBs) ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Pseudomonas aeuruginosa ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Pyrethroid ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Quinolone groups ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Salmonella spp. ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Staphylococcus aureus ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Sulfonamides groups ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Sulphite ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Synthetic color ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Tin ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Total Viable Count ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Vibrio cholerae ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Vibrio parahaemolyticus ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Yeast and Mold ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. สมุทรปราการ
Yeast and Mold ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.
Yeast and Mold ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Yeast and Mold บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Yeast and Mold บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Yeast and Mold บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Yeast and Mold บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด จ.ชลบุรี
Yeast and Mold บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร กทม.
Yeast and Mold บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร
Yeast and Mold บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Yeast and Mold บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Yeast and Mold บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Yeast and Mold บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
Yeast and Mold บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
Yeast and Mold บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Beta-agonist บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Beta-agonist บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Beta-agonist บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Beta-agonist บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Beta-agonist บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Beta-agonist บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
Beta-agonist บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Yeast and Mold บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Yeast and Mold บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) จ.ลพบุรี
Yeast and Mold บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
Yeast and Mold บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Synthetic color บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Clostridium perfringens ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Cadmium ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Cadmium บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอลาทอรี กรุ๊ป จำกัด กทม.
Cadmium บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Cadmium บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Cadmium บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Yeast and Mold บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ปราจีนบุรี
Yeast and Mold บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปทุมธานี
Yeast and Mold บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
Vibrio parahaemolyticus ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.
Vibrio parahaemolyticus ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Vibrio parahaemolyticus บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
Vibrio parahaemolyticus บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Vibrio parahaemolyticus บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา
Vibrio parahaemolyticus บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Vibrio parahaemolyticus บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Vibrio parahaemolyticus บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด จ.ชลบุรี
Vibrio parahaemolyticus บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร กทม.
Vibrio parahaemolyticus บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Vibrio parahaemolyticus บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Vibrio parahaemolyticus บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Vibrio parahaemolyticus บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
Vibrio parahaemolyticus บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
Vibrio parahaemolyticus บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Vibrio parahaemolyticus บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Vibrio parahaemolyticus บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
Vibrio parahaemolyticus บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Vibrio parahaemolyticus บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปทุมธานี
Vibrio cholerae ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.
Vibrio cholerae ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Vibrio cholerae บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
Vibrio cholerae บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Vibrio cholerae บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา
Vibrio cholerae บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Vibrio cholerae บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Vibrio cholerae บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด จ.ชลบุรี
Vibrio cholerae บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร กทม.
Vibrio cholerae บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Vibrio cholerae บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Vibrio cholerae บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Vibrio cholerae บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
Vibrio cholerae บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
Vibrio cholerae บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Vibrio cholerae บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Vibrio cholerae บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
Vibrio cholerae บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Vibrio cholerae บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปทุมธานี
Total Viable Count ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.
Total Viable Count ห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.
Total Viable Count ห้องปฏิบัติการ งานตรวจสอบคุณภาพ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
Total Viable Count สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
Total Viable Count ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Total Viable Count บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
Total Viable Count บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Total Viable Count บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา
Total Viable Count บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Total Viable Count บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Total Viable Count บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด จ.ชลบุรี
Total Viable Count บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร กทม.
Total Viable Count บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร
Total Viable Count บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Total Viable Count บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Total Viable Count บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Total Viable Count บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
Total Viable Count บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
Total Viable Count บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Total Viable Count บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Total Viable Count บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) จ.ลพบุรี
Total Viable Count บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
Total Viable Count บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Total Viable Count บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ปราจีนบุรี
Total Viable Count บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปทุมธานี
Total Viable Count บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
Tin ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Tin บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Tin บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Tin บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Tin บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Tin บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Tin บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
Synthetic color บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Synthetic color บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Synthetic color บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Synthetic color บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Synthetic color บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
Synthetic color บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Sulphite บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Sulphite บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Sulphite บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Sulphite บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
Sulfonamides groups ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Sulfonamides groups บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Sulfonamides groups บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา
Sulfonamides groups บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Sulfonamides groups บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Sulfonamides groups บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Sulfonamides groups บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Sulfonamides groups บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Sulfonamides groups บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) จ.ลพบุรี
Sulfonamides groups บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
Sulfonamides groups บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Staphylococcus aureus ห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.
Staphylococcus aureus ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Staphylococcus aureus บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
Staphylococcus aureus บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Staphylococcus aureus บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา
Staphylococcus aureus บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Staphylococcus aureus บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Staphylococcus aureus บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร กทม.
Staphylococcus aureus บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร
Staphylococcus aureus บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Staphylococcus aureus บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Staphylococcus aureus บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Staphylococcus aureus บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
Staphylococcus aureus บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
Staphylococcus aureus บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Staphylococcus aureus บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Staphylococcus aureus บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) จ.ลพบุรี
Staphylococcus aureus บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
Staphylococcus aureus บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Staphylococcus aureus บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ปราจีนบุรี
Staphylococcus aureus บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปทุมธานี
Staphylococcus aureus บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
Salmonella spp. ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.
Salmonella spp. ห้องปฏิบัติการ งานตรวจสอบคุณภาพ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
Salmonella spp. ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Salmonella spp. บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
Salmonella spp. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Salmonella spp. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา
Salmonella spp. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Salmonella spp. บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Salmonella spp. บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด จ.ชลบุรี
Salmonella spp. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร กทม.
Salmonella spp. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร
Salmonella spp. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Salmonella spp. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Salmonella spp. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Salmonella spp. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
Salmonella spp. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
Salmonella spp. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Salmonella spp. บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Salmonella spp. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) จ.ลพบุรี
Salmonella spp. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
Salmonella spp. บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Salmonella spp. บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ปราจีนบุรี
Salmonella spp. บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปทุมธานี
Salmonella spp. บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
Quinolone groups ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Quinolone groups บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Quinolone groups บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา
Quinolone groups บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Quinolone groups บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Quinolone groups บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Quinolone groups บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Quinolone groups บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Quinolone groups บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Quinolone groups บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
Pyrethroid สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
Pyrethroid ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Pyrethroid บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Pyrethroid บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Pyrethroid บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร กทม.
Pyrethroid บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Pyrethroid บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Pyrethroid บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Pyrethroid บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
Pyrethroid บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Pyrethroid บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Pyrethroid บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Pyrethroid บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปทุมธานี
Pyrethroid บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
Pseudomonas aeuruginosa บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Pseudomonas aeuruginosa บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Pseudomonas aeuruginosa บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
PolyChlorinated biphenyls (PCBs) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Phosphate บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Phosphate บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Phosphate บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Phosphate บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Phosphate บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Phosphate บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Phosphate บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Phosphate บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
Oxytetracycline ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Oxytetracycline บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Oxytetracycline บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา
Oxytetracycline บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Oxytetracycline บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Oxytetracycline บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Oxytetracycline บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Oxytetracycline บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Oxytetracycline บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
Oxytetracycline บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Oxytetracycline บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Oxytetracycline บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
Oxytetracycline บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Oxolinic acid ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Oxolinic acid บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Oxolinic acid บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา
Oxolinic acid บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Oxolinic acid บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Oxolinic acid บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Oxolinic acid บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Oxolinic acid บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
Oxolinic acid บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Oxolinic acid บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Oxolinic acid บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Organophosphate ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Organophosphate บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Organophosphate บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Organophosphate บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร กทม.
Organophosphate บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Organophosphate บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Organophosphate บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Organophosphate บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
Organophosphate บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
Organophosphate บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Organophosphate บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Organophosphate บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Organophosphate บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปทุมธานี
Organochlorine ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Organochlorine บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Organochlorine บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Organochlorine บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร กทม.
Organochlorine บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร
Organochlorine บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Organochlorine บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Organochlorine บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Organochlorine บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
Organochlorine บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Organochlorine บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Organochlorine บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) จ.ลพบุรี
Organochlorine บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Organochlorine บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปทุมธานี
Organochlorine บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
Nitrofuran ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Nitrofuran บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Nitrofuran บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา
Nitrofuran บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Nitrofuran บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Nitrofuran บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Nitrofuran บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Nitrofuran บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
Nitrofuran บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
Nitrofuran บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Nitrofuran บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Nitrofuran บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
Nitrofuran บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Mercury ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Mercury บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Mercury บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Mercury บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเซี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด กทม.
Mercury บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Mercury บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร กทม.
Mercury บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Mercury บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Mercury บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Mercury บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
Mercury บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Mercury บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Mercury บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
Mercury บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Listeria monocytogenes ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Listeria monocytogenes บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
Listeria monocytogenes บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Listeria monocytogenes บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา
Listeria monocytogenes บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Listeria monocytogenes บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Listeria monocytogenes บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร กทม.
Listeria monocytogenes บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร
Listeria monocytogenes บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Listeria monocytogenes บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Listeria monocytogenes บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Listeria monocytogenes บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
Listeria monocytogenes บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
Listeria monocytogenes บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Listeria monocytogenes บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Listeria monocytogenes บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) จ.ลพบุรี
Listeria monocytogenes บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
Listeria monocytogenes บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Listeria monocytogenes บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปทุมธานี
Listeria monocytogenes บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
Lead ห้องปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ
Lead ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Lead บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอลาทอรี กรุ๊ป จำกัด กทม.
Lead บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Lead บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Lead บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Lead บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร กทม.
Lead บริษัท อดินพ จำกัด กทม.
Lead บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Lead บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Lead บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Lead บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
Lead บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
Lead บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Lead บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Lead บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
Lead บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Histamine บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Histamine บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Histamine บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Histamine บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Histamine บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Histamine บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Histamine บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Histamine บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
EDTA (Ethylenediaminetetracetic acid, disodium salt บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
EDTA (Ethylenediaminetetracetic acid, disodium salt บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
E. coli ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.
E. coli ห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.
E. coli ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
E. coli บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
E. coli บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
E. coli บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา
E. coli บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
E. coli บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
E. coli บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด จ.ชลบุรี
E. coli บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร กทม.
E. coli บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร
E. coli บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
E. coli บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
E. coli บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
E. coli บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
E. coli บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
E. coli บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
E. coli บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
E. coli บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) จ.ลพบุรี
E. coli บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
E. coli บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
E. coli บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ปราจีนบุรี
E. coli บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปทุมธานี
E. coli บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
Clostridium perfringens ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.
Clostridium perfringens บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Clostridium perfringens บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Clostridium perfringens บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Clostridium perfringens บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร กทม.
Clostridium perfringens บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Clostridium perfringens บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Clostridium perfringens บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Clostridium perfringens บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
Clostridium perfringens บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
Clostridium perfringens บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Clostridium perfringens บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Clostridium perfringens บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) จ.ลพบุรี
Clostridium perfringens บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
Clostridium perfringens บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Clostridium perfringens บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ปราจีนบุรี
Clostridium perfringens บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปทุมธานี
Clostridium perfringens บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
Clostridium botulinum บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Clostridium botulinum บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Chloramphenicol ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Chloramphenicol บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Chloramphenicol บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา
Chloramphenicol บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Chloramphenicol บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Chloramphenicol บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Chloramphenicol บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Chloramphenicol บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
Chloramphenicol บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
Chloramphenicol บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Chloramphenicol บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Chloramphenicol บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
Chloramphenicol บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Chloramphenicol บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปทุมธานี
Carbamate ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Carbamate บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Carbamate บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Carbamate บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Carbamate บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Carbamate บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Carbamate บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
Carbamate บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Carbamate บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Carbamate บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
Carbamate บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Campylobactor spp. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Campylobactor spp. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Campylobactor spp. บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Campylobactor spp. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Campylobactor spp. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) จ.ลพบุรี
Campylobactor spp. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
Campylobactor spp. บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปทุมธานี
Campylobactor spp. บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ
Cadmium ห้องปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ
Cadmium บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร กทม.
Cadmium บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Cadmium บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Cadmium บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Cadmium บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
Cadmium บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
Cadmium บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Cadmium บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Cadmium บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
Cadmium บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Beta-agonist ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Bacillus cereus ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.
Bacillus cereus ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Bacillus cereus บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Bacillus cereus บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Bacillus cereus บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Bacillus cereus บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด จ.ชลบุรี
Bacillus cereus บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร กทม.
Bacillus cereus บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Bacillus cereus บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Bacillus cereus บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Bacillus cereus บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
Bacillus cereus บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
Bacillus cereus บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Bacillus cereus บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Bacillus cereus บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) จ.ลพบุรี
Bacillus cereus บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.
Bacillus cereus บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปทุมธานี
Arsenic ห้องปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ
Arsenic ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร กทม.
Arsenic บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Arsenic บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Arsenic บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเซี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด กทม.
Arsenic บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
Arsenic บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร กทม.
Arsenic บริษัท อดินพ จำกัด กทม.
Arsenic บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) กทม.
Arsenic บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา จ.สงขลา
Arsenic บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
Arsenic บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จ.ขอนแก่น
Arsenic บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
Arsenic บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) จ.สมุทรสาคร
Arsenic บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด กทม.
Arsenic บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) จ.ปทุมธานี
Arsenic บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กทม.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top