มอก.683-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ยางในรถจักรยานยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
สมบัติทางกล: ความต้านแรงยึดเหนี่ยวของหัวจุ๊บกับยาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล: ความยืดถาวร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หัวจุ๊บ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การรั่วซึมของหัวจุ๊บ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การรั่วซึมของหัวจุ๊บ สถาบันยานยนต์
การรั่วซึมของหัวจุ๊บ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
การรั่วซึมของยางใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การรั่วซึมของยางใน สถาบันยานยนต์
การรั่วซึมของยางใน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
การรั่วซึมของหัวจุ๊บ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การใช้งานร่วมกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การใช้งานร่วมกัน สถาบันยานยนต์
การใช้งานร่วมกัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะทั่วไป สถาบันยานยนต์
ลักษณะทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
สมบัติทางกล: ความต้านแรงดึงของรอยต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล: ความต้านแรงดึงของรอยต่อ สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล: ความต้านแรงดึงของรอยต่อ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
สมบัติทางกล: ความต้านแรงดึงภายหลังการบ่ม-เร่ง สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล: ความต้านแรงดึงภายหลังการบ่ม-เร่ง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
สมบัติทางกล: ความต้านแรงดึงและความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล: ความต้านแรงดึงและความยืด สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล: ความต้านแรงดึงและความยืด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
สมบัติทางกล: ความต้านแรงยึดเหนี่ยวของหัวจุ๊บกับยาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล: ความต้านแรงยึดเหนี่ยวของหัวจุ๊บกับยาง สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล: ความต้านแรงยึดเหนี่ยวของหัวจุ๊บกับยาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
สมบัติทางกล: ความยืดถาวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล: ความยืดถาวร สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล: ความยืดถาวร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
การรั่วซึมของหัวจุ๊บ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การใช้งานร่วมกัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล: ความต้านแรงดึงของรอยต่อ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล: ความต้านแรงดึงภายหลังการบ่ม-เร่ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล: ความต้านแรงดึงและความยืด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การรั่วซึมของยางใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การรั่วซึมของยางใน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การใช้งานร่วมกัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล: ความต้านแรงดึงของรอยต่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล: ความต้านแรงดึงภายหลังการบ่ม-เร่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล: ความต้านแรงดึงและความยืด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล: ความต้านแรงยึดเหนี่ยวของหัวจุ๊บกับยาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล: ความยืดถาวร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หัวจุ๊บ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวจุ๊บ สถาบันยานยนต์
หัวจุ๊บ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
หัวจุ๊บ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top