มอก.1389-2539

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องอบผ้า : เฉพาะด้านความปลอดภัย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
กำลังไฟฟ้าเข้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้า บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
กำลังไฟฟ้าเข้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กำลังไฟฟ้าเข้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กำลังไฟฟ้าเข้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กำลังไฟฟ้าเข้า สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การต่อลงดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การต่อลงดิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การต่อลงดิน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อลงดิน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อลงดิน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อลงดิน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การต่อลงดิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การต่อลงดิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การต่อลงดิน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การต่อลงดิน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การทำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การทำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การทำ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การทำ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทำ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การทำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การทำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การทำงานในภาวะผิดปกติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การทำงานในภาวะผิดปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงานในภาวะผิดปกติ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานในภาวะผิดปกติ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานในภาวะผิดปกติ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานในภาวะผิดปกติ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การทำงานในภาวะผิดปกติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำงานในภาวะผิดปกติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การทำงานในภาวะผิดปกติ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำงานในภาวะผิดปกติ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การเกิดรอยทางไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การเกิดรอยทางไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเกิดรอยทางไฟฟ้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดรอยทางไฟฟ้า บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดรอยทางไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดรอยทางไฟฟ้า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การเกิดรอยทางไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเกิดรอยทางไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การเกิดรอยทางไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเกิดรอยทางไฟฟ้า สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การเดินสายไฟฟ้าภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การเดินสายไฟฟ้าภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเดินสายไฟฟ้าภายใน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การเดินสายไฟฟ้าภายใน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การเดินสายไฟฟ้าภายใน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การเดินสายไฟฟ้าภายใน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การเดินสายไฟฟ้าภายใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเดินสายไฟฟ้าภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การเดินสายไฟฟ้าภายใน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเดินสายไฟฟ้าภายใน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กำลังไฟฟ้าเข้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กำลังไฟฟ้าเข้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความต้านทานการเกิดสนิม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความต้านทานการเกิดสนิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความต้านทานการเกิดสนิม บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานการเกิดสนิม บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานการเกิดสนิม บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานการเกิดสนิม ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความต้านทานการเกิดสนิม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านทานการเกิดสนิม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความต้านทานการเกิดสนิม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานการเกิดสนิม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความทนความชื้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความทนความชื้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนความชื้น บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความชื้น บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความชื้น บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความชื้น ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความทนความชื้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนความชื้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความทนความชื้น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนความชื้น สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความทนความร้อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความทนความร้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนความร้อน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความร้อน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความร้อน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความร้อน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความทนความร้อน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนความร้อน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความทนความร้อน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนความร้อน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความแข็งแรงทางกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความแข็งแรงทางกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความแข็งแรงทางกล บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความแข็งแรงทางกล บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความแข็งแรงทางกล บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความแข็งแรงทางกล ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความแข็งแรงทางกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความแข็งแรงทางกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความแข็งแรงทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความแข็งแรงทางกล สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านผิวฉนวน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านผิวฉนวน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านผิวฉนวน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านผิวฉนวน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านผิวฉนวน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านผิวฉนวน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านผิวฉนวน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านผิวฉนวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านผิวฉนวน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านผิวฉนวน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ส่วนประกอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ส่วนประกอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนประกอบ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ส่วนประกอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ส่วนประกอบ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ส่วนประกอบ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หมุดเกลียวและจุดต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หมุดเกลียวและจุดต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
หมุดเกลียวและจุดต่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หมุดเกลียวและจุดต่อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หมุดเกลียวและจุดต่อ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
หมุดเกลียวและจุดต่อ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องหมายและฉลาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องหมายและฉลาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครื่องหมายและฉลาก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องหมายและฉลาก บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องหมายและฉลาก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องหมายและฉลาก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
เครื่องหมายและฉลาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เครื่องหมายและฉลาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เครื่องหมายและฉลาก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องหมายและฉลาก สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เสถียรภาพและอันตรายทางกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เสถียรภาพและอันตรายทางกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
เสถียรภาพและอันตรายทางกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เสถียรภาพและอันตรายทางกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เสถียรภาพและอันตรายทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เสถียรภาพและอันตรายทางกล สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไฟ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ไฟ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ไฟ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ไฟ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ไฟ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ไฟ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไฟ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ไฟ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top