มอก.11-2553 เล่ม 4

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: ฉนวน 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความต้านทานของตัวนำ : 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความต้านทานของตัวนำ : 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความต้านทานของตัวนำ : 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความต้านทานของตัวนำ : 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความต้านทานของตัวนำ : 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความต้านทานของตัวนำ : 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความต้านทานของตัวนำ : 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความต้านทานของตัวนำ : 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความต้านทานของตัวนำ : 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความต้านทานของตัวนำ : 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความต้านทานของตัวนำ : 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความต้านทานของตัวนำ : 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่อุณหภูมิ 70 C : 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่อุณหภูมิ 70 C : 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่อุณหภูมิ 70 C : 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่อุณหภูมิ 70 C: 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่อุณหภูมิ 70 C: 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่อุณหภูมิ 70 C: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่อุณหภูมิ 70 C: 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่อุณหภูมิ 70 C: 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่อุณหภูมิ 70 C: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่อุณหภูมิ 70 C: 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่อุณหภูมิ 70 C: 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่อุณหภูมิ 70 C: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน: 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน: 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน: 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน: 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน: 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน: 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน: 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน: 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งาน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งาน : 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งาน : 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งาน : 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งาน: 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งาน: 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งาน: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งาน: 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งาน: 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งาน: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งาน: 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งาน: 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งาน: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้าที่ 2000 V การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้าที่ 2000 V สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้าที่ 2000 V สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2000 V : 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2000 V : 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2000 V : 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2000 V: 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2000 V: 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2000 V: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2000 V: 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2000 V: 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2000 V: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2000 V: 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2000 V: 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความทนแรงดันไฟฟ้าของแกนที่ 2000 V: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ค่าการสูญเสียของมวล การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ค่าการสูญเสียของมวล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ค่าการสูญเสียของมวล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ค่าการสูญเสียของมวล : 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ค่าการสูญเสียของมวล : 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ค่าการสูญเสียของมวล : 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ค่าการสูญเสียของมวล : 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ค่าการสูญเสียของมวล : 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ค่าการสูญเสียของมวล : 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ค่าการสูญเสียของมวล : 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ค่าการสูญเสียของมวล : 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ค่าการสูญเสียของมวล : 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: ค่าการสูญเสียของมวล : 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: ค่าการสูญเสียของมวล : 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ค่าการสูญเสียของมวล : 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
: วัสดุ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
: วัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: วัสดุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การบรรจุ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การบรรจุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การบรรจุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การระบุผู้ทำ และรหัสชนิด การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การระบุผู้ทำ และรหัสชนิด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การระบุผู้ทำ และรหัสชนิด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความคงทน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความคงทน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความคงทน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความชัดเจน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความชัดเจน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความชัดเจน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความต่อเนื่องของเครื่องหมาย การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความต่อเนื่องของเครื่องหมาย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความต่อเนื่องของเครื่องหมาย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การประกอบแกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การประกอบแกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การประกอบแกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การระบุแกน ของสายไฟฟ้า: การแสดงด้วยสี การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การระบุแกน ของสายไฟฟ้า: การแสดงด้วยสี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การระบุแกน ของสายไฟฟ้า: การแสดงด้วยสี สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง : ฉนวน 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง : ฉนวน 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง : ฉนวน 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง : ฉนวน 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง : ฉนวน 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง : ฉนวน 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง : ฉนวน 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง : ฉนวน 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง : ฉนวน 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง : ฉนวน 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง : ฉนวน 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง : ฉนวน 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง : เปลือก การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง : เปลือก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเปลี่ยนรูปขณะมีแรงกดที่อุณหภูมิสูง : เปลือก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานการลุกไหม้ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความต้านทานการลุกไหม้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านทานการลุกไหม้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : ฉนวน 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : ฉนวน 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : ฉนวน 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : ฉนวน 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : ฉนวน 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : ฉนวน 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : ฉนวน 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : ฉนวน 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : ฉนวน 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : เปลือก การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : เปลือก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน : เปลือก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: ฉนวน 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: ฉนวน 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C : 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน : 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน : 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน : 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน : 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน : 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน : 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน : 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน : 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน : 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน : 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน : 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน : 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความหนาของฉนวน : 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: ความหนาของฉนวน : 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: ความหนาของฉนวน : 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความหนาของฉนวน : 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: ความหนาของฉนวน : 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: ความหนาของฉนวน : 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความหนาของฉนวน : 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: ความหนาของฉนวน : 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: ความหนาของฉนวน : 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความหนาของฉนวน : 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: ความหนาของฉนวน : 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: ความหนาของฉนวน : 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ตัวนำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตัวนำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปลือก การทำ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เปลือก การทำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เปลือก การทำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปลือก ความหนา การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เปลือก ความหนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เปลือก ความหนา สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปลือก วัสดุ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เปลือก วัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เปลือก วัสดุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปลือกใน วัสดุ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เปลือกใน วัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เปลือกใน วัสดุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปลือกใน การทำ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เปลือกใน การทำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เปลือกใน การทำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เส้นผ่านศูนย์กลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เส้นผ่านศูนย์กลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เส้นผ่านศูนย์กลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
โครงสร้างของสายไฟฟ้า: 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โครงสร้างของสายไฟฟ้า: 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงสร้างของสายไฟฟ้า: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
โครงสร้างของสายไฟฟ้า: 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โครงสร้างของสายไฟฟ้า: 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงสร้างของสายไฟฟ้า: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
โครงสร้างของสายไฟฟ้า: 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โครงสร้างของสายไฟฟ้า: 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงสร้างของสายไฟฟ้า: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
โครงสร้างของสายไฟฟ้า: 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โครงสร้างของสายไฟฟ้า: 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงสร้างของสายไฟฟ้า: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top