มอก.30-2555

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ภาชนะบรรจุ และการบรรจุ สี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ภาชนะบรรจุ และการบรรจุ สภาพท่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องหมาย และฉลาก กรณีที่เป็นท่อบรรจุไนทรัสออกไซด์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เฮไลด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ไนทริกออกไซด์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความชื้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความบริสุทธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความเป็นกรดหรือด่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คาร์บอนมอนอกไซด์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คาร์บอนไดออกไซด์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ไนโตรเจนไดออกไซด์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Top