มอก.1462-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 4.5 < C < 5.5 Kg บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 4.5 < C < 5.5 Kg บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 4.5 < C < 5.5 Kg สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 4.5 < C < 5.5 Kg สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 4.5 < C < 5.5 Kg สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 5.5 < C < 6.5 Kg การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 5.5 < C < 6.5 Kg คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 5.5 < C < 6.5 Kg บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 5.5 < C < 6.5 Kg บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ช่องป้อนน้ำลงถังซักต้องสูงกว่าระดับน้ำสูงสุด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ช่องป้อนน้ำลงถังซักต้องสูงกว่าระดับน้ำสูงสุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ช่องป้อนน้ำลงถังซักต้องสูงกว่าระดับน้ำสูงสุด บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ช่องป้อนน้ำลงถังซักต้องสูงกว่าระดับน้ำสูงสุด บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ช่องป้อนน้ำลงถังซักต้องสูงกว่าระดับน้ำสูงสุด สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ช่องป้อนน้ำลงถังซักต้องสูงกว่าระดับน้ำสูงสุด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ช่องป้อนน้ำลงถังซักต้องสูงกว่าระดับน้ำสูงสุด สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ถังซักและฝาปิดเปิดต้องไม่มีการรั่วซึม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ถังซักและฝาปิดเปิดต้องไม่มีการรั่วซึม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถังซักและฝาปิดเปิดต้องไม่มีการรั่วซึม บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ถังซักและฝาปิดเปิดต้องไม่มีการรั่วซึม บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ถังซักและฝาปิดเปิดต้องไม่มีการรั่วซึม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ถังซักและฝาปิดเปิดต้องไม่มีการรั่วซึม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ถังซักและฝาปิดเปิดต้องไม่มีการรั่วซึม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริมาณน้ำมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปริมาณน้ำมาตรฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริมาณน้ำมาตรฐาน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปริมาณน้ำมาตรฐาน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ปริมาณน้ำมาตรฐาน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปริมาณน้ำมาตรฐาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ปริมาณน้ำมาตรฐาน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริมาณใช้น้ำมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปริมาณใช้น้ำมาตรฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริมาณใช้น้ำมาตรฐาน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปริมาณใช้น้ำมาตรฐาน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ปริมาณใช้น้ำมาตรฐาน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปริมาณใช้น้ำมาตรฐาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ปริมาณใช้น้ำมาตรฐาน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าต้องไม่ทำให้ผ้าเสียหาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าต้องไม่ทำให้ผ้าเสียหาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าต้องไม่ทำให้ผ้าเสียหาย บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าต้องไม่ทำให้ผ้าเสียหาย บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าต้องไม่ทำให้ผ้าเสียหาย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าต้องไม่ทำให้ผ้าเสียหาย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าต้องไม่ทำให้ผ้าเสียหาย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าอ้างอิง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าอ้างอิง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าอ้างอิง บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าอ้างอิง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าอ้างอิง สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าอ้างอิง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าอ้างอิง สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 10.5 < C < 11.5 Kg การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 10.5 < C < 11.5 Kg คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 10.5 < C < 11.5 Kg บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 10.5 < C < 11.5 Kg บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 10.5 < C < 11.5 Kg สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 10.5 < C < 11.5 Kg สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 10.5 < C < 11.5 Kg สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 11.5 < C < 12.5 Kg การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 11.5 < C < 12.5 Kg คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 11.5 < C < 12.5 Kg บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 11.5 < C < 12.5 Kg บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 11.5 < C < 12.5 Kg สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 11.5 < C < 12.5 Kg สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 11.5 < C < 12.5 Kg สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 12.5 < C < 13.5 Kg การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 12.5 < C < 13.5 Kg คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 12.5 < C < 13.5 Kg บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 12.5 < C < 13.5 Kg บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 12.5 < C < 13.5 Kg สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 12.5 < C < 13.5 Kg สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 12.5 < C < 13.5 Kg สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 13.5 < C < 14.5 Kg การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 13.5 < C < 14.5 Kg คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 13.5 < C < 14.5 Kg บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 13.5 < C < 14.5 Kg บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 13.5 < C < 14.5 Kg สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 13.5 < C < 14.5 Kg สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 13.5 < C < 14.5 Kg สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 14.5 < C < 15.5 Kg การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 14.5 < C < 15.5 Kg คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 14.5 < C < 15.5 Kg บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 14.5 < C < 15.5 Kg บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 14.5 < C < 15.5 Kg สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 14.5 < C < 15.5 Kg สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 14.5 < C < 15.5 Kg สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 2.5 < C < 3.5 Kg การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 2.5 < C < 3.5 Kg คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 2.5 < C < 3.5 Kg บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 2.5 < C < 3.5 Kg บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 2.5 < C < 3.5 Kg สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 2.5 < C < 3.5 Kg สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 2.5 < C < 3.5 Kg สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 3.5 < C < 4.5 Kg การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 3.5 < C < 4.5 Kg คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 3.5 < C < 4.5 Kg บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 3.5 < C < 4.5 Kg บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 3.5 < C < 4.5 Kg สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 3.5 < C < 4.5 Kg สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 3.5 < C < 4.5 Kg สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 4.5 < C < 5.5 Kg การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 4.5 < C < 5.5 Kg คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 5.5 < C < 6.5 Kg สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 5.5 < C < 6.5 Kg สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 5.5 < C < 6.5 Kg สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 6.5 < C < 7.5 Kg การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 6.5 < C < 7.5 Kg คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 6.5 < C < 7.5 Kg บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 6.5 < C < 7.5 Kg บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 6.5 < C < 7.5 Kg สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 6.5 < C < 7.5 Kg สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 6.5 < C < 7.5 Kg สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 7.5 < C < 8.5 Kg การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 7.5 < C < 8.5 Kg คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 7.5 < C < 8.5 Kg บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 7.5 < C < 8.5 Kg บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 7.5 < C < 8.5 Kg สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 7.5 < C < 8.5 Kg สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 7.5 < C < 8.5 Kg สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 8.5 < C < 9.5 Kg การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 8.5 < C < 9.5 Kg คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 8.5 < C < 9.5 Kg บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 8.5 < C < 9.5 Kg บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 8.5 < C < 9.5 Kg สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 8.5 < C < 9.5 Kg สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 8.5 < C < 9.5 Kg สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 9.5 < C < 10.5 Kg การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 9.5 < C < 10.5 Kg คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 9.5 < C < 10.5 Kg บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 9.5 < C < 10.5 Kg บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 9.5 < C < 10.5 Kg สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 9.5 < C < 10.5 Kg สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก 9.5 < C < 10.5 Kg สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก < 2.5 Kg การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก < 2.5 Kg คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก < 2.5 Kg บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก < 2.5 Kg บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก < 2.5 Kg สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก < 2.5 Kg สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าแบบถังนอนความจุการซัก < 2.5 Kg สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 1 < C < 4 Kg การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 1 < C < 4 Kg คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 1 < C < 4 Kg บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 1 < C < 4 Kg บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 1 < C < 4 Kg สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 1 < C < 4 Kg สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 1 < C < 4 Kg สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 10 < C < 14 Kg การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 10 < C < 14 Kg คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 10 < C < 14 Kg บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 10 < C < 14 Kg บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 10 < C < 14 Kg สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 10 < C < 14 Kg สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 10 < C < 14 Kg สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 14 < C < 16 Kg การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 14 < C < 16 Kg คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 14 < C < 16 Kg บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 14 < C < 16 Kg บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 14 < C < 16 Kg สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 14 < C < 16 Kg สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 14 < C < 16 Kg สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 4 < C < 6 Kg การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 4 < C < 6 Kg คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 4 < C < 6 Kg บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 4 < C < 6 Kg บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 4 < C < 6 Kg สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 4 < C < 6 Kg สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 4 < C < 6 Kg สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 6 < C < 8 Kg การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 6 < C < 8 Kg คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 6 < C < 8 Kg บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 6 < C < 8 Kg บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 6 < C < 8 Kg สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 6 < C < 8 Kg สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 6 < C < 8 Kg สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 8 < C < 10 Kg การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 8 < C < 10 Kg คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 8 < C < 10 Kg บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 8 < C < 10 Kg บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 8 < C < 10 Kg สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 8 < C < 10 Kg สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องซักผ้าแบบใบพัดและแบบใบกวนสมรรถนะของการซักสมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำสมรรถนะของการล้างความจุการซัก 8 < C < 10 Kg สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top