มอก.11-2553 เล่ม 101

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C 1 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C 1 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความชัดเจน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความชัดเจน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความชัดเจน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การบรรจุ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การบรรจุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การบรรจุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การระบุผู้ทำ และรหัสชนิด การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การระบุผู้ทำ และรหัสชนิด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การระบุผู้ทำ และรหัสชนิด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การแสดงด้วยสี การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การแสดงด้วยสี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การแสดงด้วยสี สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความคงทน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความคงทน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความคงทน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความต่อเนื่องของเครื่องหมาย การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความต่อเนื่องของเครื่องหมาย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความต่อเนื่องของเครื่องหมาย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การประกอบแกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การประกอบแกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การประกอบแกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง :1 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง :1 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง :1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง :2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง :2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง :2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง :3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง :3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง :3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง :4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง :4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง :4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง :5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง :5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง :5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: ฉนวน: 1 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: ฉนวน: 1 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: ฉนวน: 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: ฉนวน: 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: ฉนวน: 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: ฉนวน: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: ฉนวน: 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: ฉนวน: 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: ฉนวน: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: ฉนวน: 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: ฉนวน: 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: ฉนวน: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: ฉนวน: 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: ฉนวน: 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: ฉนวน: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: เปลือก การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: เปลือก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: เปลือก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานการลุกไหม้ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความต้านทานการลุกไหม้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านทานการลุกไหม้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: 1 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: 1 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: ฉนวน: 1 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: ฉนวน: 1 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: ฉนวน: 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: ฉนวน: 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: ฉนวน: 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: ฉนวน: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: ฉนวน: 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: ฉนวน: 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: ฉนวน: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: ฉนวน: 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: ฉนวน: 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: ฉนวน: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: ฉนวน: 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: ฉนวน: 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: ฉนวน: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: เปลือก การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: เปลือก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: เปลือก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C :1 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C :1 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C :1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C :2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C :2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C :2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C :3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C :3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C :3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C :4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C :4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C :4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C :5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C :5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C :5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C: 1 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C: 1 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C: 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C: 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C: 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C: 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C: 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความแข็งแรงทางกลของสายไฟฟ้า: ความอ่อนตัว การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความแข็งแรงทางกลของสายไฟฟ้า: ความอ่อนตัว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความแข็งแรงทางกลของสายไฟฟ้า: ความอ่อนตัว สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน : วัสดุ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน : วัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน : วัสดุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน: 1 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน: 1 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน: 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน: 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน: 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน: 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน: 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน: 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน: 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน: 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน: 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความหนาของฉนวน: 1 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: ความหนาของฉนวน: 1 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: ความหนาของฉนวน: 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความหนาของฉนวน: 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: ความหนาของฉนวน: 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: ความหนาของฉนวน: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความหนาของฉนวน: 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: ความหนาของฉนวน: 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: ความหนาของฉนวน: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความหนาของฉนวน: 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: ความหนาของฉนวน: 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: ความหนาของฉนวน: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความหนาของฉนวน: 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: ความหนาของฉนวน: 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวน: ความหนาของฉนวน: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ: วัสดุ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ตัวนำ: วัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตัวนำ: วัสดุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ:โครงสร้าง:สายอ่อน: 1 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ตัวนำ:โครงสร้าง:สายอ่อน: 1 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตัวนำ:โครงสร้าง:สายอ่อน: 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ:โครงสร้าง:สายอ่อน: 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ตัวนำ:โครงสร้าง:สายอ่อน: 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตัวนำ:โครงสร้าง:สายอ่อน: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ:โครงสร้าง:สายอ่อน: 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ตัวนำ:โครงสร้าง:สายอ่อน: 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตัวนำ:โครงสร้าง:สายอ่อน: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ:โครงสร้าง:สายอ่อน: 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ตัวนำ:โครงสร้าง:สายอ่อน: 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตัวนำ:โครงสร้าง:สายอ่อน: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ:โครงสร้าง:สายอ่อน: 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ตัวนำ:โครงสร้าง:สายอ่อน: 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ตัวนำ:โครงสร้าง:สายอ่อน: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฟิลเลอร์: การทำ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฟิลเลอร์: การทำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฟิลเลอร์: วัสดุ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฟิลเลอร์: วัสดุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 1 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 1 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C 1 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C 1 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C 1 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C 1 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C 1 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของเปลือก: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุการใช้งาน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของเปลือก: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุการใช้งาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของเปลือก: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุการใช้งาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของเปลือก: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งาน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของเปลือก: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของเปลือก: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุการใช้งาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของเปลือก: ค่าการสูญเสียของมวล การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของเปลือก: ค่าการสูญเสียของมวล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของเปลือก: ค่าการสูญเสียของมวล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานของตัวนำ: 1 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานของตัวนำ: 1 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานของตัวนำ: 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานของตัวนำ: 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานของตัวนำ: 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานของตัวนำ: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานของตัวนำ: 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานของตัวนำ: 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานของตัวนำ: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานของตัวนำ: 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานของตัวนำ: 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานของตัวนำ: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานของตัวนำ: 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานของตัวนำ: 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานของตัวนำ: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 1 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 1 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางไฟฟ้า: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางไฟฟ้า: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 1500 V: 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางไฟฟ้า: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 1500 V: 2 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางไฟฟ้า: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 1500 V: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางไฟฟ้า: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 1500 V: 3 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางไฟฟ้า: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 1500 V: 3 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางไฟฟ้า: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 1500 V: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางไฟฟ้า: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 1500 V: 4 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางไฟฟ้า: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 1500 V: 4 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางไฟฟ้า: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 1500 V: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางไฟฟ้า: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 1500 V: 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางไฟฟ้า: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 1500 V: 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางไฟฟ้า: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 1500 V: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางไฟฟ้า: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 2000 V การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางไฟฟ้า: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 2000 V สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางไฟฟ้า: ความทนแรงดันไฟฟ้าของสายไฟฟ้า ที่ 2000 V สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 5 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 5 แกน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางไฟฟ้า:: ความต้านทานไฟฟ้าของฉนวน ที่ 70 C: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปลือก: การทำ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เปลือก: การทำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เปลือก: การทำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปลือก: ความหนา การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เปลือก: ความหนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เปลือก: ความหนา สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปลือก: วัสดุ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เปลือก: วัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เปลือก: วัสดุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เส้นผ่านศูนย์กลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เส้นผ่านศูนย์กลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เส้นผ่านศูนย์กลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top