มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ : ถุงมือสำหรับศัลยกรรม

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถุงมือสำหรับศัลยกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

Top