กสทช. มส. 4002-2555

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ข้อกำหนดทางเทคนิคด้านกำลังไฟฟ้า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ข้อกำหนดทางเทคนิคด้านกำลังไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ข้อกำหนดทางเทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetic Compatibility) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ข้อกำหนดทางเทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetic Compatibility) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ข้อกำหนดทางเทคนิคด้านคุณลักษณะทางไฟฟ้าและความปลอดภัย ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ข้อกำหนดทางเทคนิคด้านคุณลักษณะทางไฟฟ้าและความปลอดภัย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
Top