มอก.1291-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) การถ่ายโอนโหลดต่ำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) วงจรควบคุมดูแล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) อุปกรณ์ช่วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) อุปกรณ์ป้องกัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) อุปกรณ์วัดค่าต่าง ๆ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส การจำลองภาวะผิดพร่อง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส การถ่ายโอน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส การลัดวงจร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส การเริ่มต้นทำงานใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส การแบ่งกระแสไฟฟ้าในยูพีเอสขนานหรือเกินพอขนาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส ความทนเสิร์จ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส ความทนโหลดเกิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส ความสมดุลของแรงดันไฟฟ้าด้านนอกและสภาพเฟส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส ซิงโครไนเซชัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส สมรรถนะในการรับโหลดไม่สมดุล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส สัญญาณรบกวนความถี่วิทยุและที่นำมาตามสาย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส ส่วนประกอบฮาร์มอนิก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส อัตราการเปลี่ยนแปลงของความถี่ด้านนอก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส เวลาจ่ายพลังงานสะสม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส เวลาพลังงานคืนสภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส เสียงรบกวน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส โหลดต่ำ,อุปกรณ์ช่วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส การถ่ายโอน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส การใส่โหลดและหม้อแปลงไฟฟ้าหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส ความทนกระแสลัดวงจร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส สมรรถนะในการรับโหลดเต็ม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส สายไฟฟ้าที่ต่อระหว่างส่วนต่าง ๆ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น หม้อแปลงไฟฟ้าหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส เวลาถ่ายโอน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส แรงดันไฟฟ้าเกิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส โหลดต่ำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส โหลดเกินระยะเวลาสั้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส โหลดเต็ม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หน่วยทำงาน : สวิตช์ยูพีเอส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อุปกรณ์เฝ้าสังเกตและอุปกรณ์ควบคุม(ถ้ามี) ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อุปกรณ์เฝ้าสังเกตและอุปกรณ์ควบคุม(ถ้ามี) ความเรียบร้อยของวงจรไฟฟ้า,การทำงานของอุปกรณ์ควบคุม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส ประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส สมรรถนะเมื่อกระแสสลับด้านเข้ากลับคืนมา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส สมรรถนะเมื่อกระแสสลับด้านเข้าล้มเหลว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส สมรรถนะในการรับโหลดเต็ม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ยูพีเอส ประสิทธิภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส ประสิทธิภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส ประสิทธิภาพ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส สมรรถนะเมื่อกระแสสลับด้านเข้ากลับคืนมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส สมรรถนะเมื่อกระแสสลับด้านเข้ากลับคืนมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส สมรรถนะเมื่อกระแสสลับด้านเข้ากลับคืนมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส สมรรถนะเมื่อกระแสสลับด้านเข้ากลับคืนมา ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส สมรรถนะเมื่อกระแสสลับด้านเข้าล้มเหลว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส สมรรถนะเมื่อกระแสสลับด้านเข้าล้มเหลว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส สมรรถนะเมื่อกระแสสลับด้านเข้าล้มเหลว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส สมรรถนะเมื่อกระแสสลับด้านเข้าล้มเหลว ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส สมรรถนะในการรับโหลดเต็ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส สมรรถนะในการรับโหลดเต็ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส สมรรถนะในการรับโหลดเต็ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส สมรรถนะในการรับโหลดเต็ม ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส สมรรถนะในการรับโหลดไม่สมดุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อประกอบเป็นยูพีเอส การทำงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
แบตเตอรี่ (ถ้ามี) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เมื่อประกอบเป็นยูพีเอส การทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เมื่อประกอบเป็นยูพีเอส การทำงาน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
แบตเตอรี่ (ถ้ามี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แบตเตอรี่ (ถ้ามี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แบตเตอรี่ (ถ้ามี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แบตเตอรี่ (ถ้ามี) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) การถ่ายโอนโหลดต่ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) การถ่ายโอนโหลดต่ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) การถ่ายโอนโหลดต่ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) การถ่ายโอนโหลดต่ำ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) วงจรควบคุมดูแล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) วงจรควบคุมดูแล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) วงจรควบคุมดูแล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) วงจรควบคุมดูแล ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) อุปกรณ์ช่วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) อุปกรณ์ช่วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) อุปกรณ์ช่วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) อุปกรณ์ช่วย ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) อุปกรณ์ป้องกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) อุปกรณ์ป้องกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) อุปกรณ์ป้องกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) อุปกรณ์ป้องกัน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) อุปกรณ์วัดค่าต่าง ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) อุปกรณ์วัดค่าต่าง ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) อุปกรณ์วัดค่าต่าง ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การทำงานโดยเอกเทศ (ถ้ามี) อุปกรณ์วัดค่าต่าง ๆ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส การจำลองภาวะผิดพร่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส การจำลองภาวะผิดพร่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส การจำลองภาวะผิดพร่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส การจำลองภาวะผิดพร่อง ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส การถ่ายโอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส การถ่ายโอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส การถ่ายโอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส การถ่ายโอน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส การลัดวงจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส การลัดวงจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส การลัดวงจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส การลัดวงจร ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส การเริ่มต้นทำงานใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส การเริ่มต้นทำงานใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส การเริ่มต้นทำงานใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส การเริ่มต้นทำงานใหม่ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส การแบ่งกระแสไฟฟ้าในยูพีเอสขนานหรือเกินพอขนาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส การแบ่งกระแสไฟฟ้าในยูพีเอสขนานหรือเกินพอขนาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส การแบ่งกระแสไฟฟ้าในยูพีเอสขนานหรือเกินพอขนาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส การแบ่งกระแสไฟฟ้าในยูพีเอสขนานหรือเกินพอขนาน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส ความทนเสิร์จ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส ความทนเสิร์จ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส ความทนเสิร์จ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส ความทนเสิร์จ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส ความทนโหลดเกิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส ความทนโหลดเกิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส ความทนโหลดเกิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส ความทนโหลดเกิน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส ความสมดุลของแรงดันไฟฟ้าด้านนอกและสภาพเฟส คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส ความสมดุลของแรงดันไฟฟ้าด้านนอกและสภาพเฟส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส ความสมดุลของแรงดันไฟฟ้าด้านนอกและสภาพเฟส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส ความสมดุลของแรงดันไฟฟ้าด้านนอกและสภาพเฟส ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส ซิงโครไนเซชัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส ซิงโครไนเซชัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส ซิงโครไนเซชัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส ซิงโครไนเซชัน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส ประสิทธิภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส สมรรถนะในการรับโหลดไม่สมดุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส สมรรถนะในการรับโหลดไม่สมดุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส สมรรถนะในการรับโหลดไม่สมดุล ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส สัญญาณรบกวนความถี่วิทยุและที่นำมาตามสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส สัญญาณรบกวนความถี่วิทยุและที่นำมาตามสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส สัญญาณรบกวนความถี่วิทยุและที่นำมาตามสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส สัญญาณรบกวนความถี่วิทยุและที่นำมาตามสาย ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส ส่วนประกอบฮาร์มอนิก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส ส่วนประกอบฮาร์มอนิก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส ส่วนประกอบฮาร์มอนิก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส ส่วนประกอบฮาร์มอนิก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส อัตราการเปลี่ยนแปลงของความถี่ด้านนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส อัตราการเปลี่ยนแปลงของความถี่ด้านนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส อัตราการเปลี่ยนแปลงของความถี่ด้านนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส อัตราการเปลี่ยนแปลงของความถี่ด้านนอก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส เวลาจ่ายพลังงานสะสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส เวลาจ่ายพลังงานสะสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส เวลาจ่ายพลังงานสะสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส เวลาจ่ายพลังงานสะสม ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส เวลาพลังงานคืนสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส เวลาพลังงานคืนสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส เวลาพลังงานคืนสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส เวลาพลังงานคืนสภาพ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส เสียงรบกวน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส เสียงรบกวน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส เสียงรบกวน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส เสียงรบกวน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส โหลดต่ำ,อุปกรณ์ช่วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส โหลดต่ำ,อุปกรณ์ช่วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส โหลดต่ำ,อุปกรณ์ช่วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส โหลดต่ำ,อุปกรณ์ช่วย ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส การถ่ายโอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส การถ่ายโอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส การถ่ายโอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส การถ่ายโอน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส การใส่โหลดและหม้อแปลงไฟฟ้าหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส การใส่โหลดและหม้อแปลงไฟฟ้าหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส การใส่โหลดและหม้อแปลงไฟฟ้าหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส การใส่โหลดและหม้อแปลงไฟฟ้าหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส ความทนกระแสลัดวงจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส ความทนกระแสลัดวงจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส ความทนกระแสลัดวงจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส ความทนกระแสลัดวงจร ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส สมรรถนะในการรับโหลดเต็ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส สมรรถนะในการรับโหลดเต็ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส สมรรถนะในการรับโหลดเต็ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส สมรรถนะในการรับโหลดเต็ม ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส สายไฟฟ้าที่ต่อระหว่างส่วนต่าง ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส สายไฟฟ้าที่ต่อระหว่างส่วนต่าง ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส สายไฟฟ้าที่ต่อระหว่างส่วนต่าง ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส สายไฟฟ้าที่ต่อระหว่างส่วนต่าง ๆ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น หม้อแปลงไฟฟ้าหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น หม้อแปลงไฟฟ้าหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น หม้อแปลงไฟฟ้าหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น หม้อแปลงไฟฟ้าหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส เวลาถ่ายโอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส เวลาถ่ายโอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส เวลาถ่ายโอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส เวลาถ่ายโอน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส แรงดันไฟฟ้าเกิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส แรงดันไฟฟ้าเกิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส แรงดันไฟฟ้าเกิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส แรงดันไฟฟ้าเกิน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส โหลดต่ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส โหลดต่ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส โหลดต่ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส โหลดต่ำ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส โหลดเกินระยะเวลาสั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส โหลดเกินระยะเวลาสั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส โหลดเกินระยะเวลาสั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส โหลดเกินระยะเวลาสั้น ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ยูพีเอส โหลดเต็ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยูพีเอส โหลดเต็ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยูพีเอส โหลดเต็ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยูพีเอส โหลดเต็ม ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
หน่วยทำงาน : สวิตช์ยูพีเอส คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยทำงาน : สวิตช์ยูพีเอส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยทำงาน : สวิตช์ยูพีเอส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน่วยทำงาน : สวิตช์ยูพีเอส ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
อุปกรณ์เฝ้าสังเกตและอุปกรณ์ควบคุม(ถ้ามี) ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อุปกรณ์เฝ้าสังเกตและอุปกรณ์ควบคุม(ถ้ามี) ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุปกรณ์เฝ้าสังเกตและอุปกรณ์ควบคุม(ถ้ามี) ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อุปกรณ์เฝ้าสังเกตและอุปกรณ์ควบคุม(ถ้ามี) ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
อุปกรณ์เฝ้าสังเกตและอุปกรณ์ควบคุม(ถ้ามี) ความเรียบร้อยของวงจรไฟฟ้า,การทำงานของอุปกรณ์ควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อุปกรณ์เฝ้าสังเกตและอุปกรณ์ควบคุม(ถ้ามี) ความเรียบร้อยของวงจรไฟฟ้า,การทำงานของอุปกรณ์ควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุปกรณ์เฝ้าสังเกตและอุปกรณ์ควบคุม(ถ้ามี) ความเรียบร้อยของวงจรไฟฟ้า,การทำงานของอุปกรณ์ควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อุปกรณ์เฝ้าสังเกตและอุปกรณ์ควบคุม(ถ้ามี) ความเรียบร้อยของวงจรไฟฟ้า,การทำงานของอุปกรณ์ควบคุม ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
เมื่อประกอบเป็นยูพีเอส การทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อประกอบเป็นยูพีเอส การทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top