มอก.17-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ :ดีบุกไดแอลคิดตั้งแต่ C4ขึ้นไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนทานต่อการรั่วซึมของหัวต่อชนิดต่อด้วยแหวนยาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความทึบแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความต้านแรงกด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความต้านแรงกด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความต้านแรงกด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความต้านแรงกระแทก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความต้านแรงกระแทก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความต้านแรงกระแทก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความต้านแรงกระแทก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิสูง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขนาด :มิติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขนาด :มิติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขนาด :มิติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขนาด :มิติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขนาด :มิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขนาด :ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขนาด :ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขนาด :ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขนาด :ความยาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขนาด :ความเบี้ยว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขนาด :ความเบี้ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขนาด :ความเบี้ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขนาด :ความเบี้ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขนาด :ความเบี้ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความต้านแรงกด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความต้านแรงกด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขนาด :ความยาว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความต้านแรงกระแทก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความทนกรดซัลฟิวริก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนกรดซัลฟิวริก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความทนกรดซัลฟิวริก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความทนกรดซัลฟิวริก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความทนกรดซัลฟิวริก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนความดันในระยะเวลานานของท่อ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนความดันในระยะเวลานานของท่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความทนความดันในระยะเวลาสั้นของท่อ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนความดันในระยะเวลาสั้นของท่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนความดันในระยะเวลาสั้นของท่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความทนความดันในระยะเวลาสั้นของท่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความทนความดันในระยะเวลาสั้นของหัวต่อ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนความดันในระยะเวลาสั้นของหัวต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนความดันในระยะเวลาสั้นของหัวต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความทนความดันในระยะเวลาสั้นของหัวต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความทนทานต่อการรั่วซึมของหัวต่อชนิดต่อด้วยแหวนยาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนทานต่อการรั่วซึมของหัวต่อชนิดต่อด้วยแหวนยาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนทานต่อการรั่วซึมของหัวต่อชนิดต่อด้วยแหวนยาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความทนทานต่อการรั่วซึมของหัวต่อชนิดต่อด้วยแหวนยาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความทนอะซีโทน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนอะซีโทน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความทนอะซีโทน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความทนอะซีโทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความทนอะซีโทน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทึบแสง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทึบแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความทึบแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ :กลิ่น รส และ สี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ :กลิ่น รส และ สี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ :ดีบุกไดแอลคิดตั้งแต่ C4ขึ้นไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ :ดีบุกไดแอลคิดตั้งแต่ C4ขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ :ดีบุกไดแอลคิดตั้งแต่ C4ขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ :ดีบุกไดแอลคิดตั้งแต่ C4ขึ้นไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ :ตะกั่ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ :ตะกั่ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ :ตะกั่ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ :ตะกั่ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ :ตะกั่ว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ :แคดเมียม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ :แคดเมียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ :แคดเมียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ :แคดเมียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ :แคดเมียม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลักษณะทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top