มอก.2350-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 150 cm3 ขึ้นไปความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
ความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 150 cm3 ขึ้นไปปริมาณสารมลพิษไอระเหย สถาบันยานยนต์
ความจุกระบอกสูบน้อยกว่า 150 cm3ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอนและออกไซด์ของไนโตรเจน สถาบันยานยนต์
ความจุกระบอกสูบน้อยกว่า 150 cm3ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอนและออกไซด์ของไนโตรเจน สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
ความจุกระบอกสูบน้อยกว่า 150 cm3ปริมาณสารมลพิษขณะเครื่องยนต์เดินเบา สถาบันยานยนต์
ความจุกระบอกสูบน้อยกว่า 150 cm3ปริมาณสารมลพิษขณะเครื่องยนต์เดินเบา สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top