มอก.2425-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
กลไก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทวนสอบกลไกทริปอิสระ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทวนสอบการทำงานของ RCCB ที่ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทวนสอบการทำงานของ RCCB ในกรณีของกระแสเสิร์จที่เกิดจากแรงดันอิมพัลส์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทวนสอบการทำงานของอุปกรณทดสอบที่ขีดจำกัดของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทวนสอบการประสานของกระแสไฟฟ้าลัดวงจรของกระแสเหลือภายใต้ภาวะที่กำหนด (IDc) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทวนสอบการป้องกันไฟฟ้าช็อก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทวนสอบการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทวนสอบขีดจำกัดค่ากระแสไม่ทำงานในภาวะของกระแสเกิน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทวนสอบความถูกต้องของการทำงานที่กระแสเหลือที่มีองค์ประกอบไฟฟ้ากระแสตรง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทวนสอบความทนการช็อกทางกลและแรงกระแทกทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทวนสอบความทนของฉนวนต่อแรงดันอิมพัลส์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทวนสอบความทนความร้อน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทวนสอบความทนความร้อนผิดปกติ และไฟ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทวนสอบความเชื่อถือได้ การทดสอบความทนสภาพอากาศ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทวนสอบความเชื่อถือได้ การทดสอบที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การประสานของวิสัยสามารถการต่อและการตัดวงจรกำหนด (Im) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การประสานเมื่อมีกระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายใต้ภาวะที่กำหนด (Inc) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความคงทนของเครื่องหมาย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนทานการใช้งานทางกลและทางไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความเชื่อถือได้ของขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความเชื่อถือได้ของหมุดเกลียว ส่วนนำกระแสไฟฟ้า และการต่อ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะเฉพาะการทำงานภายใต้สภาวะกระแสเหลือ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ทั่วไป สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ระยะห่างในอากาศ และระยะตามผิวฉนวน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
วิสัยสามารถการต่อและการตัดกระแสที่กำหนด (Im) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
วิสัยสามารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด (IDm) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางไดอิเล็กทริก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องหมายและฉลาก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top