มอก.11-2553 เล่ม 3

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การทดสอบทางไฟฟ้า การทดสอบทางไฟฟ้า: ความทนแรงดันไฟฟ้า 2500 V การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การทดสอบทางไฟฟ้า การทดสอบทางไฟฟ้า: ความทนแรงดันไฟฟ้า 2500 V สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทดสอบทางไฟฟ้า การทดสอบทางไฟฟ้า: ความทนแรงดันไฟฟ้า 2500 V สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทดสอบทางไฟฟ้า การทดสอบทางไฟฟ้า: ความต้านทานของตัวนำ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การทดสอบทางไฟฟ้า การทดสอบทางไฟฟ้า: ความต้านทานของตัวนำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทดสอบทางไฟฟ้า การทดสอบทางไฟฟ้า: ความต้านทานของตัวนำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทดสอบทางไฟฟ้า: ความต้านทานของฉนวน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การทดสอบทางไฟฟ้า: ความต้านทานของฉนวน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทดสอบทางไฟฟ้า: ความต้านทานของฉนวน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การบรรจุ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การบรรจุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การระบุผู้ทำ และรหัสชนิด การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การระบุผู้ทำ และรหัสชนิด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความคงทน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความคงทน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความชัดเจน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความชัดเจน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความต่อเนื่องของเครื่องหมาย การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความต่อเนื่องของเครื่องหมาย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การระบุแกน ของสายไฟฟ้า: การแสดงด้วยสี การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การระบุแกน ของสายไฟฟ้า: การแสดงด้วยสี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การระบุแกน ของสายไฟฟ้า: การแสดงด้วยสี สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานการลุกไหม้ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความต้านทานการลุกไหม้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านทานการลุกไหม้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความต้านทานของฉนวน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: ความต้านทานของฉนวน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความหนาของฉนวน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฉนวน: ความหนาของฉนวน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ: วัสดุ การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ตัวนำ: วัสดุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงก่อนเร่งอายุใช้งาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ความต้านแรงดึงหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกลของฉนวน: ค่าการสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สายอ่อน 1 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สายอ่อน 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เส้นผ่านศูนย์กลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เส้นผ่านศูนย์กลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เส้นผ่านศูนย์กลางเบ็ดเสร็จของสายไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top