ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539)

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กำหนดคุณลักษณะของน้ำที่ระบายออกจากโรงงาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
คลอรีนอิสระ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)
คลอรีนอิสระ บริษัท คัลเจอร์ เคม โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ซี ที เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท แสงโสม จำกัด (นครปฐม)
คลอรีนอิสระ บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท กรีน มอนอเตอริ่ง เซอร์วิส จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท คาร์กิลล์มีนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ซีคอท จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ซีเทค คอนซอลแทนต์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ซีเทค โนวาเคม จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้น จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ดี เอ รีเซิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ทรอปิคอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาขน)
คลอรีนอิสระ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ที ซี ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ธนภักดี จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท นทีชัย จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท นันยางอุตสาหกรรมการทอ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังก๊าซเขาบ่อยา
คลอรีนอิสระ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (อ.เมืองตาก จ.ตาก)
คลอรีนอิสระ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (อ.แม่สอด จ.ตาก)
คลอรีนอิสระ บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท ฟุกเทียนแลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท มงคลสมัย จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท มูราตะอิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ยีอี วอเตอร์ แอนด์โพเซส เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ซ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ราชาชูรส จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ลิควิด เพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท วอเตอร์ด๊อกเตอร์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท วอเทค จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท วิคตอรี คอนซัลแตนท์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท วิศวกรรมธีณีและฐานราก จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท วี ซี เทคโนโลยี จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท วี เอส เคม (1970) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท วี แคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท วีนัสเธร์ด จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท วีอาร์เกรท เคมีเคิล จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ศรีตรังแมเนจเมนต์ซายน์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลล์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท สยามซอร์บิทอล จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท สยามเคมี จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท สยามแท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท สหพรพรหม จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท สุราษฎร์ซีฟูดส์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น)
คลอรีนอิสระ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา
คลอรีนอิสระ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาสมุทรสาคร
คลอรีนอิสระ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (กรุงเทพฯ)
คลอรีนอิสระ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (สงขลา)
คลอรีนอิสระ บริษัท อดิตยาเบอร์ลา เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท อธิมาตร จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท อาควา นิขอฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบอราทอรีส์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท อีสเทิร์น ซีปอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด (ชลบุรี)
คลอรีนอิสระ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด (ปราจีนบุรี)
คลอรีนอิสระ บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส )ประเทศไทย) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เคฮัน (ไทยแลนด์) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เซาธเทริ์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เซ้าเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เนชั่ลแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สาขาสมุย)
คลอรีนอิสระ บริษัท เบสท์ ว้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท เอชวีเอ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เอซ ซี สตาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เอส พี เจ ไซแอนติฟิค จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เอส พี เอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เอส เอส การสุรา จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เอสซีไอ แพลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท เอเชียแล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เอ็น ซี เอ แล็ปส์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เอ็นเจ วอเทอร์ แล็บ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เอ็นไว แล็บ แอนด์ คอลซัลแทนท์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท แซน อี 68 แลบ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟูด โปรดักส์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท แพนเอเชีย (1981) จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท แพลทินั่ม อินโนเวชั่น จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท แสงโสม จำกัด (กาญจนบุรี)
คลอรีนอิสระ บริษัท แสงโสม จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท แอคคิวฟาสแล็บเซ็นเตอร์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท แอดวานซ์ ไทย เทสติ้ง จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท แอนาไลติคอล ควอลิตี้ อัทโมสท์ แอพพลิเคชั่น จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท แอนาไลติคิล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท โกขู โคซัน จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สาขา สุวรรณถูมิ)
คลอรีนอิสระ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (กรุงเทพฯ)
คลอรีนอิสระ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ชลบุรี)
คลอรีนอิสระ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ระยอง)
คลอรีนอิสระ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ลำพูน)
คลอรีนอิสระ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สงขลา)
คลอรีนอิสระ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรปราการ)
คลอรีนอิสระ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรสาคร)
คลอรีนอิสระ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)
คลอรีนอิสระ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท โมเดริ์น ทรีท แอนด์เทค จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท โอ ดค เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซันแตนท์ แอนด์ รีเสิรซส์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาขอนแก่น)
คลอรีนอิสระ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาลำปาง)
คลอรีนอิสระ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานนครราชสีมา)
คลอรีนอิสระ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานปทุมธานี)
คลอรีนอิสระ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต)
คลอรีนอิสระ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ กรุ๊ป จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเน็ต จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั่น จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ไอ เอ เคมีคอลส์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ไอ เอช คอนซัลแตนท์ จำกัด
คลอรีนอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ บิษัท ซี เอ็ม เอส เทคโนโลยี จำกัด
คลอรีนอิสระ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
คลอรีนอิสระ ฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คลอรีนอิสระ สถาบันอาหาร
คลอรีนอิสระ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คลอรีนอิสระ ส่วนควบคุมคุณภาพ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
คลอรีนอิสระ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
คลอรีนอิสระ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท คัลเจอร์ เคม โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ซี ที เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท แสงโสม จำกัด (นครปฐม)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท กรีน มอนอเตอริ่ง เซอร์วิส จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท คาร์กิลล์มีนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ซีคอท จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ซีเทค คอนซอลแทนต์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ซีเทค โนวาเคม จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้น จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ดี เอ รีเซิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ทรอปิคอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาขน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ที ซี ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ธนภักดี จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท นทีชัย จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท นันยางอุตสาหกรรมการทอ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังก๊าซเขาบ่อยา
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (อ.เมืองตาก จ.ตาก)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (อ.แม่สอด จ.ตาก)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ฟุกเทียนแลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท มงคลสมัย จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท มูราตะอิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ยีอี วอเตอร์ แอนด์โพเซส เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ซ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ราชาชูรส จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ลิควิด เพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท วอเตอร์ด๊อกเตอร์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท วอเทค จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท วิคตอรี คอนซัลแตนท์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท วิศวกรรมธีณีและฐานราก จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท วี ซี เทคโนโลยี จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท วี เอส เคม (1970) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท วี แคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท วีนัสเธร์ด จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท วีอาร์เกรท เคมีเคิล จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ศรีตรังแมเนจเมนต์ซายน์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลล์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท สยามซอร์บิทอล จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท สยามเคมี จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท สยามแท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท สหพรพรหม จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท สุราษฎร์ซีฟูดส์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาสมุทรสาคร
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (กรุงเทพฯ)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (สงขลา)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท อดิตยาเบอร์ลา เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท อธิมาตร จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท อาควา นิขอฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบอราทอรีส์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท อีสเทิร์น ซีปอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด (ชลบุรี)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด (ปราจีนบุรี)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส )ประเทศไทย) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เคฮัน (ไทยแลนด์) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เซาธเทริ์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เซ้าเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เนชั่ลแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สาขาสมุย)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เบสท์ ว้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เอชวีเอ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เอซ ซี สตาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เอส พี เจ ไซแอนติฟิค จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เอส พี เอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เอส เอส การสุรา จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เอสซีไอ แพลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เอเชียแล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เอ็น ซี เอ แล็ปส์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เอ็นเจ วอเทอร์ แล็บ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เอ็นไว แล็บ แอนด์ คอลซัลแทนท์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท แซน อี 68 แลบ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟูด โปรดักส์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท แพนเอเชีย (1981) จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท แพลทินั่ม อินโนเวชั่น จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท แสงโสม จำกัด (กาญจนบุรี)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท แสงโสม จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท แอคคิวฟาสแล็บเซ็นเตอร์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท แอดวานซ์ ไทย เทสติ้ง จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท แอนาไลติคอล ควอลิตี้ อัทโมสท์ แอพพลิเคชั่น จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท แอนาไลติคิล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท โกขู โคซัน จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สาขา สุวรรณถูมิ)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (กรุงเทพฯ)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ชลบุรี)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ระยอง)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ลำพูน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สงขลา)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรปราการ)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรสาคร)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท โมเดริ์น ทรีท แอนด์เทค จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท โอ ดค เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซันแตนท์ แอนด์ รีเสิรซส์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาขอนแก่น)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาลำปาง)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานนครราชสีมา)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานปทุมธานี)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ กรุ๊ป จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเน็ต จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั่น จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไอ เอ เคมีคอลส์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไอ เอช คอนซัลแตนท์ จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) บิษัท ซี เอ็ม เอส เทคโนโลยี จำกัด
ความเป็นกรดและด่าง (pH) ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
ความเป็นกรดและด่าง (pH) ฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ความเป็นกรดและด่าง (pH) สถาบันอาหาร
ความเป็นกรดและด่าง (pH) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ความเป็นกรดและด่าง (pH) ส่วนควบคุมคุณภาพ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
ความเป็นกรดและด่าง (pH) องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ความเป็นกรดและด่าง (pH) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท คัลเจอร์ เคม โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ซี ที เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท แสงโสม จำกัด (นครปฐม)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท กรีน มอนอเตอริ่ง เซอร์วิส จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท คาร์กิลล์มีนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ซีคอท จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ซีเทค คอนซอลแทนต์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ซีเทค โนวาเคม จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้น จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ดี เอ รีเซิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ทรอปิคอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาขน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ที ซี ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ธนภักดี จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท นทีชัย จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท นันยางอุตสาหกรรมการทอ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังก๊าซเขาบ่อยา
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (อ.เมืองตาก จ.ตาก)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (อ.แม่สอด จ.ตาก)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ฟุกเทียนแลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท มงคลสมัย จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท มูราตะอิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ยีอี วอเตอร์ แอนด์โพเซส เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ซ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ราชาชูรส จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ลิควิด เพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท วอเตอร์ด๊อกเตอร์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท วอเทค จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท วิคตอรี คอนซัลแตนท์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท วิศวกรรมธีณีและฐานราก จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท วี ซี เทคโนโลยี จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท วี เอส เคม (1970) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท วี แคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท วีนัสเธร์ด จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท วีอาร์เกรท เคมีเคิล จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ศรีตรังแมเนจเมนต์ซายน์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลล์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท สยามซอร์บิทอล จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท สยามเคมี จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท สยามแท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท สหพรพรหม จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท สุราษฎร์ซีฟูดส์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาสมุทรสาคร
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (กรุงเทพฯ)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (สงขลา)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท อดิตยาเบอร์ลา เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท อธิมาตร จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท อาควา นิขอฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบอราทอรีส์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท อีสเทิร์น ซีปอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด (ชลบุรี)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด (ปราจีนบุรี)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส )ประเทศไทย) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เคฮัน (ไทยแลนด์) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เซาธเทริ์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เซ้าเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เนชั่ลแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สาขาสมุย)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เบสท์ ว้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เอชวีเอ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เอซ ซี สตาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เอส พี เจ ไซแอนติฟิค จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เอส พี เอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เอส เอส การสุรา จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เอสซีไอ แพลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เอเชียแล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เอ็น ซี เอ แล็ปส์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เอ็นเจ วอเทอร์ แล็บ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เอ็นไว แล็บ แอนด์ คอลซัลแทนท์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท แซน อี 68 แลบ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟูด โปรดักส์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท แพนเอเชีย (1981) จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท แพลทินั่ม อินโนเวชั่น จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท แสงโสม จำกัด (กาญจนบุรี)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท แสงโสม จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท แอคคิวฟาสแล็บเซ็นเตอร์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท แอดวานซ์ ไทย เทสติ้ง จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท แอนาไลติคอล ควอลิตี้ อัทโมสท์ แอพพลิเคชั่น จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท แอนาไลติคิล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท โกขู โคซัน จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สาขา สุวรรณถูมิ)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (กรุงเทพฯ)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ชลบุรี)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ระยอง)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ลำพูน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สงขลา)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรปราการ)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรสาคร)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท โมเดริ์น ทรีท แอนด์เทค จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท โอ ดค เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซันแตนท์ แอนด์ รีเสิรซส์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาขอนแก่น)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาลำปาง)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานนครราชสีมา)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานปทุมธานี)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ กรุ๊ป จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเน็ต จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั่น จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไอ เอ เคมีคอลส์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไอ เอช คอนซัลแตนท์ จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ บิษัท ซี เอ็ม เอส เทคโนโลยี จำกัด
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ ฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ สถาบันอาหาร
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ ส่วนควบคุมคุณภาพ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ซัลไฟต์ คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)
ซีโอดี บริษัท คัลเจอร์ เคม โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ซีโอดี บริษัท ซี ที เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด
ซีโอดี บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท แสงโสม จำกัด (นครปฐม)
ซีโอดี บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท กรีน มอนอเตอริ่ง เซอร์วิส จำกัด
ซีโอดี บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด
ซีโอดี บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
ซีโอดี บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จำกัด
ซีโอดี บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ซีโอดี บริษัท คาร์กิลล์มีนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ซีโอดี บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด
ซีโอดี บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
ซีโอดี บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด
ซีโอดี บริษัท ซีคอท จำกัด
ซีโอดี บริษัท ซีเทค คอนซอลแทนต์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท ซีเทค โนวาเคม จำกัด
ซีโอดี บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้น จำกัด
ซีโอดี บริษัท ดี เอ รีเซิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท ทรอปิคอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาขน)
ซีโอดี บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
ซีโอดี บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
ซีโอดี บริษัท ที ซี ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
ซีโอดี บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท ธนภักดี จำกัด
ซีโอดี บริษัท นทีชัย จำกัด
ซีโอดี บริษัท นันยางอุตสาหกรรมการทอ จำกัด
ซีโอดี บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ซีโอดี บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
ซีโอดี บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ซีโอดี บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด
ซีโอดี บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
ซีโอดี บริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ซีโอดี บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังก๊าซเขาบ่อยา
ซีโอดี บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (อ.เมืองตาก จ.ตาก)
ซีโอดี บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (อ.แม่สอด จ.ตาก)
ซีโอดี บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
ซีโอดี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
ซีโอดี บริษัท ฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท ฟุกเทียนแลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท มงคลสมัย จำกัด
ซีโอดี บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท มูราตะอิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซีโอดี บริษัท ยีอี วอเตอร์ แอนด์โพเซส เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซีโอดี บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ซ จำกัด
ซีโอดี บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
ซีโอดี บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
ซีโอดี บริษัท ราชาชูรส จำกัด
ซีโอดี บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จำกัด
ซีโอดี บริษัท ลิควิด เพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ซีโอดี บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท วอเตอร์ด๊อกเตอร์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท วอเทค จำกัด
ซีโอดี บริษัท วิคตอรี คอนซัลแตนท์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท วิศวกรรมธีณีและฐานราก จำกัด
ซีโอดี บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
ซีโอดี บริษัท วี ซี เทคโนโลยี จำกัด
ซีโอดี บริษัท วี เอส เคม (1970) จำกัด
ซีโอดี บริษัท วี แคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
ซีโอดี บริษัท วีนัสเธร์ด จำกัด
ซีโอดี บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท วีอาร์เกรท เคมีเคิล จำกัด
ซีโอดี บริษัท ศรีตรังแมเนจเมนต์ซายน์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จำกัด
ซีโอดี บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
ซีโอดี บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
ซีโอดี บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด
ซีโอดี บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลล์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
ซีโอดี บริษัท สยามซอร์บิทอล จำกัด
ซีโอดี บริษัท สยามเคมี จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท สยามแท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด
ซีโอดี บริษัท สหพรพรหม จำกัด
ซีโอดี บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
ซีโอดี บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
ซีโอดี บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
ซีโอดี บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
ซีโอดี บริษัท สุราษฎร์ซีฟูดส์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
ซีโอดี บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น)
ซีโอดี บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา
ซีโอดี บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาสมุทรสาคร
ซีโอดี บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (กรุงเทพฯ)
ซีโอดี บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (สงขลา)
ซีโอดี บริษัท อดิตยาเบอร์ลา เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซีโอดี บริษัท อธิมาตร จำกัด
ซีโอดี บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จำกัด
ซีโอดี บริษัท อาควา นิขอฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ซีโอดี บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
ซีโอดี บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ซีโอดี บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ซีโอดี บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบอราทอรีส์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
ซีโอดี บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท อีสเทิร์น ซีปอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด (ชลบุรี)
ซีโอดี บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด (ปราจีนบุรี)
ซีโอดี บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด
ซีโอดี บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด
ซีโอดี บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด
ซีโอดี บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
ซีโอดี บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส )ประเทศไทย) จำกัด
ซีโอดี บริษัท เคฮัน (ไทยแลนด์) จำกัด
ซีโอดี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด
ซีโอดี บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
ซีโอดี บริษัท เซาธเทริ์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ซีโอดี บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท เซ้าเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง จำกัด
ซีโอดี บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
ซีโอดี บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
ซีโอดี บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
ซีโอดี บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
ซีโอดี บริษัท เนชั่ลแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
ซีโอดี บริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด
ซีโอดี บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ซีโอดี บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สาขาสมุย)
ซีโอดี บริษัท เบสท์ ว้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ซีโอดี บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
ซีโอดี บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จำกัด
ซีโอดี บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ซีโอดี บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท เอชวีเอ จำกัด
ซีโอดี บริษัท เอซ ซี สตาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
ซีโอดี บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด
ซีโอดี บริษัท เอส พี เจ ไซแอนติฟิค จำกัด
ซีโอดี บริษัท เอส พี เอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ซีโอดี บริษัท เอส เอส การสุรา จำกัด
ซีโอดี บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ซีโอดี บริษัท เอสซีไอ แพลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ซีโอดี บริษัท เอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท เอเชียแล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด
ซีโอดี บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ซีโอดี บริษัท เอ็น ซี เอ แล็ปส์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท เอ็นเจ วอเทอร์ แล็บ จำกัด
ซีโอดี บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด
ซีโอดี บริษัท เอ็นไว แล็บ แอนด์ คอลซัลแทนท์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ซีโอดี บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด
ซีโอดี บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด
ซีโอดี บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
ซีโอดี บริษัท แซน อี 68 แลบ จำกัด
ซีโอดี บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟูด โปรดักส์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด
ซีโอดี บริษัท แพนเอเชีย (1981) จำกัด
ซีโอดี บริษัท แพลทินั่ม อินโนเวชั่น จำกัด
ซีโอดี บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท แสงโสม จำกัด (กาญจนบุรี)
ซีโอดี บริษัท แสงโสม จำกัด
ซีโอดี บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัด
ซีโอดี บริษัท แอคคิวฟาสแล็บเซ็นเตอร์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท แอดวานซ์ ไทย เทสติ้ง จำกัด
ซีโอดี บริษัท แอนาไลติคอล ควอลิตี้ อัทโมสท์ แอพพลิเคชั่น จำกัด
ซีโอดี บริษัท แอนาไลติคิล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด
ซีโอดี บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จำกัด
ซีโอดี บริษัท โกขู โคซัน จำกัด
ซีโอดี บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สาขา สุวรรณถูมิ)
ซีโอดี บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (กรุงเทพฯ)
ซีโอดี บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ชลบุรี)
ซีโอดี บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ระยอง)
ซีโอดี บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ลำพูน)
ซีโอดี บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สงขลา)
ซีโอดี บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรปราการ)
ซีโอดี บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรสาคร)
ซีโอดี บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
ซีโอดี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ซีโอดี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)
ซีโอดี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท โมเดริ์น ทรีท แอนด์เทค จำกัด
ซีโอดี บริษัท โอ ดค เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซันแตนท์ แอนด์ รีเสิรซส์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาขอนแก่น)
ซีโอดี บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาลำปาง)
ซีโอดี บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานนครราชสีมา)
ซีโอดี บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานปทุมธานี)
ซีโอดี บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต)
ซีโอดี บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ซีโอดี บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ซีโอดี บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ กรุ๊ป จำกัด
ซีโอดี บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเน็ต จำกัด
ซีโอดี บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด
ซีโอดี บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
ซีโอดี บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั่น จำกัด
ซีโอดี บริษัท ไอ เอ เคมีคอลส์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท ไอ เอช คอนซัลแตนท์ จำกัด
ซีโอดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี บิษัท ซี เอ็ม เอส เทคโนโลยี จำกัด
ซีโอดี ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
ซีโอดี ฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ซีโอดี สถาบันอาหาร
ซีโอดี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ซีโอดี ส่วนควบคุมคุณภาพ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
ซีโอดี องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ซีโอดี โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท คัลเจอร์ เคม โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ซี ที เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท แสงโสม จำกัด (นครปฐม)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท กรีน มอนอเตอริ่ง เซอร์วิส จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท คาร์กิลล์มีนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ซีคอท จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ซีเทค คอนซอลแทนต์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ซีเทค โนวาเคม จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้น จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ดี เอ รีเซิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ทรอปิคอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาขน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ที ซี ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ธนภักดี จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท นทีชัย จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท นันยางอุตสาหกรรมการทอ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังก๊าซเขาบ่อยา
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (อ.เมืองตาก จ.ตาก)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (อ.แม่สอด จ.ตาก)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ฟุกเทียนแลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท มงคลสมัย จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท มูราตะอิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ยีอี วอเตอร์ แอนด์โพเซส เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ซ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ราชาชูรส จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ลิควิด เพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท วอเตอร์ด๊อกเตอร์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท วอเทค จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท วิคตอรี คอนซัลแตนท์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท วิศวกรรมธีณีและฐานราก จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท วี ซี เทคโนโลยี จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท วี เอส เคม (1970) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท วี แคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท วีนัสเธร์ด จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท วีอาร์เกรท เคมีเคิล จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ศรีตรังแมเนจเมนต์ซายน์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลล์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท สยามซอร์บิทอล จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท สยามเคมี จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท สยามแท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท สหพรพรหม จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท สุราษฎร์ซีฟูดส์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาสมุทรสาคร
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (กรุงเทพฯ)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (สงขลา)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท อดิตยาเบอร์ลา เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท อธิมาตร จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท อาควา นิขอฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบอราทอรีส์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท อีสเทิร์น ซีปอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด (ชลบุรี)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด (ปราจีนบุรี)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส )ประเทศไทย) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เคฮัน (ไทยแลนด์) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เซาธเทริ์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เซ้าเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เนชั่ลแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สาขาสมุย)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เบสท์ ว้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เอชวีเอ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เอซ ซี สตาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เอส พี เจ ไซแอนติฟิค จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เอส พี เอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เอส เอส การสุรา จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เอสซีไอ แพลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เอเชียแล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เอ็น ซี เอ แล็ปส์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เอ็นเจ วอเทอร์ แล็บ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เอ็นไว แล็บ แอนด์ คอลซัลแทนท์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท แซน อี 68 แลบ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟูด โปรดักส์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท แพนเอเชีย (1981) จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท แพลทินั่ม อินโนเวชั่น จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท แสงโสม จำกัด (กาญจนบุรี)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท แสงโสม จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท แอคคิวฟาสแล็บเซ็นเตอร์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท แอดวานซ์ ไทย เทสติ้ง จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท แอนาไลติคอล ควอลิตี้ อัทโมสท์ แอพพลิเคชั่น จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท แอนาไลติคิล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท โกขู โคซัน จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สาขา สุวรรณถูมิ)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (กรุงเทพฯ)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ชลบุรี)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ระยอง)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ลำพูน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สงขลา)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรปราการ)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรสาคร)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท โมเดริ์น ทรีท แอนด์เทค จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท โอ ดค เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซันแตนท์ แอนด์ รีเสิรซส์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาขอนแก่น)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาลำปาง)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานนครราชสีมา)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานปทุมธานี)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ กรุ๊ป จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเน็ต จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั่น จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไอ เอ เคมีคอลส์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไอ เอช คอนซัลแตนท์ จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) บิษัท ซี เอ็ม เอส เทคโนโลยี จำกัด
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) ฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) สถาบันอาหาร
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) ส่วนควบคุมคุณภาพ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved solids) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท คัลเจอร์ เคม โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ซี ที เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท แสงโสม จำกัด (นครปฐม)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท กรีน มอนอเตอริ่ง เซอร์วิส จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท คาร์กิลล์มีนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ซีคอท จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ซีเทค คอนซอลแทนต์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ซีเทค โนวาเคม จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้น จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ดี เอ รีเซิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ทรอปิคอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาขน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ที ซี ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ธนภักดี จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท นทีชัย จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท นันยางอุตสาหกรรมการทอ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังก๊าซเขาบ่อยา
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (อ.เมืองตาก จ.ตาก)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (อ.แม่สอด จ.ตาก)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ฟุกเทียนแลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท มงคลสมัย จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท มูราตะอิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ยีอี วอเตอร์ แอนด์โพเซส เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ซ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ราชาชูรส จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ลิควิด เพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท วอเตอร์ด๊อกเตอร์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท วอเทค จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท วิคตอรี คอนซัลแตนท์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท วิศวกรรมธีณีและฐานราก จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท วี ซี เทคโนโลยี จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท วี เอส เคม (1970) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท วี แคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท วีนัสเธร์ด จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท วีอาร์เกรท เคมีเคิล จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ศรีตรังแมเนจเมนต์ซายน์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลล์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท สยามซอร์บิทอล จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท สยามเคมี จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท สยามแท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท สหพรพรหม จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท สุราษฎร์ซีฟูดส์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาสมุทรสาคร
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (กรุงเทพฯ)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (สงขลา)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท อดิตยาเบอร์ลา เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท อธิมาตร จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท อาควา นิขอฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบอราทอรีส์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท อีสเทิร์น ซีปอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด (ชลบุรี)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด (ปราจีนบุรี)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส )ประเทศไทย) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เคฮัน (ไทยแลนด์) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เซาธเทริ์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เซ้าเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เนชั่ลแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สาขาสมุย)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เบสท์ ว้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เอชวีเอ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เอซ ซี สตาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เอส พี เจ ไซแอนติฟิค จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เอส พี เอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เอส เอส การสุรา จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เอสซีไอ แพลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เอเชียแล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เอ็น ซี เอ แล็ปส์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เอ็นเจ วอเทอร์ แล็บ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เอ็นไว แล็บ แอนด์ คอลซัลแทนท์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท แซน อี 68 แลบ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟูด โปรดักส์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท แพนเอเชีย (1981) จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท แพลทินั่ม อินโนเวชั่น จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท แสงโสม จำกัด (กาญจนบุรี)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท แสงโสม จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท แอคคิวฟาสแล็บเซ็นเตอร์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท แอดวานซ์ ไทย เทสติ้ง จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท แอนาไลติคอล ควอลิตี้ อัทโมสท์ แอพพลิเคชั่น จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท แอนาไลติคิล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท โกขู โคซัน จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สาขา สุวรรณถูมิ)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (กรุงเทพฯ)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ชลบุรี)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ระยอง)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ลำพูน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สงขลา)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรปราการ)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรสาคร)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท โมเดริ์น ทรีท แอนด์เทค จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท โอ ดค เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซันแตนท์ แอนด์ รีเสิรซส์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาขอนแก่น)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาลำปาง)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานนครราชสีมา)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานปทุมธานี)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ กรุ๊ป จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเน็ต จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั่น จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไอ เอ เคมีคอลส์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไอ เอช คอนซัลแตนท์ จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) บิษัท ซี เอ็ม เอส เทคโนโลยี จำกัด
ทีเคเอ็น (TKN) ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
ทีเคเอ็น (TKN) ฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ทีเคเอ็น (TKN) สถาบันอาหาร
ทีเคเอ็น (TKN) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ทีเคเอ็น (TKN) ส่วนควบคุมคุณภาพ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
ทีเคเอ็น (TKN) องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ทีเคเอ็น (TKN) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)
น้ำมันและไขมัน บริษัท คัลเจอร์ เคม โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ซี ที เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท แสงโสม จำกัด (นครปฐม)
น้ำมันและไขมัน บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท กรีน มอนอเตอริ่ง เซอร์วิส จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท คาร์กิลล์มีนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ซีคอท จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ซีเทค คอนซอลแทนต์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ซีเทค โนวาเคม จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้น จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ดี เอ รีเซิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ทรอปิคอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาขน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ที ซี ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ธนภักดี จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท นทีชัย จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท นันยางอุตสาหกรรมการทอ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังก๊าซเขาบ่อยา
น้ำมันและไขมัน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (อ.เมืองตาก จ.ตาก)
น้ำมันและไขมัน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (อ.แม่สอด จ.ตาก)
น้ำมันและไขมัน บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท ฟุกเทียนแลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท มงคลสมัย จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท มูราตะอิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ยีอี วอเตอร์ แอนด์โพเซส เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ซ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ราชาชูรส จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ลิควิด เพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท วอเตอร์ด๊อกเตอร์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท วอเทค จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท วิคตอรี คอนซัลแตนท์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท วิศวกรรมธีณีและฐานราก จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท วี ซี เทคโนโลยี จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท วี เอส เคม (1970) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท วี แคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท วีนัสเธร์ด จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท วีอาร์เกรท เคมีเคิล จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ศรีตรังแมเนจเมนต์ซายน์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลล์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท สยามซอร์บิทอล จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท สยามเคมี จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท สยามแท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท สหพรพรหม จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท สุราษฎร์ซีฟูดส์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น)
น้ำมันและไขมัน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา
น้ำมันและไขมัน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาสมุทรสาคร
น้ำมันและไขมัน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (กรุงเทพฯ)
น้ำมันและไขมัน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (สงขลา)
น้ำมันและไขมัน บริษัท อดิตยาเบอร์ลา เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท อธิมาตร จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท อาควา นิขอฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบอราทอรีส์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท อีสเทิร์น ซีปอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด (ชลบุรี)
น้ำมันและไขมัน บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด (ปราจีนบุรี)
น้ำมันและไขมัน บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส )ประเทศไทย) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เคฮัน (ไทยแลนด์) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เซาธเทริ์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เซ้าเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เนชั่ลแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สาขาสมุย)
น้ำมันและไขมัน บริษัท เบสท์ ว้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท เอชวีเอ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เอซ ซี สตาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เอส พี เจ ไซแอนติฟิค จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เอส พี เอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เอส เอส การสุรา จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เอสซีไอ แพลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท เอเชียแล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เอ็น ซี เอ แล็ปส์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เอ็นเจ วอเทอร์ แล็บ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เอ็นไว แล็บ แอนด์ คอลซัลแทนท์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท แซน อี 68 แลบ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟูด โปรดักส์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท แพนเอเชีย (1981) จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท แพลทินั่ม อินโนเวชั่น จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท แสงโสม จำกัด (กาญจนบุรี)
น้ำมันและไขมัน บริษัท แสงโสม จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท แอคคิวฟาสแล็บเซ็นเตอร์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท แอดวานซ์ ไทย เทสติ้ง จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท แอนาไลติคอล ควอลิตี้ อัทโมสท์ แอพพลิเคชั่น จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท แอนาไลติคิล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท โกขู โคซัน จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สาขา สุวรรณถูมิ)
น้ำมันและไขมัน บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (กรุงเทพฯ)
น้ำมันและไขมัน บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ชลบุรี)
น้ำมันและไขมัน บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ระยอง)
น้ำมันและไขมัน บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ลำพูน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สงขลา)
น้ำมันและไขมัน บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรปราการ)
น้ำมันและไขมัน บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรสาคร)
น้ำมันและไขมัน บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)
น้ำมันและไขมัน บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท โมเดริ์น ทรีท แอนด์เทค จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท โอ ดค เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซันแตนท์ แอนด์ รีเสิรซส์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาขอนแก่น)
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาลำปาง)
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานนครราชสีมา)
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานปทุมธานี)
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต)
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ กรุ๊ป จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเน็ต จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั่น จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไอ เอ เคมีคอลส์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไอ เอช คอนซัลแตนท์ จำกัด
น้ำมันและไขมัน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน บิษัท ซี เอ็ม เอส เทคโนโลยี จำกัด
น้ำมันและไขมัน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
น้ำมันและไขมัน ฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
น้ำมันและไขมัน สถาบันอาหาร
น้ำมันและไขมัน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
น้ำมันและไขมัน ส่วนควบคุมคุณภาพ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
น้ำมันและไขมัน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
น้ำมันและไขมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท คัลเจอร์ เคม โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ซี ที เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท แสงโสม จำกัด (นครปฐม)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท กรีน มอนอเตอริ่ง เซอร์วิส จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท คาร์กิลล์มีนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ซีคอท จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ซีเทค คอนซอลแทนต์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ซีเทค โนวาเคม จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้น จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ดี เอ รีเซิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ทรอปิคอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาขน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ที ซี ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ธนภักดี จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท นทีชัย จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท นันยางอุตสาหกรรมการทอ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังก๊าซเขาบ่อยา
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (อ.เมืองตาก จ.ตาก)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (อ.แม่สอด จ.ตาก)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ฟุกเทียนแลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท มงคลสมัย จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท มูราตะอิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ยีอี วอเตอร์ แอนด์โพเซส เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ซ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ราชาชูรส จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ลิควิด เพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท วอเตอร์ด๊อกเตอร์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท วอเทค จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท วิคตอรี คอนซัลแตนท์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท วิศวกรรมธีณีและฐานราก จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท วี ซี เทคโนโลยี จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท วี เอส เคม (1970) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท วี แคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท วีนัสเธร์ด จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท วีอาร์เกรท เคมีเคิล จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ศรีตรังแมเนจเมนต์ซายน์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลล์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท สยามซอร์บิทอล จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท สยามเคมี จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท สยามแท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท สหพรพรหม จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท สุราษฎร์ซีฟูดส์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาสมุทรสาคร
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (กรุงเทพฯ)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (สงขลา)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท อดิตยาเบอร์ลา เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท อธิมาตร จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท อาควา นิขอฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบอราทอรีส์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท อีสเทิร์น ซีปอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด (ชลบุรี)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด (ปราจีนบุรี)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส )ประเทศไทย) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เคฮัน (ไทยแลนด์) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เซาธเทริ์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เซ้าเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เนชั่ลแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สาขาสมุย)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เบสท์ ว้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เอชวีเอ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เอซ ซี สตาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เอส พี เจ ไซแอนติฟิค จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เอส พี เอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เอส เอส การสุรา จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เอสซีไอ แพลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เอเชียแล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เอ็น ซี เอ แล็ปส์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เอ็นเจ วอเทอร์ แล็บ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เอ็นไว แล็บ แอนด์ คอลซัลแทนท์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท แซน อี 68 แลบ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟูด โปรดักส์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท แพนเอเชีย (1981) จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท แพลทินั่ม อินโนเวชั่น จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท แสงโสม จำกัด (กาญจนบุรี)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท แสงโสม จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท แอคคิวฟาสแล็บเซ็นเตอร์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท แอดวานซ์ ไทย เทสติ้ง จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท แอนาไลติคอล ควอลิตี้ อัทโมสท์ แอพพลิเคชั่น จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท แอนาไลติคิล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท โกขู โคซัน จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สาขา สุวรรณถูมิ)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (กรุงเทพฯ)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ชลบุรี)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ระยอง)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ลำพูน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สงขลา)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรปราการ)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรสาคร)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท โมเดริ์น ทรีท แอนด์เทค จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท โอ ดค เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซันแตนท์ แอนด์ รีเสิรซส์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาขอนแก่น)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาลำปาง)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานนครราชสีมา)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานปทุมธานี)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ กรุ๊ป จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเน็ต จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั่น จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไอ เอ เคมีคอลส์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไอ เอช คอนซัลแตนท์ จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน บิษัท ซี เอ็ม เอส เทคโนโลยี จำกัด
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน ฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน สถาบันอาหาร
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน ส่วนควบคุมคุณภาพ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
บีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท คัลเจอร์ เคม โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ซี ที เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท แสงโสม จำกัด (นครปฐม)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท กรีน มอนอเตอริ่ง เซอร์วิส จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท คาร์กิลล์มีนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ซีคอท จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ซีเทค คอนซอลแทนต์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ซีเทค โนวาเคม จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้น จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ดี เอ รีเซิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ทรอปิคอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาขน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ที ซี ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ธนภักดี จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท นทีชัย จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท นันยางอุตสาหกรรมการทอ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังก๊าซเขาบ่อยา
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (อ.เมืองตาก จ.ตาก)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (อ.แม่สอด จ.ตาก)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ฟุกเทียนแลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท มงคลสมัย จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท มูราตะอิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ยีอี วอเตอร์ แอนด์โพเซส เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ซ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ราชาชูรส จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ลิควิด เพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท วอเตอร์ด๊อกเตอร์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท วอเทค จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท วิคตอรี คอนซัลแตนท์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท วิศวกรรมธีณีและฐานราก จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท วี ซี เทคโนโลยี จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท วี เอส เคม (1970) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท วี แคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท วีนัสเธร์ด จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท วีอาร์เกรท เคมีเคิล จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ศรีตรังแมเนจเมนต์ซายน์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลล์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท สยามซอร์บิทอล จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท สยามเคมี จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท สยามแท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท สหพรพรหม จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท สุราษฎร์ซีฟูดส์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด สาขาสมุทรสาคร
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (กรุงเทพฯ)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (สงขลา)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท อดิตยาเบอร์ลา เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท อธิมาตร จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท อาควา นิขอฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบอราทอรีส์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท อีสเทิร์น ซีปอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด (ชลบุรี)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด (ปราจีนบุรี)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส )ประเทศไทย) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เคฮัน (ไทยแลนด์) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เซาธเทริ์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เซ้าเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เนชั่ลแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สาขาสมุย)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เบสท์ ว้อยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เอชวีเอ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เอซ ซี สตาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เอส ที เอส กรีน จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เอส พี เจ ไซแอนติฟิค จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เอส พี เอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เอส เอส การสุรา จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เอสซีไอ แพลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เอเชียแล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เอ็น ซี เอ แล็ปส์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เอ็นเจ วอเทอร์ แล็บ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เอ็นไว แล็บ แอนด์ คอลซัลแทนท์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท แซน อี 68 แลบ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟูด โปรดักส์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท แพนเอเชีย (1981) จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท แพลทินั่ม อินโนเวชั่น จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท แสงโสม จำกัด (กาญจนบุรี)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท แสงโสม จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท แอคคิวฟาสแล็บเซ็นเตอร์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท แอดวานซ์ ไทย เทสติ้ง จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท แอนาไลติคอล ควอลิตี้ อัทโมสท์ แอพพลิเคชั่น จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท แอนาไลติคิล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท โกขู โคซัน จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สาขา สุวรรณถูมิ)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (กรุงเทพฯ)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ชลบุรี)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ระยอง)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (ลำพูน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สงขลา)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรปราการ)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (สมุทรสาคร)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท โมเดริ์น ทรีท แอนด์เทค จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท โอ ดค เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซันแตนท์ แอนด์ รีเสิรซส์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาขอนแก่น)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาลำปาง)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานนครราชสีมา)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานปทุมธานี)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ กรุ๊ป จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเน็ต จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไพน์ซีส เอโวลูชั่น จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไอ เอ เคมีคอลส์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไอ เอช คอนซัลแตนท์ จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ บิษัท ซี เอ็ม เอส เทคโนโลยี จำกัด
ฟอร์มัลดิไฮด์ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
ฟอร์มัลดิไฮด์ ฝ่ายเคมี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฟอร์มัลดิไฮด์ สถาบันอาหาร
ฟอร์มัลดิไฮด์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ฟอร์มัลดิไฮด์ ส่วนควบคุมคุณภาพ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
ฟอร์มัลดิไฮด์ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ฟอร์มัลดิไฮด์ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สารประกอบฟีนอล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)
สารประกอบฟีนอล บริษัท คัลเจอร์ เคม โปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท ซี ที เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
สารประกอบฟีนอล บริษัท สุรพลนิชิเรฟูดส์ จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท เซ้นท์เอ็นไวร์ จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท แสงโสม จำกัด (นครปฐม)
สารประกอบฟีนอล บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
สารประกอบฟีนอล บริษัท กรีน มอนอเตอริ่ง เซอร์วิส จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
สารประกอบฟีนอล บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท คาร์กิลล์มีนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
สารประกอบฟีนอล บริษัท ชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท ซีคอท จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท ซีเทค คอนซอลแทนต์ จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท ซีเทค โนวาเคม จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สารประกอบฟีนอล บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้น จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท ดี เอ รีเซิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท ทรอปิคอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาขน)
สารประกอบฟีนอล บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท ที ซี ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)
สารประกอบฟีนอล บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
สารประกอบฟีนอล บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท ธนภักดี จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท นทีชัย จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท นันยางอุตสาหกรรมการทอ จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
สารประกอบฟีนอล บริษัท บางกอก เอ็นยิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
สารประกอบฟีน