มอก.870-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การป้องกันไฟฟ้าช็อก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การเกิดความร้อน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.3 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.1 ,4.5.2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.6 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.4 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ข้อกำหนดทั่วไป : ทดสอบตามข้อ 3.1.1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ข้อกำหนดทั่วไป : ทดสอบตามข้อ 3.2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนการใช้งานผิดปกติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนความชื้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนทานต่อการเป็นสนิม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ฉนวนไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งานและกระแสไฟฟ้ารั่วในขณะร้อน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศ และระยะห่างผ่านฉนวน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เสถียรภาพและความปลอดภัยทางกล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความแข็งแรงทางกล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระแสไฟฟ้ารั่วในขณะเย็น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระแสไฟฟ้ารั่วในขณะเย็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระแสไฟฟ้ารั่วในขณะเย็น ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
กระแสไฟฟ้ารั่วในขณะเย็น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระแสไฟฟ้ารั่วในขณะเย็น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
กระแสไฟฟ้ารั่วในขณะเย็น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กระแสไฟฟ้ารั่วในขณะเย็น สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การต่อกับตัวจ่ายและสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การต่อกับตัวจ่ายและสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การต่อกับตัวจ่ายและสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การต่อกับตัวจ่ายและสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การต่อกับตัวจ่ายและสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
การต่อกับตัวจ่ายและสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การต่อกับตัวจ่ายและสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.1 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.1 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.1 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.1 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.2 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.2 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.2 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.2 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.3 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.3 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.3 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.3 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.4 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.4 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.4 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.4 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.5 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.5 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.5 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.5 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.6 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.6 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.6 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.6 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.6 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การป้องกันไฟฟ้าช็อก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การป้องกันไฟฟ้าช็อก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การป้องกันไฟฟ้าช็อก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การป้องกันไฟฟ้าช็อก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การป้องกันไฟฟ้าช็อก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
การป้องกันไฟฟ้าช็อก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันไฟฟ้าช็อก สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การเกิดความร้อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การเกิดความร้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเกิดความร้อน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การเกิดความร้อน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเกิดความร้อน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
การเกิดความร้อน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเกิดความร้อน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.1 ,4.5.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.1 ,4.5.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.1 ,4.5.2 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.1 ,4.5.2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.1 ,4.5.2 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.1 ,4.5.2 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กระแสไฟฟ้ารั่วในขณะเย็น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การต่อกับตัวจ่ายและสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.3 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.4 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.5 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การต่อลงดิน: ทดสอบตามข้อ 4.6.6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.1 ,4.5.2 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.3 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.3 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.3 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.3 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.4 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.4 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.4 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเดินสายไฟฟ้าภายใน: ทดสอบตามข้อ 4.5.4 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ข้อกำหนดทั่วไป : ทดสอบตามข้อ 3.1.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อกำหนดทั่วไป : ทดสอบตามข้อ 3.1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อกำหนดทั่วไป : ทดสอบตามข้อ 3.1.1 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ข้อกำหนดทั่วไป : ทดสอบตามข้อ 3.1.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ข้อกำหนดทั่วไป : ทดสอบตามข้อ 3.1.1 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ข้อกำหนดทั่วไป : ทดสอบตามข้อ 3.1.1 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ข้อกำหนดทั่วไป : ทดสอบตามข้อ 3.1.1 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ข้อกำหนดทั่วไป : ทดสอบตามข้อ 3.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อกำหนดทั่วไป : ทดสอบตามข้อ 3.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อกำหนดทั่วไป : ทดสอบตามข้อ 3.2 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ข้อกำหนดทั่วไป : ทดสอบตามข้อ 3.2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ข้อกำหนดทั่วไป : ทดสอบตามข้อ 3.2 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ข้อกำหนดทั่วไป : ทดสอบตามข้อ 3.2 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ข้อกำหนดทั่วไป : ทดสอบตามข้อ 3.2 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความทนการใช้งานผิดปกติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความทนการใช้งานผิดปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนการใช้งานผิดปกติ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความทนการใช้งานผิดปกติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนการใช้งานผิดปกติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ความทนการใช้งานผิดปกติ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนการใช้งานผิดปกติ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความทนความชื้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความทนความชื้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนความชื้น ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความทนความชื้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนความชื้น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ความทนความชื้น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนความชื้น สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความทนทานต่อการเป็นสนิม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความทนทานต่อการเป็นสนิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนทานต่อการเป็นสนิม ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความทนทานต่อการเป็นสนิม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนทานต่อการเป็นสนิม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ความทนทานต่อการเป็นสนิม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนทานต่อการเป็นสนิม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความแข็งแรงทางกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความแข็งแรงทางกล ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความแข็งแรงทางกล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ความแข็งแรงทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความแข็งแรงทางกล สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฉนวนไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งานและกระแสไฟฟ้ารั่วในขณะร้อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ฉนวนไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งานและกระแสไฟฟ้ารั่วในขณะร้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฉนวนไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งานและกระแสไฟฟ้ารั่วในขณะร้อน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ฉนวนไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งานและกระแสไฟฟ้ารั่วในขณะร้อน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ฉนวนไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งานและกระแสไฟฟ้ารั่วในขณะร้อน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ฉนวนไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งานและกระแสไฟฟ้ารั่วในขณะร้อน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวนไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งานและกระแสไฟฟ้ารั่วในขณะร้อน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศ และระยะห่างผ่านฉนวน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศ และระยะห่างผ่านฉนวน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศ และระยะห่างผ่านฉนวน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศ และระยะห่างผ่านฉนวน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศ และระยะห่างผ่านฉนวน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศ และระยะห่างผ่านฉนวน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศ และระยะห่างผ่านฉนวน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เสถียรภาพและความปลอดภัยทางกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เสถียรภาพและความปลอดภัยทางกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสถียรภาพและความปลอดภัยทางกล ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
เสถียรภาพและความปลอดภัยทางกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เสถียรภาพและความปลอดภัยทางกล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เสถียรภาพและความปลอดภัยทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เสถียรภาพและความปลอดภัยทางกล สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความแข็งแรงทางกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความแข็งแรงทางกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top