มอก.969-2533

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หัวนมยางสำหรับขวดนม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การบรรจุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การบรรจุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การบรรจุ สถาบันอาหาร
การบรรจุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การใช้งาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การใช้งาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การใช้งาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความคงสภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความคงสภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความคงสภาพ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนทานต่อการดึง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนทานต่อการต้ม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนทานต่อการต้ม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความสามารถคืนตัว สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : ฟีนอล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : ฟีนอล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : ฟีนอล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : ฟีนอล สถาบันอาหาร
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : ฟอร์มาลดีไฮด์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : ฟอร์มาลดีไฮด์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : ฟอร์มาลดีไฮด์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : ฟอร์มาลดีไฮด์ สถาบันอาหาร
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : สังกะสี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : สังกะสี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : สังกะสี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : สังกะสี สถาบันอาหาร
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : สิ่งที่เหลือจากการระเหย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : สิ่งที่เหลือจากการระเหย กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : สิ่งที่เหลือจากการระเหย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : สิ่งที่เหลือจากการระเหย สถาบันอาหาร
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : การละลายของสารเคมี : โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว) สถาบันอาหาร
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ตะกั่ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ตะกั่ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ตะกั่ว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ตะกั่ว สถาบันอาหาร
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : แคดเมียม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : แคดเมียม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : แคดเมียม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : แคดเมียม สถาบันอาหาร
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ไนโทรซามีนรวม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ไนโทรซามีนรวม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ไนโทรซามีนรวม สถาบันอาหาร
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : เนื้อยาง : ไนโทรซามีนรวม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top