มอก.332-2537

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การรั่วของก๊าซ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
การรั่วของก๊าซ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การรั่วของก๊าซ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การรั่วของก๊าซ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนความดัน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ความทนความดัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนความดัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนความดัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมรรถนะที่ต้องการ : การดับเพลิง : ค่าทดสอบ (ประเภท) : A กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
สมรรถนะที่ต้องการ : การดับเพลิง : ค่าทดสอบ (ประเภท) : A กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมรรถนะที่ต้องการ : การดับเพลิง : ค่าทดสอบ (ประเภท) : A คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมรรถนะที่ต้องการ : การดับเพลิง : ค่าทดสอบ (ประเภท) : A สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมรรถนะที่ต้องการ : การดับเพลิง : ค่าทดสอบ (ประเภท) : B กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
สมรรถนะที่ต้องการ : การดับเพลิง : ค่าทดสอบ (ประเภท) : B กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมรรถนะที่ต้องการ : การดับเพลิง : ค่าทดสอบ (ประเภท) : B คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมรรถนะที่ต้องการ : การดับเพลิง : ค่าทดสอบ (ประเภท) : B สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมรรถนะที่ต้องการ : การดับเพลิง : ค่าทดสอบ (ประเภท) : C กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
สมรรถนะที่ต้องการ : การดับเพลิง : ค่าทดสอบ (ประเภท) : C คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมรรถนะที่ต้องการ : ค่าวัสดุ : น้ำมัน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
สมรรถนะที่ต้องการ : ค่าวัสดุ : น้ำมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมรรถนะที่ต้องการ : ค่าวัสดุ : น้ำมัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมรรถนะที่ต้องการ : ค่าวัสดุ : ไม้ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
สมรรถนะที่ต้องการ : ค่าวัสดุ : ไม้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมรรถนะที่ต้องการ : ค่าวัสดุ : ไม้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมรรถนะที่ต้องการ : เวลาการฉีด กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
สมรรถนะที่ต้องการ : เวลาการฉีด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมรรถนะที่ต้องการ : เวลาการฉีด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมรรถนะที่ต้องการ : เวลาการฉีด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมรรถนะที่ต้องการ :การฉีด กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
สมรรถนะที่ต้องการ :การฉีด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมรรถนะที่ต้องการ :การฉีด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมรรถนะที่ต้องการ :การฉีด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สารที่บรรจุ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
สารที่บรรจุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สารที่บรรจุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สารที่บรรจุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เครื่องหมายและฉลาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
เครื่องหมายและฉลาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เครื่องหมายและฉลาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องหมายและฉลาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมรรถนะที่ต้องการ : การดับเพลิง : ค่าทดสอบ (ประเภท) : C สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top