แป้งมันสำปะหลัง

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานสินค้า

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แป้งมันสำปะหลัง ประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
เถ้าโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
เยื่อต่อน้ำหนักแป้ง 50 กรัม (ลูกบาศก์เซนติเมตร) บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เยื่อต่อน้ำหนักแป้ง 50 กรัม (ลูกบาศก์เซนติเมตร) บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
เยื่อต่อน้ำหนักแป้ง 50 กรัม (ลูกบาศก์เซนติเมตร) บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
เยื่อต่อน้ำหนักแป้ง 50 กรัม (ลูกบาศก์เซนติเมตร) บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
เยื่อต่อน้ำหนักแป้ง 50 กรัม (ลูกบาศก์เซนติเมตร) บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
เยื่อต่อน้ำหนักแป้ง 50 กรัม (ลูกบาศก์เซนติเมตร) บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
เยื่อต่อน้ำหนักแป้ง 50 กรัม (ลูกบาศก์เซนติเมตร) บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เยื่อต่อน้ำหนักแป้ง 50 กรัม (ลูกบาศก์เซนติเมตร) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เยื่อต่อน้ำหนักแป้ง 50 กรัม (ลูกบาศก์เซนติเมตร) บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
เยื่อต่อน้ำหนักแป้ง 50 กรัม (ลูกบาศก์เซนติเมตร) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เยื่อต่อน้ำหนักแป้ง 50 กรัม (ลูกบาศก์เซนติเมตร) บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เยื่อต่อน้ำหนักแป้ง 50 กรัม (ลูกบาศก์เซนติเมตร) บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
ความชื้นโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้นโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
ความชื้นโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
ความชื้นโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
ความชื้นโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้นโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
ความชื้นโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ความชื้นโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้นโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
ความชื้นโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้นโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ความชื้นโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
ความเป็นกรด-ด่าง บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ความเป็นกรด-ด่าง บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
ความเป็นกรด-ด่าง บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
ความเป็นกรด-ด่าง บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
ความเป็นกรด-ด่าง บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
ความเป็นกรด-ด่าง บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
ความเป็นกรด-ด่าง บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ความเป็นกรด-ด่าง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความเป็นกรด-ด่าง บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
ความเป็นกรด-ด่าง บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ความเป็นกรด-ด่าง บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ความเป็นกรด-ด่าง บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
ปริมาณแป้งโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ปริมาณแป้งโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
ปริมาณแป้งโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
ปริมาณแป้งโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
ปริมาณแป้งโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
ปริมาณแป้งโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
ปริมาณแป้งโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ปริมาณแป้งโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ปริมาณแป้งโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
ปริมาณแป้งโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ปริมาณแป้งโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ปริมาณแป้งโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
ส่วนของแป้งที่สามารถผ่านตะแกรงขนาด 150 ไมโครเมตร โดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนของแป้งที่สามารถผ่านตะแกรงขนาด 150 ไมโครเมตร โดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
ส่วนของแป้งที่สามารถผ่านตะแกรงขนาด 150 ไมโครเมตร โดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
ส่วนของแป้งที่สามารถผ่านตะแกรงขนาด 150 ไมโครเมตร โดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
ส่วนของแป้งที่สามารถผ่านตะแกรงขนาด 150 ไมโครเมตร โดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนของแป้งที่สามารถผ่านตะแกรงขนาด 150 ไมโครเมตร โดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
ส่วนของแป้งที่สามารถผ่านตะแกรงขนาด 150 ไมโครเมตร โดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
ส่วนของแป้งที่สามารถผ่านตะแกรงขนาด 150 ไมโครเมตร โดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนของแป้งที่สามารถผ่านตะแกรงขนาด 150 ไมโครเมตร โดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
ส่วนของแป้งที่สามารถผ่านตะแกรงขนาด 150 ไมโครเมตร โดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนของแป้งที่สามารถผ่านตะแกรงขนาด 150 ไมโครเมตร โดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนของแป้งที่สามารถผ่านตะแกรงขนาด 150 ไมโครเมตร โดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด
เถ้าโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน เวิลด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เถ้าโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด  
เถ้าโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท ซี.พี.เอส. ตรวจสอบและรมยา จำกัด
เถ้าโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด
เถ้าโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
เถ้าโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท มาวิน อินสเปคชั่น จำกัด
เถ้าโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
เถ้าโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เถ้าโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท เค.พี.เอส.ตรวจสอบ จำกัด
เถ้าโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เถ้าโดยน้ำหนัก (ร้อยละ) บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top