มอก.24-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความยาว กรมทรัพยากรธรณี
ความยาว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความยาว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความยาว บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
ความยาว บริษัท เหล็กสยาม จำกัด
ความยาว บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ความยาว ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความยาว ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยาว สถาบันยานยนต์
ความยาว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความยาว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความยาว สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ความยาว สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ช่วงระหว่างบั้ง, ส่วนสูงของบั้งและผลรวมของความกว้างของครีบหรือช่องว่าง กรมทรัพยากรธรณี
ช่วงระหว่างบั้ง, ส่วนสูงของบั้งและผลรวมของความกว้างของครีบหรือช่องว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ช่วงระหว่างบั้ง, ส่วนสูงของบั้งและผลรวมของความกว้างของครีบหรือช่องว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ช่วงระหว่างบั้ง, ส่วนสูงของบั้งและผลรวมของความกว้างของครีบหรือช่องว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ช่วงระหว่างบั้ง, ส่วนสูงของบั้งและผลรวมของความกว้างของครีบหรือช่องว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ช่วงระหว่างบั้ง, ส่วนสูงของบั้งและผลรวมของความกว้างของครีบหรือช่องว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ช่วงระหว่างบั้ง, ส่วนสูงของบั้งและผลรวมของความกว้างของครีบหรือช่องว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ช่วงระหว่างบั้ง, ส่วนสูงของบั้งและผลรวมของความกว้างของครีบหรือช่องว่าง บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
ช่วงระหว่างบั้ง, ส่วนสูงของบั้งและผลรวมของความกว้างของครีบหรือช่องว่าง บริษัท เหล็กสยาม จำกัด
ช่วงระหว่างบั้ง, ส่วนสูงของบั้งและผลรวมของความกว้างของครีบหรือช่องว่าง บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ช่วงระหว่างบั้ง, ส่วนสูงของบั้งและผลรวมของความกว้างของครีบหรือช่องว่าง ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ช่วงระหว่างบั้ง, ส่วนสูงของบั้งและผลรวมของความกว้างของครีบหรือช่องว่าง ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ช่วงระหว่างบั้ง, ส่วนสูงของบั้งและผลรวมของความกว้างของครีบหรือช่องว่าง สถาบันยานยนต์
ช่วงระหว่างบั้ง, ส่วนสูงของบั้งและผลรวมของความกว้างของครีบหรือช่องว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ช่วงระหว่างบั้ง, ส่วนสูงของบั้งและผลรวมของความกว้างของครีบหรือช่องว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ช่วงระหว่างบั้ง, ส่วนสูงของบั้งและผลรวมของความกว้างของครีบหรือช่องว่าง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ช่วงระหว่างบั้ง, ส่วนสูงของบั้งและผลรวมของความกว้างของครีบหรือช่องว่าง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มวลต่อเมตร กรมทรัพยากรธรณี
มวลต่อเมตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มวลต่อเมตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มวลต่อเมตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มวลต่อเมตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มวลต่อเมตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มวลต่อเมตร บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
มวลต่อเมตร บริษัท เหล็กสยาม จำกัด
มวลต่อเมตร บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
มวลต่อเมตร ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มวลต่อเมตร ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มวลต่อเมตร สถาบันยานยนต์
มวลต่อเมตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มวลต่อเมตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มวลต่อเมตร สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
มวลต่อเมตร สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มุมระหว่างบั้งกับแกน และทิศทางของบั้ง กรมทรัพยากรธรณี
มุมระหว่างบั้งกับแกน และทิศทางของบั้ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
มุมระหว่างบั้งกับแกน และทิศทางของบั้ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
มุมระหว่างบั้งกับแกน และทิศทางของบั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มุมระหว่างบั้งกับแกน และทิศทางของบั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มุมระหว่างบั้งกับแกน และทิศทางของบั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มุมระหว่างบั้งกับแกน และทิศทางของบั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มุมระหว่างบั้งกับแกน และทิศทางของบั้ง บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
มุมระหว่างบั้งกับแกน และทิศทางของบั้ง บริษัท เหล็กสยาม จำกัด
มุมระหว่างบั้งกับแกน และทิศทางของบั้ง บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
มุมระหว่างบั้งกับแกน และทิศทางของบั้ง ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มุมระหว่างบั้งกับแกน และทิศทางของบั้ง ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มุมระหว่างบั้งกับแกน และทิศทางของบั้ง สถาบันยานยนต์
มุมระหว่างบั้งกับแกน และทิศทางของบั้ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
มุมระหว่างบั้งกับแกน และทิศทางของบั้ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มุมระหว่างบั้งกับแกน และทิศทางของบั้ง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
มุมระหว่างบั้งกับแกน และทิศทางของบั้ง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) กรมทรัพยากรธรณี
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) บริษัท เหล็กสยาม จำกัด
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สถาบันยานยนต์
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง กรมทรัพยากรธรณี
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง บริษัท เหล็กสยาม จำกัด
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล : การดัดโค้ง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด กรมทรัพยากรธรณี
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด บริษัท เหล็กสยาม จำกัด
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด บริษัท ไทยคูน เวิล์ดไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี โดยวิธี Emission Spectrometry คาร์บอน, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, กำมะถัน, คาร์บอน + (แมงกานีส / 6) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบทางเคมี โดยวิธี Emission Spectrometry คาร์บอน, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, กำมะถัน, คาร์บอน + (แมงกานีส / 6) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบทางเคมี โดยวิธี Emission Spectrometry คาร์บอน, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, กำมะถัน, คาร์บอน + (แมงกานีส / 6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี โดยวิธี Emission Spectrometry คาร์บอน, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, กำมะถัน, คาร์บอน + (แมงกานีส / 6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี โดยวิธี Emission Spectrometry คาร์บอน, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, กำมะถัน, คาร์บอน + (แมงกานีส / 6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ส่วนประกอบทางเคมี โดยวิธี Emission Spectrometry คาร์บอน, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, กำมะถัน, คาร์บอน + (แมงกานีส / 6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ส่วนประกอบทางเคมี โดยวิธี Emission Spectrometry คาร์บอน, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, กำมะถัน, คาร์บอน + (แมงกานีส / 6) บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
ส่วนประกอบทางเคมี โดยวิธี Emission Spectrometry คาร์บอน, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, กำมะถัน, คาร์บอน + (แมงกานีส / 6) บริษัท เหล็กสยาม จำกัด
ส่วนประกอบทางเคมี โดยวิธี Emission Spectrometry คาร์บอน, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, กำมะถัน, คาร์บอน + (แมงกานีส / 6) บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ส่วนประกอบทางเคมี โดยวิธี Emission Spectrometry คาร์บอน, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, กำมะถัน, คาร์บอน + (แมงกานีส / 6) บริษัท ไทยคูน เวิล์ดไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบทางเคมี โดยวิธี Emission Spectrometry คาร์บอน, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, กำมะถัน, คาร์บอน + (แมงกานีส / 6) ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี โดยวิธี Emission Spectrometry คาร์บอน, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, กำมะถัน, คาร์บอน + (แมงกานีส / 6) สถาบันยานยนต์
ส่วนประกอบทางเคมี โดยวิธี Emission Spectrometry คาร์บอน, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, กำมะถัน, คาร์บอน + (แมงกานีส / 6) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี โดยวิธี Emission Spectrometry คาร์บอน, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, กำมะถัน, คาร์บอน + (แมงกานีส / 6) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย (ตรวจพินิจ) กรมทรัพยากรธรณี
เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย (ตรวจพินิจ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย (ตรวจพินิจ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย (ตรวจพินิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย (ตรวจพินิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย (ตรวจพินิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย (ตรวจพินิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย (ตรวจพินิจ) บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย (ตรวจพินิจ) บริษัท เหล็กสยาม จำกัด
เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย (ตรวจพินิจ) บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย (ตรวจพินิจ) ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย (ตรวจพินิจ) ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย (ตรวจพินิจ) สถาบันยานยนต์
เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย (ตรวจพินิจ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย (ตรวจพินิจ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย (ตรวจพินิจ) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย (ตรวจพินิจ) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี โดยวิธี Emission Spectrometry คาร์บอน, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, กำมะถัน, คาร์บอน + (แมงกานีส / 6) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top