มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ลูกกุ้งปลอดโรค

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
โรคจุดขาว (White spot disease) ศูนย์ปากพนัง ฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โรคจุดขาว (White spot disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
โรคจุดขาว (White spot disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
โรคจุดขาว (White spot disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา
โรคจุดขาว (White spot disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง
โรคจุดขาว (White spot disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด
โรคจุดขาว (White spot disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช
โรคจุดขาว (White spot disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส
โรคจุดขาว (White spot disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบฯ
โรคจุดขาว (White spot disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี
โรคจุดขาว (White spot disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
โรคจุดขาว (White spot disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต
โรคจุดขาว (White spot disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง
โรคจุดขาว (White spot disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา
โรคจุดขาว (White spot disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล
โรคจุดขาว (White spot disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
โรคจุดขาว (White spot disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฏร์ธานี
โรคจุดขาว (White spot disease) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โรคจุดขาว (White spot disease) สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด
โรคจุดขาว (White spot disease) สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง
โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; AHPND) ศูนย์ปากพนัง ฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; AHPND) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; AHPND) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; AHPND) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา
โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; AHPND) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง
โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; AHPND) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด
โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; AHPND) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช
โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; AHPND) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส
โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; AHPND) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบฯ
โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; AHPND) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี
โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; AHPND) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; AHPND) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต
โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; AHPND) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง
โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; AHPND) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา
โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; AHPND) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล
โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; AHPND) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; AHPND) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฏร์ธานี
โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; AHPND) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; AHPND) สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง
โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) ศูนย์ปากพนัง ฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา
โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง
โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด
โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช
โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส
โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบฯ
โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี
โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต
โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง
โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา
โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล
โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฏร์ธานี
โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด
โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) ศูนย์ปากพนัง ฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบฯ
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฏร์ธานี
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด
โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ IHHNV disease) ศูนย์ปากพนัง ฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ IHHNV disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ IHHNV disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ IHHNV disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ IHHNV disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ IHHNV disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ IHHNV disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ IHHNV disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ IHHNV disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบฯ
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ IHHNV disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ IHHNV disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ IHHNV disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ IHHNV disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ IHHNV disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ IHHNV disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ IHHNV disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ IHHNV disease) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฏร์ธานี
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ IHHNV disease) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ IHHNV disease) สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ IHHNV disease) สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) ศูนย์ปากพนัง ฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบฯ
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฏร์ธานี
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top