มอก.11-2553 เล่ม 1

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การบรรจุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : การระบุผู้ทำ และรหัสชนิด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความคงทน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความชัดเจน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ การทำ เครื่องหมายและฉลาก : ความต่อเนื่องของเครื่องหมาย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การระบุแกน ของสายไฟฟ้า : การแสดงด้วยสี สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การระบุแกน ของสายไฟฟ้า : สีของสายไฟฟ้า สีเขียวแถบเหลือง เฉพาะ 3 4 และ 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน : วัสดุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C: 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C: 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน: 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การหุ้มตัวนำด้วยฉนวน: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: การเปลี่ยนรูปจากแรงกดที่อุณหภูมิสูง: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งาน: 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งาน: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งาน: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งาน: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งาน: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความต้านแรงดึงและความยืดหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C: 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความต้านแรงดึงและความยืดหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความต้านแรงดึงและความยืดหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความต้านแรงดึงและความยืดหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความต้านแรงดึงและความยืดหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความต้านแรงดึงและความยืดหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C: 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความต้านแรงดึงและความยืดหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความต้านแรงดึงและความยืดหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความต้านแรงดึงและความยืดหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความต้านแรงดึงและความยืดหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความทนต่อการช็อกด้วยความร้อน: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความหนาของฉนวน: 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความหนาของฉนวน: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความหนาของฉนวน: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความหนาของฉนวน: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: ความหนาของฉนวน: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฉนวน: เสถียรภาพทางอุณหภูมิต่ำสุดที่ 200 C สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ : การตรวจสอบโครงสร้าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ : ความต้านทาน : 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ : ความต้านทาน : 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ : ความต้านทาน : 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ : ความต้านทาน : 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ : ความต้านทาน : 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ : วัสดุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ : โครงสร้าง : สายทินเซล: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ : โครงสร้าง : สายอ่อน: 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ : โครงสร้าง : สายอ่อน: 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ : โครงสร้าง : สายอ่อน: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ : โครงสร้าง : สายอ่อน: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ : โครงสร้าง : สายอ่อน: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ : โครงสร้าง : สายไฟฟ้า : 1 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ : โครงสร้าง : สายไฟฟ้า : 2 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ : โครงสร้าง : สายไฟฟ้า: 3 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ : โครงสร้าง : สายไฟฟ้า: 4 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ตัวนำ : โครงสร้าง : สายไฟฟ้า: 5 แกน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฟิลเลอร์: การทำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ฟิลเลอร์: วัสดุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สมบัติทางกล: การดัดโค้งของสายอ่อนทินเซล : 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกล: ความอ่อนตัวของสายไฟฟ้าอ่อน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สมบัติทางกล: แรงกระชากของสายอ่อนทินเซล : 2 แกน การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เปลือก: การทำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปลือก: การสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เปลือก: การสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 70 C สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เปลือก: การสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เปลือก: การสูญเสียของมวล สำหรับสายไฟฟ้า 90 C สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เปลือก: ความต้านแรงดึงและความยืดก่อนเร่งอายุใช้งาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปลือก: ความต้านแรงดึงและความยืดหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เปลือก: ความต้านแรงดึงและความยืดหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 70 C สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เปลือก: ความต้านแรงดึงและความยืดหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เปลือก: ความต้านแรงดึงและความยืดหลังเร่งอายุใช้งานสำหรับสายไฟฟ้า 90 C สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เปลือก: ความหนา สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปลือก: ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เปลือก: ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 70 C สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เปลือก: ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 90 C การไฟฟ้านครหลวง โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เปลือก: ความเข้ากันได้สำหรับสายไฟฟ้า 90 C สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เปลือก: วัสดุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปลือกใน: การทำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปลือกใน: ความหนา สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปลือกใน: วัสดุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top