กทช. มท. 1019-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. จานสายอากาศของสถานีภาคพื้นดิน ในกิจการประจําที่ผานดาวเทียม (fixed-satellite service) ที่ใชวงโคจรของดาวเทียมประจําที่(geostationary-satellite orbit)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

Top