กทช. มท. 1023-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ยานความถี่วิทยุ VHF สําหรับการสื่อสารข อมูล ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

Top