มอก.2062-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนความชื้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนความร้อน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ไฟ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความต้านทานการเกิดสนิม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การต่อลงดิน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การทำ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้า บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความต้านทานการเกิดสนิม บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความทนความชื้น บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความทนความร้อน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความแข็งแรงทางกล บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านฉนวน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ส่วนประกอบ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
เครื่องหมายและฉลาก บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
หมุดเกลียวและจุดต่อ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การต่อลงดิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การต่อลงดิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การต่อลงดิน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อลงดิน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อลงดิน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อลงดิน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การต่อลงดิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การต่อลงดิน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การต่อลงดิน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การทำ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การทำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การทำ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การทำ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทำ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การทำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การทำงานในภาวะผิดปกติ : แบบไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้า บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่วและความทนทานทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งาน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การต่อกับแหล่งจ่ายและสายอ่อนภายนอก บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงและวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การเกิดความร้อน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การเกิดความร้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเกิดความร้อน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดความร้อน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดความร้อน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การเกิดความร้อน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การเกิดความร้อน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเกิดความร้อน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเกิดความร้อน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การเดินสายไฟฟ้าภายใน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การเดินสายไฟฟ้าภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเดินสายไฟฟ้าภายใน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การเดินสายไฟฟ้าภายใน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การเดินสายไฟฟ้าภายใน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การเดินสายไฟฟ้าภายใน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การเดินสายไฟฟ้าภายใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การเดินสายไฟฟ้าภายใน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การเดินสายไฟฟ้าภายใน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กำลังไฟฟ้าเข้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กำลังไฟฟ้าเข้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังไฟฟ้าเข้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้า บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังไฟฟ้าเข้า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
กำลังไฟฟ้าเข้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กำลังไฟฟ้าเข้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กำลังไฟฟ้าเข้า สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความต้านทานการเกิดสนิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความต้านทานการเกิดสนิม บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานการเกิดสนิม บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานการเกิดสนิม บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานการเกิดสนิม ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความต้านทานการเกิดสนิม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านทานการเกิดสนิม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานการเกิดสนิม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความทนความชื้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนความชื้น บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความชื้น บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความชื้น บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความชื้น ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความทนความชื้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนความชื้น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนความชื้น สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความทนความร้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนความร้อน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความร้อน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความร้อน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความร้อน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความทนความร้อน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนความร้อน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนความร้อน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความแข็งแรงทางกล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความแข็งแรงทางกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความแข็งแรงทางกล บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความแข็งแรงทางกล บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความแข็งแรงทางกล บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความแข็งแรงทางกล ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความแข็งแรงทางกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความแข็งแรงทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความแข็งแรงทางกล สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านฉนวน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านฉนวน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านฉนวน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านฉนวน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านฉนวน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านฉนวน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านฉนวน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านฉนวน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศและระยะห่างผ่านฉนวน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ส่วนประกอบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนประกอบ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนประกอบ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ส่วนประกอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ส่วนประกอบ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หมุดเกลียวและจุดต่อ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หมุดเกลียวและจุดต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมุดเกลียวและจุดต่อ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
หมุดเกลียวและจุดต่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หมุดเกลียวและจุดต่อ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
หมุดเกลียวและจุดต่อ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เครื่องหมายและฉลาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เครื่องหมายและฉลาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครื่องหมายและฉลาก บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องหมายและฉลาก บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องหมายและฉลาก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องหมายและฉลาก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
เครื่องหมายและฉลาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เครื่องหมายและฉลาก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เครื่องหมายและฉลาก สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เสถียรภาพและอันตรายทางกล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เสถียรภาพและอันตรายทางกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การแผ่รังสี ความเป็นพิษ และอันตรายที่คล้ายกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเกิดความร้อน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การเดินสายไฟฟ้าภายใน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
เสถียรภาพและอันตรายทางกล ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
เสถียรภาพและอันตรายทางกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เสถียรภาพและอันตรายทางกล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เสถียรภาพและอันตรายทางกล สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ไฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไฟ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ไฟ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ไฟ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ไฟ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ไฟ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ไฟ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ไฟ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ไฟ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top