มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทการเลี้ยงสุกร ประเภท ค.

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำทิ้งฟาร์มสุกร

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
BOD ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
BOD ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ขอนแก่น)
BOD ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
BOD ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (นครศรีธรรมราช)
BOD ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)
BOD ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ลำปาง)
BOD ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ศวพ. สุรินทร์)
BOD สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
COD ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
COD ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ขอนแก่น)
COD ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
COD ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (นครศรีธรรมราช)
COD ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)
COD ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ลำปาง)
COD ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ศวพ. สุรินทร์)
COD สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
pH ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
pH ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ขอนแก่น)
pH ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
pH ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (นครศรีธรรมราช)
pH ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)
pH ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ลำปาง)
pH ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ศวพ. สุรินทร์)
pH สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
SS ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
SS ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ขอนแก่น)
SS ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
SS ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (นครศรีธรรมราช)
SS ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)
SS ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ลำปาง)
SS ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ศวพ. สุรินทร์)
SS สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
TKN ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
TKN ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ขอนแก่น)
TKN ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
TKN ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (นครศรีธรรมราช)
TKN ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)
TKN ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ลำปาง)
TKN ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ศวพ. สุรินทร์)
TKN สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
Top