ประกาศกรมเจ้าท่าเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อการรับรองมาตรฐานเสื้อชูชีพสำหรับเรือเดินทะเล

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมเจ้าท่า

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เสื้อชูชีพ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

Top