มอก.2140-2546

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับงานรถยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล ปริมาณของการอบชุบแข็ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขนาดความหนา, ความกว้าง และความยาว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขนาดความหนา, ความกว้าง และความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขนาดความหนา, ความกว้าง และความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ขนาดความหนา, ความกว้าง และความยาว บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ขนาดความหนา, ความกว้าง และความยาว สถาบันยานยนต์
ขนาดความหนา, ความกว้าง และความยาว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขนาดความหนา, ความกว้าง และความยาว สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ขนาดความหนา, ความกว้าง และความยาว สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความไม่ได้ฉาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความไม่ได้ฉาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความไม่ได้ฉาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ความไม่ได้ฉาก บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ความไม่ได้ฉาก สถาบันยานยนต์
ความไม่ได้ฉาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความไม่ได้ฉาก สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ความไม่ได้ฉาก สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สถาบันยานยนต์
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ สถาบันยานยนต์
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ลักษณะทั่วไป บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ลักษณะทั่วไป สถาบันยานยนต์
ลักษณะทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง-ความยืด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง-ความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง-ความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง-ความยืด บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง-ความยืด บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง-ความยืด ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง-ความยืด สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง-ความยืด สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง-ความยืด สถาบันไทย-เยอรมัน
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง-ความยืด สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล การดัดโค้ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สมบัติทางกล การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สมบัติทางกล การดัดโค้ง บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
สมบัติทางกล การดัดโค้ง ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกล การดัดโค้ง สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล การดัดโค้ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล การดัดโค้ง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล การดัดโค้ง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล ค่ากลางของอัตราส่วนความเครียดช่วงพลาสติก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกล ค่ากลางของอัตราส่วนความเครียดช่วงพลาสติก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สมบัติทางกล ค่ากลางของอัตราส่วนความเครียดช่วงพลาสติก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สมบัติทางกล ค่ากลางของอัตราส่วนความเครียดช่วงพลาสติก บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
สมบัติทางกล ค่ากลางของอัตราส่วนความเครียดช่วงพลาสติก สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล ค่ากลางของอัตราส่วนความเครียดช่วงพลาสติก สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล ค่ากลางของอัตราส่วนความเครียดช่วงพลาสติก สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล ปริมาณของการอบชุบแข็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สมบัติทางกล ปริมาณของการอบชุบแข็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สมบัติทางกล ปริมาณของการอบชุบแข็ง บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
สมบัติทางกล ปริมาณของการอบชุบแข็ง สถาบันยานยนต์
สมบัติทางกล ปริมาณของการอบชุบแข็ง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกล ปริมาณของการอบชุบแข็ง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง-ความยืด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top