มอก.27-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การรั่วซึม กรมทรัพยากรธรณี
ส่วนประกอบและการทำ : ลิ้น กรมทรัพยากรธรณี
ส่วนประกอบและการทำ : ลิ้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบและการทำ : ลิ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนประกอบและการทำ : ลิ้น ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบและการทำ : ลิ้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบและการทำ : ลิ้น สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบและการทำ : โกร่งกำบังลิ้น กรมทรัพยากรธรณี
ส่วนประกอบและการทำ : โกร่งกำบังลิ้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบและการทำ : โกร่งกำบังลิ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนประกอบและการทำ : โกร่งกำบังลิ้น ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบและการทำ : โกร่งกำบังลิ้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบและการทำ : โกร่งกำบังลิ้น สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
การรั่วซึม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนการตกกระแทก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนความดัน : การขยายตัว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนความดัน : ความดันระเบิด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความจุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความยาว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความหนาผนังถัง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะที่ต้องการ : ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะที่ต้องการ : ส่วนหัวหรือส่วนก้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าก่อนทำถัง : การดัดโค้ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าก่อนทำถัง : ความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงที่จุดครากความยืด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบและการทำ : ลิ้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าเมื่อทำถังแล้ว : ความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงที่จุดครากความยืด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบและการทำ : ข้อต่อ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบและการทำ : ฐานถัง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบและการทำ : ฝาครอบลิ้น, จุกอุดลิ้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบและการทำ : โกร่งกำบังลิ้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การรั่วซึม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การรั่วซึม ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การรั่วซึม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนการตกกระแทก กรมทรัพยากรธรณี
ความทนการตกกระแทก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ความทนการตกกระแทก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนการตกกระแทก ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนการตกกระแทก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนความดัน : การขยายตัว กรมทรัพยากรธรณี
ความทนความดัน : การขยายตัว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ความทนความดัน : การขยายตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนความดัน : การขยายตัว ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนความดัน : การขยายตัว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนความดัน : การขยายตัว สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ความทนความดัน : ความดันระเบิด กรมทรัพยากรธรณี
ความทนความดัน : ความดันระเบิด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ความทนความดัน : ความดันระเบิด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนความดัน : ความดันระเบิด ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความทนความดัน : ความดันระเบิด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนความดัน : ความดันระเบิด สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความจุ กรมทรัพยากรธรณี
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความจุ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความจุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความจุ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความจุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความจุ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความยาว กรมทรัพยากรธรณี
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความยาว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความยาว ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความยาว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความยาว สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความหนาผนังถัง กรมทรัพยากรธรณี
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความหนาผนังถัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความหนาผนังถัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความหนาผนังถัง ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความหนาผนังถัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการ : ความหนาผนังถัง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการ : รอยเชื่อม กรมทรัพยากรธรณี
คุณลักษณะที่ต้องการ : รอยเชื่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
คุณลักษณะที่ต้องการ : รอยเชื่อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณลักษณะที่ต้องการ : รอยเชื่อม ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณลักษณะที่ต้องการ : รอยเชื่อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการ : รอยเชื่อม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการ : ลักษณะทั่วไป กรมทรัพยากรธรณี
คุณลักษณะที่ต้องการ : ลักษณะทั่วไป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
คุณลักษณะที่ต้องการ : ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณลักษณะที่ต้องการ : ลักษณะทั่วไป ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณลักษณะที่ต้องการ : ลักษณะทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการ : ลักษณะทั่วไป สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการ : ส่วนหัวหรือส่วนก้น กรมทรัพยากรธรณี
คุณลักษณะที่ต้องการ : ส่วนหัวหรือส่วนก้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
คุณลักษณะที่ต้องการ : ส่วนหัวหรือส่วนก้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณลักษณะที่ต้องการ : ส่วนหัวหรือส่วนก้น ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณลักษณะที่ต้องการ : ส่วนหัวหรือส่วนก้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการ : ส่วนหัวหรือส่วนก้น สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของรอยเชื่อม : การดัดโค้งตามขวาง กรมทรัพยากรธรณี
สมบัติทางกลของรอยเชื่อม : การดัดโค้งตามขวาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมบัติทางกลของรอยเชื่อม : การดัดโค้งตามขวาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมบัติทางกลของรอยเชื่อม : การดัดโค้งตามขวาง ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกลของรอยเชื่อม : การดัดโค้งตามขวาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของรอยเชื่อม : การดัดโค้งตามขวาง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของรอยเชื่อม : ความต้านแรงดึงตามขวาง กรมทรัพยากรธรณี
สมบัติทางกลของรอยเชื่อม : ความต้านแรงดึงตามขวาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมบัติทางกลของรอยเชื่อม : ความต้านแรงดึงตามขวาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมบัติทางกลของรอยเชื่อม : ความต้านแรงดึงตามขวาง ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกลของรอยเชื่อม : ความต้านแรงดึงตามขวาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของรอยเชื่อม : ความต้านแรงดึงตามขวาง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าก่อนทำถัง : การดัดโค้ง กรมทรัพยากรธรณี
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าก่อนทำถัง : การดัดโค้ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าก่อนทำถัง : การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าก่อนทำถัง : การดัดโค้ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าก่อนทำถัง : การดัดโค้ง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าก่อนทำถัง : ความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงที่จุดครากความยืด กรมทรัพยากรธรณี
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าก่อนทำถัง : ความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงที่จุดครากความยืด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าก่อนทำถัง : ความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงที่จุดครากความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าก่อนทำถัง : ความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงที่จุดครากความยืด ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าก่อนทำถัง : ความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงที่จุดครากความยืด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าก่อนทำถัง : ความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงที่จุดครากความยืด สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าเมื่อทำถังแล้ว : การดัดโค้ง กรมทรัพยากรธรณี
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าเมื่อทำถังแล้ว : การดัดโค้ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าเมื่อทำถังแล้ว : การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าเมื่อทำถังแล้ว : การดัดโค้ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าเมื่อทำถังแล้ว : การดัดโค้ง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าเมื่อทำถังแล้ว : ความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงที่จุดครากความยืด กรมทรัพยากรธรณี
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าเมื่อทำถังแล้ว : ความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงที่จุดครากความยืด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าเมื่อทำถังแล้ว : ความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงที่จุดครากความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าเมื่อทำถังแล้ว : ความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงที่จุดครากความยืด ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าเมื่อทำถังแล้ว : ความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงที่จุดครากความยืด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าเมื่อทำถังแล้ว : ความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงที่จุดครากความยืด สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emisson Spectrometry กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emisson Spectrometry คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emisson Spectrometry สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emisson Spectrometry สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี :คาร์บอน, แมงกานีส, ซิลิคอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส, ไนโอเบียม(โคลัมเบียม) กรมทรัพยากรธรณี
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี :คาร์บอน, แมงกานีส, ซิลิคอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส, ไนโอเบียม(โคลัมเบียม) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี :คาร์บอน, แมงกานีส, ซิลิคอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส, ไนโอเบียม(โคลัมเบียม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี :คาร์บอน, แมงกานีส, ซิลิคอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส, ไนโอเบียม(โคลัมเบียม) ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี :คาร์บอน, แมงกานีส, ซิลิคอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส, ไนโอเบียม(โคลัมเบียม) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี :คาร์บอน, แมงกานีส, ซิลิคอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส, ไนโอเบียม(โคลัมเบียม) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบและการทำ : ข้อต่อ กรมทรัพยากรธรณี
ส่วนประกอบและการทำ : ข้อต่อ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบและการทำ : ข้อต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนประกอบและการทำ : ข้อต่อ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบและการทำ : ข้อต่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบและการทำ : ข้อต่อ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบและการทำ : ฐานถัง กรมทรัพยากรธรณี
ส่วนประกอบและการทำ : ฐานถัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบและการทำ : ฐานถัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนประกอบและการทำ : ฐานถัง ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบและการทำ : ฐานถัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบและการทำ : ฐานถัง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบและการทำ : ฝาครอบลิ้น, จุกอุดลิ้น กรมทรัพยากรธรณี
ส่วนประกอบและการทำ : ฝาครอบลิ้น, จุกอุดลิ้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบและการทำ : ฝาครอบลิ้น, จุกอุดลิ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนประกอบและการทำ : ฝาครอบลิ้น, จุกอุดลิ้น ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบและการทำ : ฝาครอบลิ้น, จุกอุดลิ้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบและการทำ : ฝาครอบลิ้น, จุกอุดลิ้น สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการ : รอยเชื่อม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกลของรอยเชื่อม : การดัดโค้งตามขวาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกลของรอยเชื่อม : ความต้านแรงดึงตามขวาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี :คาร์บอน, แมงกานีส, ซิลิคอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส, ไนโอเบียม(โคลัมเบียม) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สมบัติทางกลของเหล็กกล้าเมื่อทำถังแล้ว : การดัดโค้ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top