มอก.2434-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำ ที่ 20 °C จำนวนคู่สาย 50 เส้น (25 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำ ที่ 20 °C จำนวนคู่สาย 600 เส้น (300 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำ ที่ 20 °C จำนวนคู่สาย 600 เส้น (300 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำ ที่ 20 °C จำนวนคู่สาย 20 เส้น (10 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทนต่อแรงกระแทกของสายเคเบิลโทรคมนาคม (cable impact) จำนวนคู่สาย 100 เส้น (50 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทนต่อแรงกระแทกของสายเคเบิลโทรคมนาคม (cable impact) จำนวนคู่สาย 100 เส้น (50 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การทนต่อแรงกระแทกของสายเคเบิลโทรคมนาคม (cable impact) จำนวนคู่สาย 20 เส้น (10 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทนต่อแรงกระแทกของสายเคเบิลโทรคมนาคม (cable impact) จำนวนคู่สาย 20 เส้น (10 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การทนต่อแรงกระแทกของสายเคเบิลโทรคมนาคม (cable impact) จำนวนคู่สาย 400 เส้น (200 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทนต่อแรงกระแทกของสายเคเบิลโทรคมนาคม (cable impact) จำนวนคู่สาย 400 เส้น (200 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การทนต่อแรงกระแทกของสายเคเบิลโทรคมนาคม (cable impact) จำนวนคู่สาย 50 เส้น (25 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทนต่อแรงกระแทกของสายเคเบิลโทรคมนาคม (cable impact) จำนวนคู่สาย 50 เส้น (25 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การทนต่อแรงกระแทกของสายเคเบิลโทรคมนาคม (cable impact) จำนวนคู่สาย 600 เส้น (300 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การทนต่อแรงกระแทกของสายเคเบิลโทรคมนาคม (cable impact) จำนวนคู่สาย 600 เส้น (300 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การลดทอนสัญญาณ (attenuation) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การลดทอนสัญญาณ (attenuation) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกข้ามคู่สาย (crosstalk loss) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกข้ามคู่สาย (crosstalk loss) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การหดตัว (shrinkback) ของฉนวน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การหดตัว (shrinkback) ของฉนวน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การหดตัว (shrinkback) ของเปลือก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การหดตัว (shrinkback) ของเปลือก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การโค้งงอที่อุณหภูมิต่ำของสายเคเบิลโทรคมนาคม จำนวนคู่สาย 100 เส้น (50 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การโค้งงอที่อุณหภูมิต่ำของสายเคเบิลโทรคมนาคม จำนวนคู่สาย 100 เส้น (50 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การโค้งงอที่อุณหภูมิต่ำของสายเคเบิลโทรคมนาคม จำนวนคู่สาย 400 เส้น (200 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การโค้งงอที่อุณหภูมิต่ำของสายเคเบิลโทรคมนาคม จำนวนคู่สาย 400 เส้น (200 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การโค้งงอที่อุณหภูมิต่ำของสายเคเบิลโทรคมนาคม จำนวนคู่สาย 50 เส้น (25 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การโค้งงอที่อุณหภูมิต่ำของสายเคเบิลโทรคมนาคม จำนวนคู่สาย 50 เส้น (25 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การโค้งงอที่อุณหภูมิต่ำของสายเคเบิลโทรคมนาคม จำนวนคู่สาย 600 เส้น (300 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การโค้งงอที่อุณหภูมิต่ำของสายเคเบิลโทรคมนาคม จำนวนคู่สาย 600 เส้น (300 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การโค้งงอที่อุณหภูมิต่ำของสายเคเบิลโทรคมนาคม จำนวนคู่สาย 20 เส้น (10 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การโค้งงอที่อุณหภูมิต่ำของสายเคเบิลโทรคมนาคม จำนวนคู่สาย 20 เส้น (10 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ขนาดของตัวนำ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ขนาดของตัวนำ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความจุไฟฟ้าร่วม (mutual capacitance) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความจุไฟฟ้าร่วม (mutual capacitance) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความต่อเนื่องของชิลด์ (shield continuty) จำนวนคู่สาย 100 เส้น (50 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต่อเนื่องของชิลด์ (shield continuty) จำนวนคู่สาย 100 เส้น (50 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความต่อเนื่องของชิลด์ (shield continuty) จำนวนคู่สาย 20 เส้น (10 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต่อเนื่องของชิลด์ (shield continuty) จำนวนคู่สาย 20 เส้น (10 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความต่อเนื่องของชิลด์ (shield continuty) จำนวนคู่สาย 400 เส้น (200 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต่อเนื่องของชิลด์ (shield continuty) จำนวนคู่สาย 400 เส้น (200 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความต่อเนื่องของชิลด์ (shield continuty) จำนวนคู่สาย 50 เส้น (25 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต่อเนื่องของชิลด์ (shield continuty) จำนวนคู่สาย 50 เส้น (25 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความต่อเนื่องของชิลด์ (shield continuty) จำนวนคู่สาย 600 เส้น (300 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต่อเนื่องของชิลด์ (shield continuty) จำนวนคู่สาย 600 เส้น (300 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความต่อเนื่องของตัวนำ (conduct continuty) จำนวนคู่สาย 100 เส้น (50 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต่อเนื่องของตัวนำ (conduct continuty) จำนวนคู่สาย 100 เส้น (50 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความต่อเนื่องของตัวนำ (conduct continuty) จำนวนคู่สาย 20 เส้น (10 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต่อเนื่องของตัวนำ (conduct continuty) จำนวนคู่สาย 20 เส้น (10 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความต่อเนื่องของตัวนำ (conduct continuty) จำนวนคู่สาย 400 เส้น (200 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต่อเนื่องของตัวนำ (conduct continuty) จำนวนคู่สาย 400 เส้น (200 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความต่อเนื่องของตัวนำ (conduct continuty) จำนวนคู่สาย 50 เส้น (25 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต่อเนื่องของตัวนำ (conduct continuty) จำนวนคู่สาย 50 เส้น (25 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความต่อเนื่องของตัวนำ (conduct continuty) จำนวนคู่สาย 600 เส้น (300 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต่อเนื่องของตัวนำ (conduct continuty) จำนวนคู่สาย 600 เส้น (300 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความต้านทานฉนวน (insulation resistance) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานฉนวน (insulation resistance) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความต้านทานต่อการแตกร้าวจากความเค้น (stress crack resistance) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานต่อการแตกร้าวจากความเค้น (stress crack resistance) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำ ที่ 20 °C จำนวนคู่สาย 100 เส้น (50 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำ ที่ 20 °C จำนวนคู่สาย 100 เส้น (50 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำ ที่ 20 °C จำนวนคู่สาย 400 เส้น (200 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำ ที่ 20 °C จำนวนคู่สาย 400 เส้น (200 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำ ที่ 20 °C จำนวนคู่สาย 50 เส้น (25 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำ ที่ 20 °C จำนวนคู่สาย 20 เส้น (10 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความต้านแรงดึงและความยืดของฉนวน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านแรงดึงและความยืดของฉนวน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความต้านแรงดึงและความยืดของเปลือก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านแรงดึงและความยืดของเปลือก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับชิลด์ (conduct to shield dc proof) จำนวนคู่สาย 100 เส้น (50 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับชิลด์ (conduct to shield dc proof) จำนวนคู่สาย 100 เส้น (50 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับชิลด์ (conduct to shield dc proof) จำนวนคู่สาย 20 เส้น (10 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับชิลด์ (conduct to shield dc proof) จำนวนคู่สาย 20 เส้น (10 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับชิลด์ (conduct to shield dc proof) จำนวนคู่สาย 400 เส้น (200 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับชิลด์ (conduct to shield dc proof) จำนวนคู่สาย 400 เส้น (200 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับชิลด์ (conduct to shield dc proof) จำนวนคู่สาย 50 เส้น (25 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับชิลด์ (conduct to shield dc proof) จำนวนคู่สาย 50 เส้น (25 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับชิลด์ (conduct to shield dc proof) จำนวนคู่สาย 600 เส้น (300 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับชิลด์ (conduct to shield dc proof) จำนวนคู่สาย 600 เส้น (300 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับตัวนำ (conduct to conduct dc proof) จำนวนคู่สาย 100 เส้น (50 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับตัวนำ (conduct to conduct dc proof) จำนวนคู่สาย 100 เส้น (50 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับตัวนำ (conduct to conduct dc proof) จำนวนคู่สาย 20 เส้น (10 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับตัวนำ (conduct to conduct dc proof) จำนวนคู่สาย 20 เส้น (10 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับตัวนำ (conduct to conduct dc proof) จำนวนคู่สาย 400 เส้น (200 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับตัวนำ (conduct to conduct dc proof) จำนวนคู่สาย 400 เส้น (200 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับตัวนำ (conduct to conduct dc proof) จำนวนคู่สาย 50 เส้น (25 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับตัวนำ (conduct to conduct dc proof) จำนวนคู่สาย 50 เส้น (25 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับตัวนำ (conduct to conduct dc proof) จำนวนคู่สาย 600 เส้น (300 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างตัวนำกับตัวนำ (conduct to conduct dc proof) จำนวนคู่สาย 600 เส้น (300 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความยืดของตัวนำ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความยืดของตัวนำ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความหนาของเปลือก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความหนาของเปลือก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความเยื้องศูนย์กลาง (eccentricity) ของเปลือก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความเยื้องศูนย์กลาง (eccentricity) ของเปลือก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความโค้งงอที่อุณหภูมิต่ำ (cold bend) ของฉนวน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความโค้งงอที่อุณหภูมิต่ำ (cold bend) ของฉนวน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความไม่สมดุลของความจุไฟฟ้าระหว่างคู่สายกับคู่สาย (pair to pair capacitance unbalance) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความไม่สมดุลของความจุไฟฟ้าระหว่างคู่สายกับคู่สาย (pair to pair capacitance unbalance) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความไม่สมดุลของความจุไฟฟ้าระหว่างคู่สายกับดิน (pair to ground capacitance unbalance) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความไม่สมดุลของความจุไฟฟ้าระหว่างคู่สายกับดิน (pair to ground capacitance unbalance) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความไม่สมดุลของความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำ (resistance unbalance) จำนวนคู่สาย 100 เส้น (50 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความไม่สมดุลของความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำ (resistance unbalance) จำนวนคู่สาย 100 เส้น (50 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความไม่สมดุลของความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำ (resistance unbalance) จำนวนคู่สาย 20 เส้น (10 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความไม่สมดุลของความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำ (resistance unbalance) จำนวนคู่สาย 20 เส้น (10 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความไม่สมดุลของความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำ (resistance unbalance) จำนวนคู่สาย 400 เส้น (200 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความไม่สมดุลของความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำ (resistance unbalance) จำนวนคู่สาย 400 เส้น (200 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความไม่สมดุลของความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำ (resistance unbalance) จำนวนคู่สาย 50 เส้น (25 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความไม่สมดุลของความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำ (resistance unbalance) จำนวนคู่สาย 50 เส้น (25 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความไม่สมดุลของความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำ (resistance unbalance) จำนวนคู่สาย 600 เส้น (300 คู่สาย) บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความไม่สมดุลของความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของตัวนำ (resistance unbalance) จำนวนคู่สาย 600 เส้น (300 คู่สาย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปริมาณคาร์บอนแบล็ก (carbon black content) ของเปลือก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ปริมาณคาร์บอนแบล็ก (carbon black content) ของเปลือก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top