มอก.2011-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การดัดโค้ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การดัดโค้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
การดัดโค้ง บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
การดัดโค้ง ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดัดโค้ง สถาบันยานยนต์
การดัดโค้ง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
การดัดโค้ง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา,ความยาว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา,ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา,ความยาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา,ความยาว บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา,ความยาว สถาบันยานยนต์
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา,ความยาว สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ขนาด : ความกว้าง, ความหนา,ความยาว สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความต้านแรงดึง-ความยืด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความต้านแรงดึง-ความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความต้านแรงดึง-ความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความต้านแรงดึง-ความยืด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ความต้านแรงดึง-ความยืด บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ความต้านแรงดึง-ความยืด บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ความต้านแรงดึง-ความยืด บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด
ความต้านแรงดึง-ความยืด ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความต้านแรงดึง-ความยืด สถาบันยานยนต์
ความต้านแรงดึง-ความยืด สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ความต้านแรงดึง-ความยืด สถาบันไทย-เยอรมัน
ความต้านแรงดึง-ความยืด สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความราบ : ระยะเบี่ยงเบนของความราบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความราบ : ระยะเบี่ยงเบนของความราบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความราบ : ระยะเบี่ยงเบนของความราบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ความราบ : ระยะเบี่ยงเบนของความราบ บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ความราบ : ระยะเบี่ยงเบนของความราบ สถาบันยานยนต์
ความราบ : ระยะเบี่ยงเบนของความราบ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ความราบ : ระยะเบี่ยงเบนของความราบ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความไม่ได้ฉาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความไม่ได้ฉาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความไม่ได้ฉาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ความไม่ได้ฉาก บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ความไม่ได้ฉาก สถาบันยานยนต์
ความไม่ได้ฉาก สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ความไม่ได้ฉาก สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สถาบันยานยนต์
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ลักษณะทั่วไป บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ลักษณะทั่วไป สถาบันยานยนต์
ลักษณะทั่วไป สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส, ฟอสฟอรัส,กำมะถัน,ทองแดง,โครเมียม,นิเกิล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส, ฟอสฟอรัส,กำมะถัน,ทองแดง,โครเมียม,นิเกิล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส, ฟอสฟอรัส,กำมะถัน,ทองแดง,โครเมียม,นิเกิล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส, ฟอสฟอรัส,กำมะถัน,ทองแดง,โครเมียม,นิเกิล บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส, ฟอสฟอรัส,กำมะถัน,ทองแดง,โครเมียม,นิเกิล บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส, ฟอสฟอรัส,กำมะถัน,ทองแดง,โครเมียม,นิเกิล บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส, ฟอสฟอรัส,กำมะถัน,ทองแดง,โครเมียม,นิเกิล ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส, ฟอสฟอรัส,กำมะถัน,ทองแดง,โครเมียม,นิเกิล สถาบันยานยนต์
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส, ฟอสฟอรัส,กำมะถัน,ทองแดง,โครเมียม,นิเกิล สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส, ฟอสฟอรัส,กำมะถัน,ทองแดง,โครเมียม,นิเกิล สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top