มอก.1149-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สีเทียน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
การบรรจุ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การบรรจุ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การบรรจุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การบรรจุ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขนาด บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ขนาด สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ขนาด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ขนาด สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความคงทนของสีต่อแสง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความคงทนของสีต่อแสง สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ความคงทนของสีต่อแสง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความทนแรงแตกหัก บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนแรงแตกหัก สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความอ่อนตัว บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความอ่อนตัว สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความอ่อนตัว สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะทั่วไป สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ลักษณะทั่วไป สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ลักษณะทั่วไป สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สารเป็นพิษ : ซิลิเนียม บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
สารเป็นพิษ : ซิลิเนียม บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
สารเป็นพิษ : ซิลิเนียม บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
สารเป็นพิษ : ซิลิเนียม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สารเป็นพิษ : ซิลิเนียม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สารเป็นพิษ : ซิลิเนียม สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สารเป็นพิษ : พลวง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
สารเป็นพิษ : พลวง บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
สารเป็นพิษ : พลวง บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
สารเป็นพิษ : พลวง สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สารเป็นพิษ : พลวง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สารเป็นพิษ : พลวง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สารเป็นพิษ : สารหนู บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
สารเป็นพิษ : สารหนู บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
สารเป็นพิษ : สารหนู บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
สารเป็นพิษ : สารหนู สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สารเป็นพิษ : สารหนู สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สารเป็นพิษ : สารหนู สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สารเป็นพิษ : แคดเมียม บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
สารเป็นพิษ : แคดเมียม บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
สารเป็นพิษ : แคดเมียม บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
สารเป็นพิษ : แคดเมียม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สารเป็นพิษ : แคดเมียม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สารเป็นพิษ : แคดเมียม สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สารเป็นพิษ : แบเรียม บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
สารเป็นพิษ : แบเรียม บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
สารเป็นพิษ : แบเรียม บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
สารเป็นพิษ : แบเรียม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สารเป็นพิษ : แบเรียม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สารเป็นพิษ : แบเรียม สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สารเป็นพิษ :ตะกั่ว บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
สารเป็นพิษ :ตะกั่ว บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
สารเป็นพิษ :ตะกั่ว บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
สารเป็นพิษ :ตะกั่ว สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สารเป็นพิษ :ตะกั่ว สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สารเป็นพิษ :ตะกั่ว สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สารเป็นพิษ :ปรอท บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
สารเป็นพิษ :ปรอท บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
สารเป็นพิษ :ปรอท บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
สารเป็นพิษ :ปรอท สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สารเป็นพิษ :ปรอท สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สารเป็นพิษ :ปรอท สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สารเป็นพิษ :โครเมียม บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
สารเป็นพิษ :โครเมียม บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
สารเป็นพิษ :โครเมียม บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
สารเป็นพิษ :โครเมียม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สารเป็นพิษ :โครเมียม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สารเป็นพิษ :โครเมียม สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สารเป็นพิษ : แคดเมียม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สารเป็นพิษ : ซิลิเนียม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สารเป็นพิษ : แบเรียม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สารเป็นพิษ : พลวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สารเป็นพิษ : สารหนู กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สารเป็นพิษ :โครเมียม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สารเป็นพิษ :ตะกั่ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สารเป็นพิษ :ปรอท กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top