มอก.531-2546

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
ปริมาณแคลเซียม (เฉพาะพอลิไวนิลคลอไรด์) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ปริมาณแคลเซียม (เฉพาะพอลิไวนิลคลอไรด์) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริมาณโลหะหนัก ตะกั่ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ปริมาณโลหะหนัก ตะกั่ว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ปริมาณโลหะหนัก ตะกั่ว สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริมาณโลหะหนัก แคดเมี่ยม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การซึมผ่านของไอน้ำ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การซึมผ่านของไอน้ำ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การซึมผ่านของไอน้ำ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความจุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความจุ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความทนความดัน(เฉพาะพอลิไวนิลคลอไรด์) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนความดัน(เฉพาะพอลิไวนิลคลอไรด์) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความทนทานต่อการตกกระแทก(ยกเว้นพอลิไวนิลคลอไรด์) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนทานต่อการตกกระแทก(ยกเว้นพอลิไวนิลคลอไรด์) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความสม่ำเสมอของความหนา(เฉพาะพอลิไวนิลคลอไรด์) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความหยุ่นตัว(เฉพาะพอลิไวนิลคลอไรด์) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความหยุ่นตัว(เฉพาะพอลิไวนิลคลอไรด์) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความโปร่งแสง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความโปร่งแสง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ความเป็นกรด-ด่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ความเป็นกรด-ด่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ความเป็นกรด-ด่าง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ปริมาณกากที่ไม่ระเหย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ปริมาณกากที่ไม่ระเหย กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ปริมาณกากที่ไม่ระเหย สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ปริมาณสังกะสี (เฉพาะพอลิไวนิลคลอไรด์) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ปริมาณสังกะสี (เฉพาะพอลิไวนิลคลอไรด์) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ปริมาณโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ปริมาณโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ปริมาณโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ลักษณะสารละลาย ฟองที่เกิดขึ้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ลักษณะสารละลาย ฟองที่เกิดขึ้น สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณลักษณะทางชีวภาพ ความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะทางชีวภาพ สารไพโรเจน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะทางชีวภาพ การซึมผ่านของจุลินทรีย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะทางชีวภาพ การซึมผ่านของจุลินทรีย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณลักษณะทางชีวภาพ การทำลายเม็ดเลือด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปริมาณกากที่เหลือจากการเผา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปริมาณกากที่เหลือจากการเผา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ปริมาณกากที่เหลือจากการเผา สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริมาณอนุภาคปนเปื้อน สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริมาณโลหะหนัก แคดเมี่ยม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ปริมาณโลหะหนัก แคดเมี่ยม สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริมาณโลหะหนัก ดีบุก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ปริมาณโลหะหนัก ดีบุก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ปริมาณโลหะหนัก ดีบุก สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริมาณโลหะหนัก แบเรียม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ปริมาณโลหะหนัก แบเรียม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ปริมาณโลหะหนัก แบเรียม สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รูรั่ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รูรั่ว สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วัสดุ(เฉพาะพอลิไวนิลคลอไรด์) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ความเป็นกรด-ด่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ปริมาณกากที่ไม่ระเหย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ปริมาณสังกะสี (เฉพาะพอลิไวนิลคลอไรด์) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ปริมาณโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย(สารละลายที่สกัดได้)ลักษณะสารละลาย ฟองที่เกิดขึ้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top