มอก.1136-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
กลิ่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: เนื้อพลาสติก : ได-2-เอทิลเฮกซิลทาเลต กรมอนามัย
: เนื้อพลาสติก : ได-2-เอทิลเฮกซิลทาเลต สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
ความหนา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: การละลายของสารเคมี : โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา กรมวิชาการเกษตร
: การละลายของสารเคมี : โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
: การละลายของสารเคมี : โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: การละลายของสารเคมี : โลหะหนัก กรมวิชาการเกษตร
: การละลายของสารเคมี : โลหะหนัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
: การละลายของสารเคมี : โลหะหนัก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: ความต้านแรงฉีกขาด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: ความต้านแรงฉีกขาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: ความใส กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: สิ่งที่เหลือจาก การระหย : เฮปเทน กรมวิชาการเกษตร
: สิ่งที่เหลือจาก การระหย : เฮปเทน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
: สิ่งที่เหลือจาก การระหย : เฮปเทน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: สิ่งที่เหลือจาก การระหย : น้ำ กรมวิชาการเกษตร
: สิ่งที่เหลือจาก การระหย : น้ำ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
: สิ่งที่เหลือจาก การระหย : น้ำ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: สิ่งที่เหลือจาก การระหย : เอทานอล 1+4 กรมวิชาการเกษตร
: สิ่งที่เหลือจาก การระหย : เอทานอล 1+4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
: สิ่งที่เหลือจาก การระหย : เอทานอล 1+4 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: สิ่งที่เหลือจาก การระหย :: สารละลายกรดแอซีติก 1+24 กรมวิชาการเกษตร
: สิ่งที่เหลือจาก การระหย :: สารละลายกรดแอซีติก 1+24 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
: สิ่งที่เหลือจาก การระหย :: สารละลายกรดแอซีติก 1+24 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: เนื้อพลาสติก : ตะกั่ว กรมวิชาการเกษตร
: เนื้อพลาสติก : ตะกั่ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
: เนื้อพลาสติก : ตะกั่ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: เนื้อพลาสติก : สารประกอบไดบิวทิลทิน กรมวิชาการเกษตร
: เนื้อพลาสติก : สารประกอบไดบิวทิลทิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
: เนื้อพลาสติก : เอสเตอร์ของกรดครีซอล ฟอสฟอริก กรมวิชาการเกษตร
: เนื้อพลาสติก : เอสเตอร์ของกรดครีซอล ฟอสฟอริก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
: เนื้อพลาสติก : ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ กรมวิชาการเกษตร
: เนื้อพลาสติก : ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
: เนื้อพลาสติก : แคดเมียม กรมวิชาการเกษตร
: เนื้อพลาสติก : แคดเมียม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
: เนื้อพลาสติก : แคดเมียม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
: เนื้อพลาสติก : ได-2-เอทิลเฮกซิลทาเลต กรมวิชาการเกษตร
: เนื้อพลาสติก : ได-2-เอทิลเฮกซิลทาเลต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
: ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กลิ่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การบรรจุ กรมวิชาการเกษตร
ความกว้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความหนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วัสดุ : ชนิดของพลาสติก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วัสดุ : ชนิดของพลาสติก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: การละลายของสารเคมี : โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: การละลายของสารเคมี : โลหะหนัก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: สิ่งที่เหลือจาก การระหย : เฮปเทน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: สิ่งที่เหลือจาก การระหย : น้ำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: สิ่งที่เหลือจาก การระหย : เอทานอล 1+4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: สิ่งที่เหลือจาก การระหย :: สารละลายกรดแอซีติก 1+24 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: เนื้อพลาสติก : ตะกั่ว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: เนื้อพลาสติก : แคดเมียม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: เนื้อพลาสติก : ได-2-เอทิลเฮกซิลทาเลต กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top