มอก.934-2558

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
กระแสไฟฟ้ารั่ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนความชื้น: การอบชื้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สายไฟฟ้า,ที่ป้องกันใบพัด,ส่วนหุ้มมอเตอร์,การยึดใบพัดกับแกน,อุปกรณ์ห้อยแขวน สิ่งยึด หรือส่วนประกอบ สำหรับการติดตั้ง,การป้องกันไฟฟ้าช็อก,การยึดสายไฟฟ้า บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
สายไฟฟ้า,ที่ป้องกันใบพัด,ส่วนหุ้มมอเตอร์,การยึดใบพัดกับแกน,อุปกรณ์ห้อยแขวน สิ่งยึด หรือส่วนประกอบ สำหรับการติดตั้ง,การป้องกันไฟฟ้าช็อก,การยึดสายไฟฟ้า บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
สายไฟฟ้า,ที่ป้องกันใบพัด,ส่วนหุ้มมอเตอร์,การยึดใบพัดกับแกน,อุปกรณ์ห้อยแขวน สิ่งยึด หรือส่วนประกอบ สำหรับการติดตั้ง,การป้องกันไฟฟ้าช็อก,การยึดสายไฟฟ้า บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
สายไฟฟ้า,ที่ป้องกันใบพัด,ส่วนหุ้มมอเตอร์,การยึดใบพัดกับแกน,อุปกรณ์ห้อยแขวน สิ่งยึด หรือส่วนประกอบ สำหรับการติดตั้ง,การป้องกันไฟฟ้าช็อก,การยึดสายไฟฟ้า บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
สายไฟฟ้า,ที่ป้องกันใบพัด,ส่วนหุ้มมอเตอร์,การยึดใบพัดกับแกน,อุปกรณ์ห้อยแขวน สิ่งยึด หรือส่วนประกอบ สำหรับการติดตั้ง,การป้องกันไฟฟ้าช็อก,การยึดสายไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สายไฟฟ้า,ที่ป้องกันใบพัด,ส่วนหุ้มมอเตอร์,การยึดใบพัดกับแกน,อุปกรณ์ห้อยแขวน สิ่งยึด หรือส่วนประกอบ สำหรับการติดตั้ง,การป้องกันไฟฟ้าช็อก,การยึดสายไฟฟ้า ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
สายไฟฟ้า,ที่ป้องกันใบพัด,ส่วนหุ้มมอเตอร์,การยึดใบพัดกับแกน,อุปกรณ์ห้อยแขวน สิ่งยึด หรือส่วนประกอบ สำหรับการติดตั้ง,การป้องกันไฟฟ้าช็อก,การยึดสายไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สายไฟฟ้า,ที่ป้องกันใบพัด,ส่วนหุ้มมอเตอร์,การยึดใบพัดกับแกน,อุปกรณ์ห้อยแขวน สิ่งยึด หรือส่วนประกอบ สำหรับการติดตั้ง,การป้องกันไฟฟ้าช็อก,การยึดสายไฟฟ้า สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
สายไฟฟ้า,ที่ป้องกันใบพัด,ส่วนหุ้มมอเตอร์,การยึดใบพัดกับแกน,อุปกรณ์ห้อยแขวน สิ่งยึด หรือส่วนประกอบ สำหรับการติดตั้ง,การป้องกันไฟฟ้าช็อก,การยึดสายไฟฟ้า สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การต่อลงดิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กระแสไฟฟ้ารั่ว การไฟฟ้านครหลวง
กระแสไฟฟ้ารั่ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระแสไฟฟ้ารั่ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระแสไฟฟ้ารั่ว บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่ว บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่ว บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่ว บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่ว บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กระแสไฟฟ้ารั่ว ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
กระแสไฟฟ้ารั่ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กระแสไฟฟ้ารั่ว สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
กระแสไฟฟ้ารั่ว สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การต่อลงดิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การต่อลงดิน การไฟฟ้านครหลวง
การต่อลงดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การต่อลงดิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การต่อลงดิน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อลงดิน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อลงดิน บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อลงดิน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การต่อลงดิน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การต่อลงดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การต่อลงดิน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การต่อลงดิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การต่อลงดิน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การต่อลงดิน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ การไฟฟ้านครหลวง
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความต้านทานของฉนวน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความต้านทานของฉนวน การไฟฟ้านครหลวง
ความต้านทานของฉนวน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความต้านทานของฉนวน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความต้านทานของฉนวน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานของฉนวน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานของฉนวน บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานของฉนวน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความต้านทานของฉนวน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความต้านทานของฉนวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความต้านทานของฉนวน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความต้านทานของฉนวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความต้านทานของฉนวน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความต้านทานของฉนวน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความทนความชื้น: การอบชื้น การไฟฟ้านครหลวง
ความทนความชื้น: การอบชื้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความทนความชื้น: การอบชื้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนความชื้น: การอบชื้น บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความชื้น: การอบชื้น บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความชื้น: การอบชื้น บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความชื้น: การอบชื้น บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความชื้น: การอบชื้น บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความทนความชื้น: การอบชื้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความทนความชื้น: การอบชื้น ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความทนความชื้น: การอบชื้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความทนความชื้น: การอบชื้น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนความชื้น: การอบชื้น สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความทนความชื้น: ความต้านทานของฉนวน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนความชื้น: ความต้านทานของฉนวน การไฟฟ้านครหลวง
ความทนความชื้น: ความต้านทานของฉนวน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความทนความชื้น: ความต้านทานของฉนวน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนความชื้น: ความต้านทานของฉนวน บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความชื้น: ความต้านทานของฉนวน บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความชื้น: ความต้านทานของฉนวน บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความชื้น: ความต้านทานของฉนวน บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความชื้น: ความต้านทานของฉนวน บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความทนความชื้น: ความต้านทานของฉนวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความทนความชื้น: ความต้านทานของฉนวน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความทนความชื้น: ความต้านทานของฉนวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความทนความชื้น: ความต้านทานของฉนวน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนความชื้น: ความต้านทานของฉนวน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความทนความชื้น: ความทนไฟฟ้าแรงสูง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนความชื้น: ความทนไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้านครหลวง
ความทนความชื้น: ความทนไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความทนความชื้น: ความทนไฟฟ้าแรงสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนความชื้น: ความทนไฟฟ้าแรงสูง บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความชื้น: ความทนไฟฟ้าแรงสูง บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความชื้น: ความทนไฟฟ้าแรงสูง บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความชื้น: ความทนไฟฟ้าแรงสูง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนความชื้น: ความทนไฟฟ้าแรงสูง บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความทนความชื้น: ความทนไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความทนความชื้น: ความทนไฟฟ้าแรงสูง ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความทนความชื้น: ความทนไฟฟ้าแรงสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความทนความชื้น: ความทนไฟฟ้าแรงสูง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนความชื้น: ความทนไฟฟ้าแรงสูง สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความทนไฟฟ้าแรงสูง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ความทนไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้านครหลวง
ความทนไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความทนไฟฟ้าแรงสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความทนไฟฟ้าแรงสูง บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนไฟฟ้าแรงสูง บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนไฟฟ้าแรงสูง บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนไฟฟ้าแรงสูง บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ความทนไฟฟ้าแรงสูง บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
ความทนไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความทนไฟฟ้าแรงสูง ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
ความทนไฟฟ้าแรงสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความทนไฟฟ้าแรงสูง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
ความทนไฟฟ้าแรงสูง สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สายไฟฟ้า,ที่ป้องกันใบพัด,ส่วนหุ้มมอเตอร์,การยึดใบพัดกับแกน,อุปกรณ์ห้อยแขวน สิ่งยึด หรือส่วนประกอบ สำหรับการติดตั้ง,การป้องกันไฟฟ้าช็อก,การยึดสายไฟฟ้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สายไฟฟ้า,ที่ป้องกันใบพัด,ส่วนหุ้มมอเตอร์,การยึดใบพัดกับแกน,อุปกรณ์ห้อยแขวน สิ่งยึด หรือส่วนประกอบ สำหรับการติดตั้ง,การป้องกันไฟฟ้าช็อก,การยึดสายไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
สายไฟฟ้า,ที่ป้องกันใบพัด,ส่วนหุ้มมอเตอร์,การยึดใบพัดกับแกน,อุปกรณ์ห้อยแขวน สิ่งยึด หรือส่วนประกอบ สำหรับการติดตั้ง,การป้องกันไฟฟ้าช็อก,การยึดสายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สายไฟฟ้า,ที่ป้องกันใบพัด,ส่วนหุ้มมอเตอร์,การยึดใบพัดกับแกน,อุปกรณ์ห้อยแขวน สิ่งยึด หรือส่วนประกอบ สำหรับการติดตั้ง,การป้องกันไฟฟ้าช็อก,การยึดสายไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สายไฟฟ้า,ที่ป้องกันใบพัด,ส่วนหุ้มมอเตอร์,การยึดใบพัดกับแกน,อุปกรณ์ห้อยแขวน สิ่งยึด หรือส่วนประกอบ สำหรับการติดตั้ง,การป้องกันไฟฟ้าช็อก,การยึดสายไฟฟ้า บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
กระแสไฟฟ้ารั่ว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ขดลวดหุ้มฉนวนของมอเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ขดลวดหุ้มฉนวนของมอเตอร์ การไฟฟ้านครหลวง
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ขดลวดหุ้มฉนวนของมอเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ขดลวดหุ้มฉนวนของมอเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ขดลวดหุ้มฉนวนของมอเตอร์ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ขดลวดหุ้มฉนวนของมอเตอร์ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ขดลวดหุ้มฉนวนของมอเตอร์ บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ขดลวดหุ้มฉนวนของมอเตอร์ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ขดลวดหุ้มฉนวนของมอเตอร์ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ขดลวดหุ้มฉนวนของมอเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ขดลวดหุ้มฉนวนของมอเตอร์ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ขดลวดหุ้มฉนวนของมอเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ขดลวดหุ้มฉนวนของมอเตอร์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ขดลวดหุ้มฉนวนของมอเตอร์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ส่วนที่ไม่หุ้มฉนวนของมอเตอร์รวมทั้งแกน, ขดลวดหุ้มฉนวนของตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว,ลวดความต้านทานของตัวเปลี่ยนอัตราเร็วและตัวเปลี่ยนอัตราเร็วชนิดอื่น, เปลือกหุ้มตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว, ผิวภายนอกของตัวเก็บประจุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ส่วนที่ไม่หุ้มฉนวนของมอเตอร์รวมทั้งแกน, ขดลวดหุ้มฉนวนของตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว,ลวดความต้านทานของตัวเปลี่ยนอัตราเร็วและตัวเปลี่ยนอัตราเร็วชนิดอื่น, เปลือกหุ้มตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว, ผิวภายนอกของตัวเก็บประจุ การไฟฟ้านครหลวง
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ส่วนที่ไม่หุ้มฉนวนของมอเตอร์รวมทั้งแกน, ขดลวดหุ้มฉนวนของตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว,ลวดความต้านทานของตัวเปลี่ยนอัตราเร็วและตัวเปลี่ยนอัตราเร็วชนิดอื่น, เปลือกหุ้มตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว, ผิวภายนอกของตัวเก็บประจุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ส่วนที่ไม่หุ้มฉนวนของมอเตอร์รวมทั้งแกน, ขดลวดหุ้มฉนวนของตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว,ลวดความต้านทานของตัวเปลี่ยนอัตราเร็วและตัวเปลี่ยนอัตราเร็วชนิดอื่น, เปลือกหุ้มตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว, ผิวภายนอกของตัวเก็บประจุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ส่วนที่ไม่หุ้มฉนวนของมอเตอร์รวมทั้งแกน, ขดลวดหุ้มฉนวนของตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว,ลวดความต้านทานของตัวเปลี่ยนอัตราเร็วและตัวเปลี่ยนอัตราเร็วชนิดอื่น, เปลือกหุ้มตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว, ผิวภายนอกของตัวเก็บประจุ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ส่วนที่ไม่หุ้มฉนวนของมอเตอร์รวมทั้งแกน, ขดลวดหุ้มฉนวนของตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว,ลวดความต้านทานของตัวเปลี่ยนอัตราเร็วและตัวเปลี่ยนอัตราเร็วชนิดอื่น, เปลือกหุ้มตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว, ผิวภายนอกของตัวเก็บประจุ บริษัท ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ส่วนที่ไม่หุ้มฉนวนของมอเตอร์รวมทั้งแกน, ขดลวดหุ้มฉนวนของตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว,ลวดความต้านทานของตัวเปลี่ยนอัตราเร็วและตัวเปลี่ยนอัตราเร็วชนิดอื่น, เปลือกหุ้มตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว, ผิวภายนอกของตัวเก็บประจุ บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ส่วนที่ไม่หุ้มฉนวนของมอเตอร์รวมทั้งแกน, ขดลวดหุ้มฉนวนของตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว,ลวดความต้านทานของตัวเปลี่ยนอัตราเร็วและตัวเปลี่ยนอัตราเร็วชนิดอื่น, เปลือกหุ้มตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว, ผิวภายนอกของตัวเก็บประจุ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ส่วนที่ไม่หุ้มฉนวนของมอเตอร์รวมทั้งแกน, ขดลวดหุ้มฉนวนของตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว,ลวดความต้านทานของตัวเปลี่ยนอัตราเร็วและตัวเปลี่ยนอัตราเร็วชนิดอื่น, เปลือกหุ้มตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว, ผิวภายนอกของตัวเก็บประจุ บริษัท โปร-แอพพลิเคชั่น เซอร์วิซ จำกัด
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ส่วนที่ไม่หุ้มฉนวนของมอเตอร์รวมทั้งแกน, ขดลวดหุ้มฉนวนของตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว,ลวดความต้านทานของตัวเปลี่ยนอัตราเร็วและตัวเปลี่ยนอัตราเร็วชนิดอื่น, เปลือกหุ้มตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว, ผิวภายนอกของตัวเก็บประจุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ส่วนที่ไม่หุ้มฉนวนของมอเตอร์รวมทั้งแกน, ขดลวดหุ้มฉนวนของตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว,ลวดความต้านทานของตัวเปลี่ยนอัตราเร็วและตัวเปลี่ยนอัตราเร็วชนิดอื่น, เปลือกหุ้มตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว, ผิวภายนอกของตัวเก็บประจุ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ส่วนที่ไม่หุ้มฉนวนของมอเตอร์รวมทั้งแกน, ขดลวดหุ้มฉนวนของตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว,ลวดความต้านทานของตัวเปลี่ยนอัตราเร็วและตัวเปลี่ยนอัตราเร็วชนิดอื่น, เปลือกหุ้มตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว, ผิวภายนอกของตัวเก็บประจุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ส่วนที่ไม่หุ้มฉนวนของมอเตอร์รวมทั้งแกน, ขดลวดหุ้มฉนวนของตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว,ลวดความต้านทานของตัวเปลี่ยนอัตราเร็วและตัวเปลี่ยนอัตราเร็วชนิดอื่น, เปลือกหุ้มตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว, ผิวภายนอกของตัวเก็บประจุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ส่วนที่ไม่หุ้มฉนวนของมอเตอร์รวมทั้งแกน, ขดลวดหุ้มฉนวนของตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว,ลวดความต้านทานของตัวเปลี่ยนอัตราเร็วและตัวเปลี่ยนอัตราเร็วชนิดอื่น, เปลือกหุ้มตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว, ผิวภายนอกของตัวเก็บประจุ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ส่วนที่ไม่หุ้มฉนวนของมอเตอร์รวมทั้งแกน, ขดลวดหุ้มฉนวนของตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว,ลวดความต้านทานของตัวเปลี่ยนอัตราเร็วและตัวเปลี่ยนอัตราเร็วชนิดอื่น, เปลือกหุ้มตัวเปลี่ยนอัตราเร็ว, ผิวภายนอกของตัวเก็บประจุ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนความชื้น: ความต้านทานของฉนวน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนความชื้น: ความทนไฟฟ้าแรงสูง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความต้านทานของฉนวน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความทนไฟฟ้าแรงสูง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สายไฟฟ้า,ที่ป้องกันใบพัด,ส่วนหุ้มมอเตอร์,การยึดใบพัดกับแกน,อุปกรณ์ห้อยแขวน สิ่งยึด หรือส่วนประกอบ สำหรับการติดตั้ง,การป้องกันไฟฟ้าช็อก,การยึดสายไฟฟ้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ขดลวดหุ้มฉนวนของมอเตอร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top