มอก.956-2533

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
คุณลักษณะที่ต้องการ: ความต้านทานของฉนวนระหว่างฝาครอบกับขาหลอด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะที่ต้องการ: ความต้านทานของฉนวนระหว่างฝาครอบกับขาหลอด การไฟฟ้านครหลวง
คุณลักษณะที่ต้องการ: ความต้านทานของฉนวนระหว่างฝาครอบกับขาหลอด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณลักษณะที่ต้องการ: ความต้านทานของฉนวนระหว่างฝาครอบกับขาหลอด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณลักษณะที่ต้องการ: ความต้านทานของฉนวนระหว่างฝาครอบกับขาหลอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณลักษณะที่ต้องการ: ความต้านทานของฉนวนระหว่างฝาครอบกับขาหลอด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการ: ความต้านทานของฉนวนระหว่างฝาครอบกับขาหลอด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการ: ความต้านทานของฉนวนระหว่างฝาครอบกับขาหลอด สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คุณลักษณะที่ต้องการ: ความทนต่อโมเมนต์บิด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณลักษณะที่ต้องการ: ความทนต่อโมเมนต์บิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณลักษณะที่ต้องการ: ความทนต่อโมเมนต์บิด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะที่ต้องการ: ความทนต่อโมเมนต์บิด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
คุณลักษณะที่ต้องการ: ความทนต่อโมเมนต์บิด สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รูปร่างและมิติ: ขั้วรับหลอด แบบ E22, E27 ,E40 การไฟฟ้านครหลวง
รูปร่างและมิติ: ขั้วรับหลอด แบบ E22, E27 ,E40 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รูปร่างและมิติ: ขั้วรับหลอด แบบ E22, E27 ,E40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รูปร่างและมิติ: ขั้วรับหลอด แบบ E22, E27 ,E40 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
รูปร่างและมิติ: ขั้วรับหลอด แบบ E22, E27 ,E40 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
รูปร่างและมิติ: ขั้วรับหลอด แบบ E22, E27 ,E40 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รูปร่างและมิติ: ขั้วรับหลอด แบบ G10q การไฟฟ้านครหลวง
รูปร่างและมิติ: ขั้วรับหลอด แบบ G10q การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รูปร่างและมิติ: ขั้วรับหลอด แบบ G10q มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รูปร่างและมิติ: ขั้วรับหลอด แบบ G10q สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
รูปร่างและมิติ: ขั้วรับหลอด แบบ G10q สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
รูปร่างและมิติ: ขั้วรับหลอด แบบ G10q สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รูปร่างและมิติ: ขั้วรับหลอด แบบ G5 , G13 การไฟฟ้านครหลวง
รูปร่างและมิติ: ขั้วรับหลอด แบบ G5 , G13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รูปร่างและมิติ: ขั้วรับหลอด แบบ G5 , G13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รูปร่างและมิติ: ขั้วรับหลอด แบบ G5 , G13 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
รูปร่างและมิติ: ขั้วรับหลอด แบบ G5 , G13 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
รูปร่างและมิติ: ขั้วรับหลอด แบบ G5 , G13 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top