มอก.950-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. บังคับ

เกณฑ์ยอมรับ รายการทดสอบ หน่วยทดสอบ
คุณลักษณะในการใช้งาน การจุดติดไฟ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะในการใช้งาน การจุดติดไฟ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
คุณลักษณะในการใช้งาน การจุดติดไฟ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะในการใช้งาน การจุดติดไฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณลักษณะในการใช้งาน การจุดติดไฟ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะในการใช้งาน การจุดติดไฟ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คุณลักษณะในการใช้งาน การจุดติดไฟ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณลักษณะในการใช้งาน ความคงสภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะในการใช้งาน ความคงสภาพ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
คุณลักษณะในการใช้งาน ความคงสภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะในการใช้งาน ความคงสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณลักษณะในการใช้งาน ความคงสภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะในการใช้งาน ความคงสภาพ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คุณลักษณะในการใช้งาน ความคงสภาพ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณลักษณะในการใช้งาน ระยะเวลาติดไฟ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณลักษณะในการใช้งาน ระยะเวลาติดไฟ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
คุณลักษณะในการใช้งาน ระยะเวลาติดไฟ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คุณลักษณะในการใช้งาน ระยะเวลาติดไฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณลักษณะในการใช้งาน ระยะเวลาติดไฟ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คุณลักษณะในการใช้งาน ระยะเวลาติดไฟ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คุณลักษณะในการใช้งาน ระยะเวลาติดไฟ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่าความร้อน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ค่าความร้อน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ค่าความร้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าความร้อน สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น้ำหนักสุทธิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
น้ำหนักสุทธิ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
น้ำหนักสุทธิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
น้ำหนักสุทธิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น้ำหนักสุทธิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
น้ำหนักสุทธิ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น้ำหนักสุทธิ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลักษณะทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ลักษณะทั่วไป สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เมทานอลในสารที่กลั่นได้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมทานอลในสารที่กลั่นได้ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
เมทานอลในสารที่กลั่นได้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เมทานอลในสารที่กลั่นได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมทานอลในสารที่กลั่นได้ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เสถียรภาพต่อการเก็บ ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เสถียรภาพต่อการเก็บ ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
เสถียรภาพต่อการเก็บ ลักษณะทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เสถียรภาพต่อการเก็บ ลักษณะทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสถียรภาพต่อการเก็บ ลักษณะทั่วไป สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เสถียรภาพต่อการเก็บ ลักษณะทั่วไป สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เสถียรภาพต่อการเก็บ การจุดติดไฟ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เสถียรภาพต่อการเก็บ การจุดติดไฟ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
เสถียรภาพต่อการเก็บ การจุดติดไฟ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เสถียรภาพต่อการเก็บ การจุดติดไฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสถียรภาพต่อการเก็บ การจุดติดไฟ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เสถียรภาพต่อการเก็บ การจุดติดไฟ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เสถียรภาพต่อการเก็บ ความคงสภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เสถียรภาพต่อการเก็บ ความคงสภาพ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
เสถียรภาพต่อการเก็บ ความคงสภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เสถียรภาพต่อการเก็บ ความคงสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสถียรภาพต่อการเก็บ ความคงสภาพ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เสถียรภาพต่อการเก็บ ความคงสภาพ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เสถียรภาพต่อการเก็บ ค่าความร้อน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เสถียรภาพต่อการเก็บ ค่าความร้อน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
เสถียรภาพต่อการเก็บ ค่าความร้อน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เสถียรภาพต่อการเก็บ ค่าความร้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสถียรภาพต่อการเก็บ ค่าความร้อน สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เสถียรภาพต่อการเก็บ ระยะเวลาติดไฟ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เสถียรภาพต่อการเก็บ ระยะเวลาติดไฟ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
เสถียรภาพต่อการเก็บ ระยะเวลาติดไฟ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เสถียรภาพต่อการเก็บ ระยะเวลาติดไฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสถียรภาพต่อการเก็บ ระยะเวลาติดไฟ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เสถียรภาพต่อการเก็บ ระยะเวลาติดไฟ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ไนโตรเซลลูโลส กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ไนโตรเซลลูโลส กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ไนโตรเซลลูโลส กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ไนโตรเซลลูโลส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไนโตรเซลลูโลส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้

และสามารถศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช. ที่นี่.

Top